ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U “Službenim novinama FBiH”, broj 8/15 od 02.02.2015. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je stupio na snagu 03.02.2015. godine i koji vam prenosimo u cjelosti:

 ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

Iza člana 35a. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi član 35b. koji glasi:

“Član 35b.

Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 1.1. do 31.3.2015. godine donijet će gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.”.

Član 2.

Iza člana 105a. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 102/13, 9/14 i 13/14) dodaje se novi član 105b. koji glasi:

“Član 105b.

 Izuzetno i isključivo u svrhu osiguranja finansiranja Grada Mostara u 2015. godini Budžet Grada Mostara kao i Odluku o izvršenju Budžeta za 2015. godinu donijet će i biti odgovoran za njegovu provedbu gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika za finansije Grada Mostara.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR:   “Službene novine FBiH”  broj 8/15  od 02.02.2015. godine