Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercogovine

inspekcijaU “Službenim novinama FBiH”, br 73/14 od 10.09.2014. godine, objavljen je Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovim se zakonom uređuje vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti federalnih organa uprave, inspekcijski poslovi federalnih inspekcija i njihov djelokrug, jedinstveni postupak inspekcijskog nadzora u Federaciji BiH, radi osiguranja izvršenja zakona i drugih propisa, organizacija Federalne uprave za inspekcijske poslove i rukovođenje, prava, obaveze i odgovornosti inspektora, prava i obaveze subjekata  nadzora, odnosi između Federalne uprave i kantonalnih inspekcijskih organa, preventivno djelovanje  inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora i druga pitanja značajna za funkcioniranje inspekcijskog sistema Federacije.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje važiti Zakon o inspekcijama u FBiH, Zakon o tržišnoj inspekciji FBiH i prestaju važiti svi federalni zakoni u dijelu koji regulira jedinstveni postupak i procesne radnje inspekcijskog nadzora. Također prestaju važiti odredbe federalnih zakona u dijelu koji se odnosi na organizaciju federalnih inspekcija koji se nalaze u sastavu Federalne uprave.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”

IZVOR:  “Službene novine FBiH”  broj 73/14 od 10.09. 2014. godine