ZAKON O FINANSIRANJU POMOĆI ZA OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM

thU „Službenim novinama FBiH“, broj 59/14 od 23.7.2014. godine, objavljen je Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom. Ovim zakonom utvrđuju se izvori sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Izdvajamo član 7. Zakona:

„(1) Iz plaća zaposlenih u organima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih lica, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave, izdvojitće se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona po jedna dnevna zarada iz mjesečne netoplaće svakog zaposlenika i usmjeriti na otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana uplaćivat će se na namjenski račun iz člana 9. ovog zakona u skladu sa nivoom vlasti.

(3) Iz plaća ostalih zaposlenih u Federaciji izdvojit će se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona, po 1% iz mjesečne netoplaće svakog zaposlenika.

(4) Sredstva iz stava (3) ovog člana uplaćivat će se na namjenski račun iz člana 9. ovog zakona koji odredi zaposlenik.

(5) Sredstva iz stava (1) ovog člana izdvajat će se pod uvjetom da zaposlenik nije pisano odbio da mu se ta sredstva izdvoje iz plaće.“

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i primjenjivat će se godinu dana od dana stupanja na snagu. U nastavku zakon dajemo u cjelosti:

.

ZAKON

O FINANSIRANJU POMOĆI ZA OTKLANJANJE

POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I OBNOVU

PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM NESREĆOM

 

Član 1.

(1) Ovim zakonom utvrđuju se izvori sredstava za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom, proglašeni Odlukom o proglašenju stanja prirodne nesreće na području Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane obilnim kišnim padavinama koje su prouzrokovale poplave na području Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 37/14), kao i način korištenja ovih sredstava.

(2) Pod područjima zahvaćenim prirodnom nesrećom u smislu ovog zakona smatraju se kantoni, općine i naseljena mjesta u općinama u kojima je proglašeno stanje prirodne nesreće uzrokovano poplavama i klizištima, a koje se nalaze u Zeničko-dobojskom kantonu, Tuzlanskom kantonu, Unskosanskom kantonu, Posavskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu i Kantonu Sarajevo.

 

Član 2.

(1) Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), kantoni i jedinice lokalne samouprave osiguravaju sredstva za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom iz sljedećih izvora:

1) budžeta Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave;

2) sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;

3) naknada za izgradnju i održavanje skloništa;

4) kredita;

5) dnevne zarade zaposlenih;

6) dobrovoljnih priloga u zemlji i inozemstvu;

7) međunarodne pomoći;

8) sredstava naknade za zaštitu okoliša;

9) sredstava naknade za korištenje i unapređenje šuma;

10) prihoda od vodnih naknada;

11) sredstava naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe;

12) sredstava za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknada za pogodnosti koje mogu nastati korištenjem neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (pogodnost lokacije) i sredstava naknada za korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta;

13) sredstava komunalnih naknada;

14) sredstava pravnih lica čiji su osnivači i većinski vlasnici Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave;

15) drugih izvora.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana čine sredstva na računima Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave zatečena na dan stupanja na snagu ovog zakona, kao i sredstva koja će se prikupiti u roku jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 3.

(1) Sredstva posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća prikupljena u periodu iz člana 2. stav (2) ovog zakona mogu se koristiti, bez ograničenja, za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće.

(2) Odluku o korištenju sredstava iz stava (1) ovog člana donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva prikupljena na nivou Federacije, vlada kantona za sredstva prikupljena na nivou kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave.

Član 4.

(1) Sredstva ostvarena na osnovu naknade za izgradnju i održavanje skloništa prikupljena u periodu iz člana 2. stav (2) ovog zakona mogu se prenamijeniti i koristiti za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

(2) Odluku iz stava (1) ovog člana donosi vlada kantona za sredstva prikupljena na nivou kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave.

Član 5.

(1) Sredstva naknade za zaštitu okoliša, naknade za korištenje i unapređenje šuma, prihodi od vodnih naknada i sredstva naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe prikupljena u periodu iz člana 2. stav (2) ovog zakona mogu se prenamijeniti i koristiti za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

(2) Odluku iz stava (1) ovog člana donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za sredstva prikupljena na nivou Federacije, vlada kantona za sredstva prikupljena na nivou kantona i općinsko, odnosno gradsko vijeće za sredstva prikupljena od strane jedinice lokalne samouprave, vodeći pri tome računa da se osigura osnovna namjena ovih sredstava.

 Član 6.

Sredstva za dodijeljeno gradsko građevinsko zemljište, naknade za pogodnosti koje mogu nastati korištenjem neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta (pogodnost lokacije), naknade za uređenje građevinskog zemljišta i sredstva naknada za korištenje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta i komunalne naknade prikupljena u periodu iz člana 2. stav (2) ovog zakona, mogu se prenamijeniti i koristiti za otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

Član 7.

(1) Iz plaća zaposlenih u organima vlasti Federacije, kantona i jedinica lokalne samouprave i pravnih lica, čiji je osnivač Federacija, kanton i jedinica lokalne samouprave, izdvojit će se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona po jedna dnevna zarada iz mjesečne netoplaće svakog zaposlenika i usmjeriti na otklanjanje i ublažavanje posljedica prirodne nesreće i obnovu.

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana uplaćivat će se na namjenski račun iz člana 9. ovog zakona u skladu sa nivoom vlasti.

(3) Iz plaća ostalih zaposlenih u Federaciji izdvojit će se u narednih šest mjeseci, počev od dana stupanja na snagu ovog zakona, po 1% iz mjesečne netoplaće svakog zaposlenika.

(4) Sredstva iz stava (3) ovog člana uplaćivat će se na namjenski račun iz člana 9. ovog zakona koji odredi zaposlenik.

(5) Sredstva iz stava (1) ovog člana izdvajat će se pod uvjetom da zaposlenik nije pisano odbio da mu se ta sredstva izdvoje iz plaće.

Član 8.

(1) Donatorske račune za prikupljanje dobrovoljnih priloga za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu mogu otvoriti Federacija, kantoni i jedinice lokalne samouprave, čiji su organi proglasili stanje prirodne nesreće, i registrirane humanitarne organizacije iz Federacije.

(2) Računi koje su otvorila pravna i fizička lica, izuzev pravnih lica iz stava (1) ovog člana, ugasit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(3) Vlasnici donatorskih računa iz stava (2) ovog člana prije gašenja računa dat će nalog da se sredstva prebace na donatorski račun jedinice lokalne samouprave koja je proglasila stanje prirodne nesreće.

 

Član 9.

(1) Sredstva iz čl. od 2. do 8. ovog zakona evidentirat će se na posebnim računima Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, budžeta kantona i budžeta jedinice lokalne samouprave i koristit će se isključivo za namjene utvrđene ovim zakonom.

(2) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog federalnog ministra finansija, donijeti propis o načinu evidentiranja prikupljenih sredstava iz stava (1) ovog člana.

Član 10.

(1) Sredstva iz čl. od 2. do 8. ovog zakona dodjeljivat će se pravnim i fizičkim licima za sljedeće namjene:

1) sanaciju, obnovu i izgradnju infrastrukturnih i privrednih objekata;

2) obnovu porušenih i oštećenih škola i drugih objekata od značaja za obrazovanje, objekata namijenjenih za zdravstvenu zaštitu, kao i drugih javnih objekata;

3) obnovu stambenih objekata;

4) obnovu poljoprivrednog zemljišta i stočnog fonda ugroženog poplavama;

5) pomoć u građevinskom materijalu, sanaciju oštećenih i izgradnju uništenih objekata za stanovanje i objekata za smještaj životinja u poljoprivrednim gazdinstvima;

6) pomoć za plaćanje troškova stanovanja osobama koje su uslijed prirodne nesreće izmještene iz svojih domova;

7) pomoć u nabavci uništene poljoprivredne mehanizacije i nabavci sjemena za sijanje na zemljištu gdje je to moguće;

8) finansiranje programa i projekata koji su u funkciji podrške otklanjanju posljedica izazvanih prirodnom nesrećom, a koja se, zbog ograničenosti sredstava, ne mogu finansirati iz sredstava javnih preduzeća ili drugih fondova u skladu sa njihovim djelokrugom;

9) finansiranje izgradnje privremenih objekata za smještaj nastradalih osoba (montažni objekti, kontejneri i sl.).

(2) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, na prijedlog federalnog ministra pravde, donijeti propis kojim se utvrđuju kriteriji za dodjelu sredstava iz čl. od 2. do 8. ovog zakona.

(3) Dodjela sredstava iz čl. od 2. do 8. ovog zakona vršit će se putem javnog konkursa, a propis o postupku javnog konkursa donijet će federalni ministar pravde kojim će se urediti uvjeti konkursa, način raspisivanja, rok trajanja konkursa, kao i obavezni elementi koje javni konkurs treba sadržavati.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH” i primjenjivat će se godinu dana od dana stupanja na snagu.

Izvor: „Službene novine FBiH“, broj 59/14 od 23.7.2014. godine 

 

Napominjemo da je u “Službenim novinama FBiH” broj 59/14 objavljen i Zakon o osnivanju Federalnog Fonda za pomoć nastradalim područijima od prieodne nesreće na teritiriji FBiH.