ZAKON O AKCIZAMA – DUHAN

cigareIzmjene i dopune Zakona o akcizama kojima je definisan novi način oporezivanja duhana za motanje i pušenje, cigara i cigarilosa počinju se primjenjivati od 01.08.2014. godine i iste predstavljaju nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na duhanske prerađevine u Evropskoj uniji. Navedenim izmjenama zakona predviđen je između ostalog i drugačiji način utvrđivanja iznosa akcize na duhan za pušenje, te je u skladu sa članom 21d. stav (3) Zakona o akcizama u BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 49/09 i 49/14) propisano da će akciza na duhan za pušenje za 2014. godinu iznositi 78 KM/kg.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina tj, oni koji se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužni su na dan početka primjene ovog zakona tj. na dan 01.08.2014. godine popisati zalihe ovih duhanskih prerađevina i popisne liste dostaviti UIO u roku od sedam dana tj. do 08.08.2014.godine.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina dužni su takođe prijaviti nove maloprodajne cijene UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, tj. do 08.08.2014.godine, i na novu osnovicu obračunati i uplatiti razliku akcize u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih listi.

Sva lica koja se bave prometom cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu prema novom Zakonu, te u roku od 10 dana od dana dostavljanja popisnih lista uplatiti razliku između novoobračunate i već ranije uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UIO.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama mogu se prodavati do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

 Izvor:  www.uino.gov.ba