OTVORENE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 29.5.2024. GODINE : ULOGE RAČUNOVOĐA I REVIZORA U PRIMJENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA STALNIH SREDSTAVA, PDV PUNOMOĆNIK I PDV ZASTUPNIK, DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ULOGE RAČUNOVOĐA I REVIZORA U PRIMJENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA STALNIH SREDSTAVA 
 • PDV PUNOMOĆNIK I PDV ZASTUPNIK
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 29.05.2024. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 29.05. do 02.06.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 29.05. do 02.06.2024. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstveno-revizijskoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

ULOGE RAČUNOVOĐA I REVIZORA U PRIMJENI ZAKONA O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI

 • Definisanje pranja novca i finanisiranja terorističkih aktivnosti
 • Uloge i zadaci računovođa i revizora
 • Podaci koji se prikupljaju prilikom mjera identifikacije i praćenja
 • Identifikacija klijenata posredstvom trećih lica
 • Neuobičajene transakcije
 • Ograničenja plaćanja gotovinom, postupanja računovodstvene službe i računovodstvene agencije
 • Obavještavanje FOO o transakcijama, da li je to obaveza računovođe i računovodstvene agencije?
 • Obaveza lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti  (računovođe, revizori, finansijski radnici, advokati, notari)
 • Saradnja računovođa i revizora s institucijama i drugim obveznicima na provedbi zakona
 • Posljedice za računovođe i revizore ukoliko ne ispune obaveze propisane zakonom
 • Imenovanje, uslovi i zadaci ovlaštenog lica
 • Interna kontrola, interna i eksterna revizija
 • Politike, procedure i kontrolni postupci
 • Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
 • Obaveza i vrste vođenja evidencije
 • Zaštita i tajnost podataka
 • Rokovi čuvanja podataka
 • Kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja zakona

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KORIŠTENJA STALNIH SREDSTAVA

 • Nematerijalna imovina
  • Kada je softver trošak, a kada stalno sredstvo?
  • Da li su ulaganja u tuđa stalna sredstva nematerijalno ili materijalno sredstvo?
  • Početno i naknadno vrednovanje nematerijalne imovine
  • Vrednovanje interno stvorene nematerijalne imovine
 • Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Početno i naknadno vrednovanje nekretnina, postrojenja i opreme
  • Početak i završetak obračuna amortizacije
  • Amortizacija – porezni aspekt
  • Računovodstveno evidentiranje zamjene prozora, krova, lifta i sl.
  • Računovodstveni tretman velikih servisa
  • Odvojeno evidentiranje nekretnina i građevina
  • Kada je ulaganje trošak, a kada investicija?
  • Porezni i računovodstveni tretman prodaje stalnih sredstava
 • Investicijske nekretnine
  • Šta su investicijske nekretnine i koja je razlika u odnosu na ”redovne nekretnine” koje se koriste u poslovanju?
  • Kako postupati u situaciji kada jedan prostor u sebi sadrži redovne nekretnine i investicijske nekretnine?
  • Početno i naknadno vrednovanje investicijskih nekretnina
 • Biološka imovina
  • Razlika u biološkoj imovini/plodonosnim biljkama koje se evidentiraju prema MRS 16 i MRS 41
  • Početno i naknadno vrednovanje biološke imovine
  • Računovodstveni tretman poljoprivredne proizvodnje
 • Imovina s pravom korištenja
  • Računovodstveno evidentiranje Ugovora o zakupu kao stalno sredstvo, uz primjenu MSFI-a 16
  • Računovodstveno evidentiranje promjene cijene zakupa
  • Raskid ugovora o zakupu – računovodstveno i porezno postupanje

PDV PUNOMOĆNIK I PDV ZASTUPNIK

 • Kako postati PDV punomoćnik ili PDV zastupnik?
 • Šta je PDV punomoćnik?
 • Koji dokumenti vam trebaju za status PDV punomoćnika?
 • Važnost ugovora i garancije
 • Solidarna odgovornost
 • Način evidentiranja i knjiženja
 • Povrat PDV-a, procedure i problem
 • Šta je PDV zastupnik?
 • Koji dokumenti vam trebaju za status PDV zastupnika?
 • Proces povrata PDV-a za strane kompanije
 • Za koje fakture i pod kojim uslovima strane kompanije mogu ostvariti povrat PDV-a?

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Izmjene i dopune Zakona o radu
 • Pravilnik o mišljenjima Porezne uprave FBiH
 • Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 29.05. do 02.06.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 29.05. do 02.06.2024. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstveno-revizijskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Mirna Pajević Rožajac
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14