OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.3.2024. GODINE: Porezne prijave za pravna i fizička lica, Isplata dobiti, Amortizacija…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA, PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT
 • POREZNI, RAČUNOVODSTVENI I PRAVNI TRETMAN ISPLATE DOBITI 
 • POREZNI TRETMAN AMORTIZACIJE, ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE (staro, novo i najnovije mišljenje FMF)
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA FIZIČKA LICA I SAMOSTALNE PODUZETNIKE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.03.2024. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.03. do 31.03.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.03. do 31.03.2024. godine.

Savezu računovođa i revizora FBiH poslat je zahtjev za vrednovanje webinara kao kontinuirane edukacije u računovodstvenoj profesiji.

PROGRAM WEBINARA

PRIJAVA, PODNOŠENJE I PRIKAZ SVIH OBRAZACA KOJI SE ODNOSE NA POREZ NA DOBIT

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2023. godinu
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Prikaz popunjavanja svih obrazaca koji se odnose na porez na dobit
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-A)
  • Porezni bilans (Obrazac PB 800-B)
  • Prijava poreza na dobit za privredna društva (Obrazac PP 801)
  • Prijava poreza na dobit za podružnicu RS ili BD (Obrazac PP-802)
  • Prijava poreza na dobit za poslovnu jedinicu nerezidenta (Obrazac PP803)
  • Prijava poreza na dobit za djelimično izuzeta lica (Obrazac PP-804)
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805)
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806)
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807)
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG809)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP810)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP811)
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812)
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813)
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814)

POREZNI TRETMAN AMORTIZACIJE, ODGOĐENE POREZNE OBAVEZE (staro, novo i najnovije mišljenje FMF)

 • STARO, NOVO I NAJNOVIJE Mišljenje FMF u vezi sa priznavanjem troška amortizacije
 • Početak obračuna amortizacije, razlika u poreznom i računovodstvenom aspektu
 • Da li su propisane stope amortizacije?
 • Da li smijemo mijenjati stopu amortizacije / vijek trajanja sredstva?
 • Da li smijemo mijenjati metod obračuna amortizacije?
 • Promjena stope amortizacije i metode – promjena računovodstvene politike ili procjene?
 • Porezno dopustive stope
 • Amortizacija na iznajmljenu imovinu, leasing aranžman
 • Obračun amortizacije na revalorizovana sredstva
 • „Porezno otpisivanje“ hardvera, softvera i stalnih sredstava nabavne vrijednosti manje od 1.000 KM, naknadna amortizacija
 • Amortizacija i primjena MRS 12 – Porez na dobit, korištenje viših ili nižih porezno dopustivih stopa amortizacije
 • Šta sa obračunom amortizacije na sredstva koja se ne koriste, ili koja se planiraju prodati?
 • Obračun amortizacije na imovine s pravom korištenja

PRAKTIČAN PRIKAZ ELEKTRONSKOG PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA POREZA NA DOBIT

 • Obaveza izvještavanja PU elektronskim putem
 • nPis sistem PU
 • Registracija i korištenje nPis sistema
 • Obrada Poreznog bilansa i kreiranje PB u XML formatu u aplikaciji PU DOBITKO
 • Podnošenje Poreznog bilansa
 • Podnošenje Poreznih prijava
 • Podnošenje ostalih obrazaca
 • Elektronsko dostavlljanje ostalih obrazaca PU (Komunalna, taksa, OVN,ONŠ, i sl.)

POREZNI, RAČUNOVODSTVENI I PRAVNI TRETMAN ISPLATE DOBITI

 • Pravni osnov za isplatu dobiti, prijmena Zakona o privrednim društvima
 • Ograničenja isplate dobiti
 • Akontativna isplata dobiti
 • Kompenzacija obaveze za isplatu dividende sa potraživanjem prema vlasniku
 • (Ne)mogućnost isplate dobiti u gotovini
 • Korištenje poreznih poticaja i isplata dobiti
 • Obrazac ID – 813
 • Porezni tretman isplate dobiti fizičkim i pravnim licima

PRIJAVA POREZA NA DOHODAK ZA FIZIČKA LICA I SAMOSTALNE PODUZETNIKE

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SPR – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR – 1036 i AMS – 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Zakon o izmjeni i dopuni zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o radu
 • Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o kontroli cijena
 • Nacrt Zakona o unutrašnjoj trgovini

 

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.03. do 31.03.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.03. do 31.03.2024. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14