OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 20.9.2023.: NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI, POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA, POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA, ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor…)
 • POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA
 • ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.09.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

TEME

NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u I DRUGE AKTUELNOSTI

 • Pomjeranje praga za ulazak u sistem PDV-a
 • Prolongiranje roka za plaćanje PDV-a
 • Oslobađanje od obračuna PDV-a na donacije
 • Konačna rješenja koja se odnose na elektronski potpis
 • Najavljene kontrolne aktivnosti UIO za obveznike koji imaju evidentiran rast zahtijevanog/odobrenog povrata ili neiskorištenog poreznog kredita.

POREZNI I PRAVNI TRETMAN ANGAŽMANA LICA PO RAZLIČITIM UGOVORIMA (privremeni i povremeni poslovi, stručno osposobljavanje, angažman studenata – studentski servisi, volonteri, ugovor o djelu i ugovor o autorskom djelu, menadžerski ugovor…)

 • Mogućnost angažmana putem Ugovora o privremenim i povremenim poslova, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Uslovi za angažman lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, obaveza obračuna poreza i doprinosa, obrazac za prijavu
 • Da li je dozvoljen angažman studenata i učenika na rad putem studentskih servisa?
 • Ko može angažovati volontera, obaveze plaćanja doprinosa i poreza, obrazac za prijavu, mogućnost neoporezivih isplata toplog obroka i prevoza
 • Obaveza plaćana posebnog doprinosa za PIO, obrazac za prijavu
 • Razlika između ugovora o djelu i ugovora o autorskom djelu
 • Rizik angažmana lica putem ugovora o djelu, nesamostalna ili samostalna djelatnost?
 • Menadžerski ugovor, direktor bez zasnivanja radnog odnosa
 • Da li je moguće unutar jednog društva imati angažman više lica pod menadžerskim ugovorom bez zasnivanja radnog odnosa?
 • Da li društvo može poslovati bez zaposlenika?
 • Da li jedno lice može biti direktor bez zasnivanja radnog odnosa u više društava?
 • Da li jedno lice može u jednom društvu obavljati poslove putem Ugovora o radu i Menadžerskog ugovora?

POREZNI TRETMAN ISPLATA FIZIČKIM LICIMA PO RAZLIČITIM OSNOVAMA

 • Obaveza plaćanja poreza na dohodak na prodaju udjela
 • Oporezivanje isplate dobiti (dividende) fizičkim licima rezidentima i nerezidentima
 • Porezni tretman datih donacija fizičkim licima
 • Sponzorisanje fizičkih lica
 • Isplata stipendija povezanim i nepovezanim licima
 • Poklon paketići djeci uposlenika
 • Isplaćena zatezna kamata zaposleniku za razliku plaće
 • Utvrđivanje koristi za korištenje službenih vozila u privatne svrhe (električna i hibridna vozila)
 • Beskamatne pozajmice zaposlenicima
 • Službeni put, mogućnost isplate dnevnice i toplog obroka
 • Da li je moguće isplatiti radnicima troškove prevoza u iznosima većim od 200,00 KM?
 • Neoporezivi topli obrok za rad sa nepunim radnim vremenom
 • Neoporezivi topli obrok u slučaju šestodnevne radne sedmice
 • Mogućnost neoporezive isplate naknade za smještaj i odvojeni život
 • Oprez sa osnovicom za obračun regresa!
 • Neoporezivi regres u slučaju da radnik nije iskoristio cijeli godišnji odmor
 • Da li je moguće isplatiti neoporezivi regres u slučaju da je firma poslovala sa gubitkom
 • Oporeziva otpremnina u slučaju sporazumnog otkaza ugovora o radu
 • Neoporezive pomoći radnicima
 • Mogućnost neoporezivog plaćanja doktorata ili magistarskog studija za svoje radnike

ANGAŽMAN STRANACA, RAD KOD INOSTRANIH PRAVNIH LICA I RAD U INOSTRANSTVU

 • Procedura pribavljanja radne dozvole za strance
 • Porezni tretman i porezne prijave isplate plaće stranim licima
 • Da li stranac bez radne dozvole može biti odgovorno lice u društvu i da li mu se može isplaćivati naknada po osnovu menadžerskog ugovora, porezna registracija, porezni tretman i obrasci za prijavu
 • Angažman fizičkih lica sa prebivalištem u FBiH od strane inostranih pravnih lica, ko je obavezan plaćati poreze i vršiti poreznu prijavu
 • Obaveza rezidentnih fizičkih lica da prijave sav dohodak ostvaren u inostranstvu
 • Detašmani, kako funkcionišu i porezni tretman isplata detaširanim radnicima

AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Nova Odluka o neposrednoj kontroli cijena
 • Izmjene Pravilnika o sadržaju pravila, uslovima i načinu priređivana nagradnih igara
 • Izmjena Uredbe o računovodstvu budžeta FBiH

PRIJAVA NA WEBINAR

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.09. do 24.09.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, uposlenica UINO
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBIH
 • Elma Peštović, uposlenica FEB d.d.
 • Denis Zukić, uposlenik FEB d.d.

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14