UREDBA O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 18. Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 128. sjednici, održanoj 20.08.2014. godine, donosi

UREDBU

O POSTUPKU FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE

PRIVREDNIH DRUŠTAVA U FEDERACIJI BOSNE I

HERCEGOVINE

POGLAVLJE I. (OPĆE ODREDBE)

Član 1.

(Predmet Uredbe)

Ovom uredbom uređuje se postupak i način izmirenja dugovanja po osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), broj i iznos rata, rokovi plaćanja, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju propisano Zakonom o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 52/14) (u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Principi postupka finansijske konsolidacije)

Finansijska konsolidacija zasniva se na slijedećim principima:

a) princip dobrovoljnosti koje podrazumijeva da postupak finansijske konsolidacije nije obavezujući, već zavisi od odluke nadležnog organa privrednog društva i zasniva se na sporazumu dužnika i povjerioca;

b) princip jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga; i

c) princip pristupa podacima prema kojem je dužnik obavezan obezbijediti pristup podacima i dokumentaciji od značaja za finansijsku konsolidaciju a koji se posebno odnose na njegove obaveze, imovinu, capital i poslovne planove.

Član 3.

(Definicije)

a) “finansijska konsolidacija” – predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti privredno društvo, pojedinci i institucije definisane Zakonom, s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti privrednog društva;

b) privredna društva obuhvataju:

1) “društva sa većinskim učešćem državnog kapitala” – u čijem osnovnom kapitalu je državni capital zastupljen sa više od 50% i njihova zavisna društva;

2) “društva sa učešćem državnog kapitala” – u čijem osnovnom kapitalu je državni kapital zastupljen do 50%;

3) “privatna društva” – u čijem osnovnom kapitalu je učešće privatnog kapitala 100%;

 c) “državni kapital” – kapital privrednog društva čiji je vlasnik Federacija, kanton, grad ili općina, odnosno nakon postupka finansijske konsolidacije i povjerioci čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina;

d) “dužnik” – privredno društvo kod kojeg se provodi finansijska konsolidacija i koje ima dug po osnovu: doprinosa, poreza, isporučene vode, struje, gasa, grijanja, i ostalih komunalnih usluga, dug prema zaposlenim i dug prema dobavljačima za isporučene robe i usluge;

e) “doprinosi” – obaveze po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti;

f) “porezi, isključujući porez na dodatu vrijednost” – obaveze po osnovu poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga zaključno sa 31.12.2004. godine u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje broj UO-140705/08 od 14.2.2005. godine i Odlukom o odgovornosti za kontrolu i naplatu akcize i poreza na promet (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05);

g) “dug prema zaposlenim” – obaveze po osnovu neto plaća;

h) “povjerilac” – privredno društvo, organ vlasti, institucija i zaposlenik kojem se duguje;

i) “prioriteti kod izvršavanja finansijske konsolidacije dužnika” – prvo izmirenje duga obveznicama, a ako se ukupan dug ne može namiriti obveznicama onda i na teret kapitala dužnika;

j) “obveznice” – ranije izdati vrijednosni papiri na ime dužnika po osnovu ratnih potraživanja čiji emitent je Federacija, a koje su verifikovane od strane Komisije za konačnu verifikaciju ratnih potraživanja pravnih i fizičkih lica Federacije Bosne i Hercegovine i upisane u sistem registracije kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dioničko društvo Sarajevo (u daljem tekstu: Registar vrijednosnih papira);

k) “kapital” – obuhvata osnovni kapital, rezerve i neraspoređenu dobit – gubitak, utvrđen po godišnjem obračunu za godinu koja prethodi godini od koje se počinje primjenjivati ova uredba;

l) “na teret kapitala” – kapital dužnika uvećava se za obaveze koje su predmet konsolidacije;

m) “Odluka o finansijskoj konsolidaciji društva sa većinskim učešćem ili sa učešćem državnog kapitala” – odluka koju donosi Vlada Federacije, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahtjeva koji podnosi odgovorno lice dužnika;

n) “Odluka o finansijskoj konsolidaciji privatnog društva” – odluka koju donosi Vlada Federacije na prijedlog federalnog ministarstva nadležnog prema pretežnoj djelatnosti privatnog društva koje se konsoliduje;

o) “reprogramiranje dugovanja” – način finansijske konsolidacije dugovanja društva sa većinskim učešćem

državnog kapitala, društva sa učešćem državnog kapitala i privatnog društva za dugovanja po osnovu isporučene vode, struje, gasa, grijanja i ostalih komunalnih usluga radi izmirenja dugovanja pod povoljnijm uslovima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate;

p) “nadležni organ vlasti” – organi federalnog, kantonalnog, gradskog i općinskog nivoa vlasti koji vrše ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala;

r) “prethodna saglasnost za reprogamiranje dugovanja” – saglasnost koju dužnik prilaže uz zahtjev za finansijsku konsolidaciju, a izdaje je nadležno privredno društvo koje je

izvršilo pružanje usluga za isporučenu struju, vodu, gas, grijanje i ostale komunalne usluge;

s) “prethodna saglasnost zaposlenika” – saglasnost zaposlenika društava kojom zaposlenik potvrđuje da je saglasan da se izmirenje dugovanja prema njemu može izvršiti promjenom strukture kapitala društva u njegovu korist, u iznosu jednakom dugovanju dužnika;

t) “sporazum” – sporazum o dogovorenom postupku i načinu izmirenja dugovanja;

u) “tekuće finansijske obaveze” – čine jedna ili više kratkoročnih obaveza čiji iznos prelazi 20% od iznosa njegovih kratkoročnih obaveza objavljenih u godišnjem finansijskom izvještaju za proteklu finansijsku godinu te obaveze za plate sa pripadajućim porezom i doprinosima koje je društvo dužno obračunati i uplatiti zajedno sa plaćom.

POGLAVLJE II. (POSTUPAK FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE DRUŠTVA SA VEĆINSKIM UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA) 

Član 4.

(Vrste duga)

Društvo sa većinskim učešćem državnog kapitala može imati dug koji je predmet finansijske konsolidacije po osnovu:

a) doprinosa za zdravstveno osiguranje;

b) doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti;

c) poreza;

d) isporučene vode, struje, gasa, grijanja i drugih

komunalnih usluga;

e) prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge; i

f) prema zaposlenicima.

Član 5.

(Način konsolidacije duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje)

(1) Konsolidacija duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši se na osnovu Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji između dužnika i nadležnog kantonalnog ili kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja kao povjerilaca.

(2) Sporazumu iz stava (1) ovog člana strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o finansijskoj konsolidaciji iz člana 3. tačka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.

(3) Sporazumom iz stava (1) ovog člana strane će posebno regulisati:

a) usaglasiti tačan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;

b) dužnik mora omogućiti povjeriocu primjenu principa pristupa informacijama;

c) utvrditi učešća svakog prioriteta u izmirivanju obaveza, s tim, da kod više vrsta obaveza svaki prioritet mora biti zastupljen srazmjerno visini svakog duga u ukupnom dugu;

d) utvrditi rok za realizaciju izmirenja duga po svakom prioritetu.

(4) Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Porezna uprava).

(5) Sporazum iz stava (1) ovog člana strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stava (2) ovog člana.

Član 6.

(Izmirenje duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje obveznicama)

(1) Ako se izmirenje duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje vrši obveznicama, nominalna vrijednost obveznica uvećana za pripadajuću kamatu može izmiriti dug u omjeru 1:1.

(2) Dužnik vrši prijenos obveznica iz stava (1) ovog člana na povjerioca.

(3) Ako je više povjerilaca, prijenos obveznica vrši se pojedinačno na svakog od njih srazmjerno učešću njihovog potraživanja u ukupnom dugu dužnika.

(4) Vlasništvo nad obveznicama društvo dokazuje Potvrdom o stanju na računu koju izdaje Registar vrijednosnih papira na dan podnošenja zahtjeva za finansijsku konsolidaciju.

Član 7.

(Izmirivanje duga po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret kapitala dužnika)

(1) Ako se dug po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje ne može namiriti na način iz člana 6. ove uredbe, isti se namiruje na teret kapitala dužnika.

(2) Odluku o povećanju kapitala za dio obaveza koje su predmet konsolidacije, donosi Skupština društva. (3) U Odluci iz stave (2) ovog člana, kao i u elaborate opravdanosti finansijske konsolidacije koji podnosi uz

zahtjev iz člana 7. Zakona, dužnik mora posebno dati obrazloženje nalaza revizije o metodama korištenim u utvrđivanju odnosa zamjene duga za povećanje kapitala, odnosno, pojasniti svoju ponudu nadležnom organu o novoj vrijednosti kapitala.

(4) Ako se radi o dioničkom društvu, društvo priprema listu novih dioničara koju zajedno sa Odlukom o povećanju kapitala i nalaza o reviziji dostavlja Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na odobrenje i provodi dalji postupak upisa povećanja kapitala kod drugih nadležnih organa. (5) Ako se radi o društvu sa ograničenom odgovornošću nove vlasnike kapitala društvo upisuje u Knjigu udjela i dostavlja je nadležnom sudu na upis.

Član 8.

(Rok za realizaciju sporazuma)

(1) Dužnik se obavezuje da u roku od godinu dana od dana potpisivanja sporazuma završi sve potrebne aktivnosti i procese kako bi se pristupilo otplati duga na način utvrđen sporazumom.

(2) Ako se sporazum ne provede u roku iz stava (1) ovog člana, povjerilac, zavod ili zavodi zdravstvenog osiguranja obavještava nadležni organ vlasti koji pokreće aktivnosti da Odluka o finansijskoj konsolidaciji prestane važiti.

Član 9.

(Način konsolidacije duga po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti)

(1) Konsolidacija duga po osnovu doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši se na osnovu sporazuma o finansijskoj konsolidaciji između dužnika i Federalnog zavoda za zapošljavanje i nadležne kantonalne ili kantonalnih službi za zapošljavanje kao povjerilaca.

(2) Sporazumu iz stava (1) ovog člana strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o finansijskoj konsolidaciji iz člana 3. tačka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.

(3) Sporazumom iz stava (1) ovog člana strane će posebno regulisati:

a) usaglasiti tačan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;

b) dužnik mora omogućiti povjeriocu primjenu principa pristupa informacijama;

c) utvrditi učešće svakog prioriteta u izmirivanju obaveza;

d) utvrditi rok za realizaciju izmirenja duga po svakom prioritetu.

(4) Primjerak Sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.

(5) Sporazum iz stava (1) ovog člana strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stava (2) ovog člana.

Član 10.

(Shodna primjena)

Odredbe čl. 6., 7. i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na finansijsku konsolidaciju doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.

Član 11.

(Način konsolidacije duga po osnovu poreza)

(1) Predmet finansijske konsolidacije je dug po osnovu poreza na promet proizvoda i poreza na promet usluga zaključno sa stanjem na dan 31.12.2004. godine.

(2) Konsolidacija duga po osnovu poreza vrši se na osnovu sporazuma između dužnika i vlade kantona i općinskog vijeća kojima je pripadao taj porez.

(3) Sporazumu iz stava (2) ovog člana strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o finansijskoj konsolidaciji iz člana 3. tačka m) ove uredbe, koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana.

(4) Sporazumom iz stava (2) ovog člana strane će posebno regulisati:

a) usaglasiti tačan iznos dugovanja na dan 30.9.2013. godine;

b) dužnik mora omogućiti povjeriocu primjenu principa pristupa informacijama;

c) utvrditi mogućnost učešća svakog prioriteta u izmirivanju obaveza;

d) utvrditi rok za realizaciju izmirenja duga po svakom prioritetu.

(5) Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.

(6) Sporazum iz stava (2) ovog člana strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stava (3) ovog člana.

Član 12.

(Shodna primjena)

Odredbe čl. 6., 7. i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na finansijsku konsolidaciju po osnovu poreza.

Član 13.

(Način konsolidacije duga po osnovu isporučene struje, vode, gasa, grijanja i drugih komunalnih usluga)

(1)   Finansijska konsolidacija po osnovu duga za isporučenu struju, vodu, gas, grijanje i druge komunalne usluge vrši se između društva dužnika i društva koje je isporučilo struju, vodu, gas, pružilo usluge grijanja ili druge komunalne usluge kao povjerioca putem Ugovora o reprogramiranju duga.

(2)    Ugovor o reprogramiranju duga iz stava (1) ovog člana bazira se na principu dobrovoljnosti, jer povjerilac mora dati prethodnu saglasnost dužniku za provođenje ovog oblika finansijske konsolidacije.

(3)   Predmet Ugovora o reprogramiranju je glavni dug a ugovorom se utvrđuje:

a) priznanje duga na osnovu prethodne saglasnosti povjerilaca;

b) grejs-period za izmirenje duga;

c) otplatni plan koji ne može biti duži od 60 mjeseci u koji se uključuje i grejs-period te broj rata za izmirenje duga;

d) kamate mogu biti otpisane ako nadležni organ povjerioca donese odluku o otpisu kamata.

(4)    Ako nadležni organ povjerioca ne donese odluku o otpisu kamata, ugovorom se propisuje način izmirenja kamata koje su obračunate do početka primjene reprogramiranja i kamata do okončanja reprogramiranja duga.

(5)  Ako dužnik ne počne izvršavati svoje obaveze po isteku ugovorenog grejs-perioda povjerilac obavještava nadležni organ koji je donio odluku o konsolidaciji dužnika koji pokreće aktivnosti da odluka prestane važiti.

Član 14.

(Način izmirenja duga prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge i prema zaposlenim)

Finansijska konsolidacija duga prema dobavljačima za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima vrši se po slijedećim prioritetima:

a) novčanih sredstava ostvarenih prodajom imovine koja nije uslov obavljanja dužnikove osnovne djelatnosti u postupku male privatizacije i prodajom imovine koja se koristila za osnovnu proizvodnu djelatnost društva dužnika ali koja nije bila u funkciji najmanje 36

mjeseci ili je njeno korištenje zbog tehničkotehnološke zastarjelosti nerentabilno za proizvodnu djelatnost društva; i

b) na teret kapitala promjenom njegove strukture u korist povjerilaca.

Član 15.

(Primjena principa dobrovoljnosti)

(1) Finansijska konsolidacija po osnovu duga za isporučene robe i usluge i prema zaposlenicima izvršava se na osnovu Sporazuma između dužnika i svakog pojedinačnog povjerioca po vrsti isporučene robe ili obavljene usluge i Sporazuma između dužnika i svakog zaposlenika, ako se konsolidacija vrši na osnovu člana 14. tačka b) ove uredbe.

(2) Sporazumu iz stava (1) ovog člana strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o finansijskoj konsolidaciji iz člana 3. tačka m) ove uredbe koja se, po zahtjevu dužnika, donosi u roku od 30 dana i prethodnu saglasnost svakog povjerioca i svakog zaposlenika sa kojim se zaključuje sporazum.

(3) Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.

(4) Sporazum iz stave (1) ovog člana strane moraju postići odmah, a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stave (2) ovog člana.

Član 16.

(Status duga prema zaposlenicima koji ne prihvate sporazum)

Zaposlenici koji ne prihvate sporazum za rješavanje duga prema njima, svoja prava po osnovu duga za plaće ostvarit će na drugi način u skladu sa propisima u Federaciji.

Član 17.

(Shodna primjena)

Odredbe čl. 6., 7. i 8. ove uredbe shodno se primjenjuju na finansijsku konsolidaciju duga prema dobavljačima i zaposlenicima.

Član 18.

(Zaštita prava vlasništva manjinskih dioničara ili vlasnika udjela)

(1) Ako se finansijska konsolidacija kod dužnika vrši na teret Federacije, u skladu sa članom 3. stav (2) Zakona, obavezno se povećava učešće državnog kapitala kod tog društva.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana učešće državnog kapitala neće se povećati ako manjinski dioničari ili vlasnici udjela u društvu dužniku jednoglasno odluče da uplatom finansijskih sredstava zadrže svoje učešće u strukturi kapitala u istom odnosu koji je bio prije finansijske konsolidacije dužnika na teret kapitala.

(3) Odluku o povećanju kapitala manjinskih dioničara ili vlasnika udjela donosi Skupština društva dužnika.

(4) Odluka iz stava (3) ovog člana mora biti provedena u roku od 90 dana od dana donošenja.

(5) Ako Odluka iz stava (3) ovog člana ne bude provedena u roku iz stava (4) ovog člana, finansijska konsolidacija na teret kapitala bit će provedena putem povećanja državnog kapitala koji obuhvata i povjerioce čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina.

Član 19.

(Okončanje postupka finansijske konsolidacije)

(1) Ako dužnik u roku od 60 dana od dana donošenja Odluke iz člana 3. tačka m) ove uredbe i Sporazuma o finansijskoj konsolidaciji sa povjeriocem ili povjeriocima, ne započne izvršavati sve svoje tekuće finansijske obaveze, nadležni organ koji je donio Odluku o finansijskoj konsolidaciji, donijet će odluku o stavljanju van snage svoje Odluke o finansijskoj konsolidaciji, čime se postupak finansijske konsolidacije konkretnog dužnika okončava.

(2) Dužnik podnosi izvještaj nadležnom organu kojim dokazuje da izvršava svoje tekuće finansijske obaveze koje su bile predmet finansijske konsolidacije prije isteka roka iz stave (1) ovog člana.

POGLAVLJE III. (POSTUPAK FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE DRUŠTVA SA UČEŠĆEM DRŽAVNOG KAPITALA I PRIVATNOG DRUŠTVA)

Član 20.

(Vrste duga)

Društvo sa učešćem državnog kapitala i privatno društvo može imati dug koji je predmet finansijske konsolidacije po osnovu:

a) doprinosa za zdravstveno osiguranje;

b) doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti;

c) poreza;

d) prema zaposlenicima;

e) isporučene vode, struje, gasa, grijanja i drugih

komunalnih usluga.

Član 21.

(Shodna primjena)

Na postupak finansijske konsolidacije dužnika društva sa učešćem državnog kapitala i privatnog društva shodno se primjenjuju odredbe čl. 5., 6., 7., 8., 9., i 11. ove uredbe, s tim, što Odluku o finansijskoj konsolidaciji društva sa učešćem državnog kapitala donosi Vlada Federacije, vlada kantona, gradsko ili općinsko vijeće, a Odluku o finansijskoj konsolidaciji privatnog društva donosi Vlada Federacije.

Član 22.

(Način izmirivanja duga prema zaposlenim)

Finansijska konsolidacija prema zaposlenicima vrši se na teret kapitala promjenom njegove strukture u korist zaposlenika.

Član 23.

(Primjena principa dobrovoljnosti)

(1) Finansijska konsolidacija po osnovu duga za zaposlenike izvršava se na osnovu Sporazuma između dužnika i svakog pojedinačnog zaposlenika kao povjerioca.

(2) Sporazumu iz stava (1) ovog člana strane pristupaju tek nakon što dužnik pribavi Odluku o finansijskoj konsolidaciji iz člana 3. tač. m) i n) i prethodnu saglasnost svakog zaposlenika sa kojim se sporazum zaključuje.

(3) Primjerak sporazuma dužnik dostavlja Poreznoj upravi.

(4) Sporazum iz stava (1) ovog člana strane moraju postići odmah a najkasnije u roku od 15 dana po dobijanju Odluke iz stava (2) ovog člana.

Član 24.

(Zaštita prava vlasništva Federacije u kapitalu privatnog društva)

(1) Dužnik – privatno društvo, obavezan je utvrditi fer vrijednost cjelokupne imovine i za potrebe postupka finansijske konsolidacije izvršiti odgovarajuće evidentiranje kao i odgovarajuće usklađivanje kapitala na dan 30.6.2014. godine.

(2) Nakon provedenog postupka iz stava (1) ovog člana i povećanja kapitala i za obaveze dužnika koje su predmet finansijske konsolidacije, o čemu privredno društvo donosi odluku, finansijska konsolidacija provodi se samo kod dužnika kod kojeg u tako utvrđenom novom kapitalu državni kapital koji obuhvata i povjerioce čiji je osnivač Federacija, kanton, grad ili općina ima manjinsko učešće.

(3) Odluku o povećanju kapitala iz stava (2) ovog člana donosi Skupština društva dužnika.

(4) Odluka iz stava (2) ovog člana mora biti provedena u roku od 90 dana od dana donošenja.

(5) Ako Odluka iz stava (2) ovog člana ne bude provedena u roku iz stava (4) ovog člana i ako se istom ne obezbjeđuje struktura kapitala iz stava (2) ovog člana, finansijska konsolidacija na teret kapitala neće biti provedena kod dužnika privatnog društva.

POGLAVLJE IV. (UPRAVNI NADZOR)

Član 25.

(Upravni nadzor)

Upravni nadzor koji obuhvata i inspekcijski nadzor nad provođenjem ove uredbe vrše resorna federalna ministarstva svako u okviru svoje nadležnosti. U zapisniku o izvršenom nadzoru potrebno je posebno opisati činjenice i dokaze provedene u postupku po kojima su utvrđene nezakonitosti i nepravilnosti u procesu finansijske konsolidacije.

Član 26.

(Stupanje na snagu)

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR:  “Službene novine FBiH”, broj 70/14 od 28.08.2014. godine