UPUTSTVO ZA OBRAČUN, UPLATU I PRIJAVU NAKNADE ZA PLASTIČNE KESE ”TREGERICE”

kese

U „Službenim novinama FBiH“, broj 09/14 od 05.02.2014. godine, objavljena je Uredba o naknadama za plastične kese tregerice, koja je stupila na snagu 12.02.2014. godine. U pomenutoj Uredbi propisuju se obveznici obračunavanja i plaćanja, visina i način obračuna i plaćanja naknade za plastične kese tregerice stavljene u promet, te aktivnosti evidentiranja i izvještavanja.

U nastavku teksta daćemo detaljno pojašnjenje načina obračuna, plaćanja, evidentiranja i izvještavanja naknade za plastične kese tregerice.

 

Na koje kese tregerice se plaća naknada?

Plastične kese tregerice, na koje se odnosi plaćanje naknade, predstavljaju vrstu polietilenske kese, čija debljina stjenke NE PRELAZI 20 mikrona i koja nema posebno izrađene ručke, nego su one sastavni dio plastične kese. Dakle, ova Uredba ne odnosi se na plastične kese čija stjenka prelazi debljinu od 20 mikrona.

Također, ova Uredba se ne odnosi na tanke plastične kese sa ručkama (kese u tuljcima ili pojedinačne kese) u koje se pakuje voće, povrće, rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi, osim ako se iste besplatno distibuiraju kupcima na kasi kao kese za kupljenu robu. Dakle, tanke kese tregerice koje služe za pakovanje voća, povrća i ostalih rinfuznih proizvoda nisu predmet ove Uredbe, međutim ako se dijele na kasi kao kese za kupljenu robu, onda je potrebno na iste obračunati naknadu.

 

Tko je obveznik plaćanja naknade?

Obveznici plaćanja naknade su trgovci registrovani na području FBiH, koji troše za vlastite potrebe ili stavljaju u promet plastične kese tregerice. Naknada se dakle obračunava i na potrošene plastične kese tregerice za vlastitu upotrebu.

Obveznici su isključivo trgovci (trgovačke radnje, marketi, supermarketi, prodavnice mješovite robe, kiosci, pekare, apoteke i sl.).Trgovac je pravno ili fizičko lice koje se bavi trgovinom na osnovu registracije, odnosno rješenja kojim se odobrava obavljanje trgovine i trgovačkih usluga na teritoriji FBiH, u skladu sa članom 2. Zakona o unutrašnjoj trgovini.

Kolika je visina naknade za stavljanje u promet kesa „tregerica“?

Visina naknade za stavljanje u promet plastičnih kesa iznosi 0,05 KM po komadu, odnosno 50,00 KM o jednom pakovanju od 1000 komada plastičnih kesa.

Podatak o količini plastičnih kesa stavljenih u promet, dobija se na osnovu Izvještaja o naknadi za plastične kese „tregerice“ (redni broj 3.d. Obrasca PK-1).

Naknada se uplaćuje na račun Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, prema mjetu sjedišta pravnog lica.

Vrsta prihoda: 722-551

Žiro-račun: 102-050-00001070-86

 

Na koji način će trgovci vršiti evidenciju i izvještavanje o nabavci i prometu plastičnih kesa?

Trgovci su u obavezi voditi evidenciju o količini nabavljenih plastičnih kesa, podatke o potrošnji kesa i stanju zaliha te o dostavljenim izvještajima i dokazima o uplati naknade.

Izvještaj o količini plastičnih kesa stavljenih u promet i dokaze o uplati naknade, obveznik dostavlja Fondu za zaštitu okoliša FBiH dva puta godišnje. Izvještaj o naknadi za plastične kese „tregerice“ (obrazac PK-1) možete preuzeti OVDJE.

Rok za dostavu polugodišnjeg Izvještaja je kraj sedmog mjeseca tekuće godine (31.07.2014. godine), a godišnjeg Izvještaja kraj trećeg mjeseca naredne godine (31.03.2015. godine).

Napomena: S obzirom da je Uredba stupila na snagu 12.02.2014. godine, za prvi izvještajni period od 01.01. – 30.06. 2014. godine, potrebno je prikazati samo količine koje su plasirane na tržište za period od 12.02.2014. godine do 30.06.2014. godine.

Obveznici su dužni uz izvještaj dostaviti Fondu dokaz o uplati naknade na račun Fonda, tj. nalog za plaćanje. Ukoliko obveznik plaćanja naknade Fondu dostavi Izvještaj bez dokaza o uplati naknade, Fond će u roku od 15 dana od dana isteka roka za uplatu dostaviti obvezniku plaćanja Opomenu za dostavu dokaza o uplati. Ukoliko se uplata ne izvrši u Opomeni ostavljenom roku, Fond će o tome izvijestiti nadležnu inspekciju, radi provođenja inspekcijskog nadzora i pokretanja postupka izricanja propisanih prekršajnih sankcija.

Dakle, tri su osnovna koraka u izvršavanju obaveze:

  1. Popuniti Izvještaj na obrascu koji propisuje Fond o plasmanu kesa „tregerica“ i napraviti obračun naknade,
  2. Izvršiti uplatu obračunatog iznosa,
  3. Dostaviti izvještaj i uplatnicu na adresu Fonda.

Detaljno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca PK-1 (Izvještaj o naknadi za plastične kese „tregerice“), koje je objavio Fond za zaštitu okoliša FBiH, možete preuzeti OVDJE.

Primjer popunjenog obrasca možete preuzeti OVDJE.