Uputstvo: Popunjavanje D PDV prijave u građevinskoj šemi

Zbog učestalih pitanja posljednjih dana koji se odnose na popunjavanje D PDV prijave u građevinskoj šemi, donosimo Vam kratke upute o popunjavanju rednog broja 10. II dijela obrasca i rednog broja 7. III dijela obrasca D PDV prijave.

.

II dio – ISPORUKE I PDV OBRAČUNAT NA IZLAZE (popunjava isključivo izvođač radova)

U polje 10. kolona (3) – unosi se podatak o ukupnom neuplaćenom iznosu PDV-a koji je obavezan da uplati izvođač radova po primljenim fakturama kooperanata u periodu za koji se sačinjava PDV prijava. To su obaveze za uplatu PDV propisane članom 41. i 13. stav 1. tačka 6. Zakona o PDV. Ove uplate se moraju izvršiti sa pozivom na PDV identifikacioni broj kooperanta. Na ovo polje se bilježi samo iznos PDV koji izvođač nije uplatio u poreznom periodu kada je i dobio fakture. Ako je u odnosnom poreznom periodu primljena faktura kooperanta i po istoj izvođač radova je u predviđenom roku (do 10.-tog u narednom mjesecu) izvršio uplatu PDV s pozivom na PDV broj kooperanta, ovaj PDV se ne bilježi na ovo polje. Ovdje se bilježi obaveza PDV po fakturama kooperanata (primljenim u poreznom periodu na koji se odnosi obrazac D PDV), koju izvođač treba da uplati, a nije to učinio. U ovo polje se nikada ne evidentiraju uplate, bez obzira na koji porezni period se odnose i bez obzira kada su izvršene.

III dioNABAVKE I PDV OBRAČUNAT NA ULAZ (popunjava isljučivo kooperant)

U polje 7. kolona (3) – unosi se podatak o iznosu PDV-a koji kooperant odbija po posebnoj šemi u građevinarstvu, nakon prijema dokaza da je izvođač radova izvršio uplatu PDV u skladu sa članom 42. Zakona o PDV. Komentar: Ovo polje popunjava isključivo kooperant za PDV koji je izvođač radova uplatio pozivom na broj kooperanta.