UINO: Popis zaliha cigareta i duhana za pušenje

Na web stranici Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje objavljene su popisne liste za zalihe cigareta i duhana za pušenje. U nastavku Vam u cijelosti prenosimo tekst sa stranice www.uino.gov.ba

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje donio je Odluku o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu (”Službeni glasnik BiH”, broj 80/14), koja će se primjenjivati od 01. 01. 2015. godine.

Odlukom je definirano da će se od 01. 01. 2015. godine, na cigarete  i duhan za pušenje plaćati sljedeća akciza i to :

a)      akciza na cigarete

–     proporcionalna akciza po stopi od 42% na osnovicu utvrđenu u skladu sa članom 15. stav (1) tačka b) Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini i

–     posebna akciza u iznosu od 52,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,05 KM za pakiranje od 20 komada

Za pakovanja različita od pakovanja od 20 komada, posebna akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakovanju.

Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenoj stopi i iznosu, a u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu , manja od minimalne akcize, plaća se minimalna akciza u iznosu od 2,00 KM po paklici od 20 komada cigareta. Za pakovanja različita od pakovanja od 20 komada, akciza se plaća srazmjerno broju komada u pakovanju.

b)     akciza na duhan za pušenje u iznosu od 80,00 KM po kilogramu

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2015. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru Uprave za indirektno oporezivanje do 10.01.2015.godine. To znači da je predmetnom odlukom propisana obaveza i za uvoznika kao poreskog obveznika da izvrši popis zaliha u skladu sa članom 5. i 6. navedene odluke, što podrazumijeva obavezu popisa za sve preuzete akcizne markice nezavisno da li su iste nalijepljene na proizvod ili ne.

Pravni osnov ove obaveze proizilazi iz odredbe člana 23. stav (5) Zakona o akcizama u BiH, kojima je određeno da obaveza plaćanja akcize za duhanske prerađevine nastaje u trenutku preuzimanja akciznih markica i odredbama člana 67. stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 50/09, 80/11, 48/12 i 74/14), kojima je određeno da obaveza obračuna razlike akcize nastaje prilikom svakog povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene za duhanske prerađevine, poreski obveznici uvoznici kao i poreski obveznici proizvođači razliku akcize treba da obračunaju i uplate i na količine preuzetih akciznih markica (za cigarete i duhan za pušenje) do 31.12.2014. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2014. godine (nalaze se na zalihama ili su date u proizvodnju za obilježavanje-lijepljenje ili su poslate u inostranstvo za obilježavanje-lijepljenje), bez obzira kada će duhanske prerađevine biti u prometu na teritoriji Bosne i Hercegovine. U tu svrhu će sačiniti i popis akciznih markica koje su preuzete od Uprave za indirektno oporezivanje, a koje se nalaze na zalihi, date su u proizvodnju na obilježavanj-lijepljenje ili su poslate u inostranstvo na obilježavanje-lijepljenje, odnosno sačinit će popis svih akciznih markica koje u trenutku popisa nisu na cigaretama i duhanu za pušenje kod obveznika (neiskorištene akcizne markice). Po sačinjenim popisnim listama akciznih markica, obveznik će obračunati razliku akcize i izvršiti uplatu razlike akcize u propisanom roku.

Popisna lista zaliha cigareta na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha neiskorištenih akciznih markica za obilježavanje cigareta na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha duhana za pušenje na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista zaliha neiskorištenih akciznih markica za duhan za pušenje na dan 01.01.2015. godine

Popisna lista za cigarete, za duhan za pušenje i neiskorištene akcizne markice pripremljena je u Excel-u, tako da obveznici trebaju samo upisati podatake o vrsti cigareta (duhana za pušenje odnosno akciznih markica), količinu paklica (količinu izraženu u kilogramima, odnosno akciznim markicama), maloprodajnu cijenu prije stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu i maloprodajnu cijenu nakon stupanja na snagu Odluke o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu.

Svi ostali podaci se automatski izračunavaju u pomenutim listama. Ovako ovjerene i potpisane popisne liste dostavljaju se nadležnim regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje BiH do 10.01.2015.godine.

Sva lica koja se bave prometom cigareta  i duhana za pušenje dužna su na zatečene zalihe cigareta i duhana za pušenje, utvrđene u popisnim listama na dan 01. 01. 2015. godine, a poreski obveznici uvoznici kao i poreski obveznici proizvođači  i na količine preuzetih, a neiskorištenih akciznih markica na dan 31.12.2014. godine, obračunati akcizu prema Odluci o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu, te u roku od deset dana od dana dostave popisnih lista (najkasnije do 20.01.2015.godine) uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Obveznici, koji budu vršili obračun razlike akcize na preuzete akcizne markice namijenjene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje, dužni su da uz popisne liste akciznih markica dostave i kopije otpremnica po kojima su preuzeli odnosne akcizne markice od UINO.

Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2015. godinu (”Službeni glasnik BiH”, broj: 80/14), prodavat će se do isteka zaliha po novim maloprodajnim cijenama, koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Uplata razlike između obračunate i već uplaćene akcize vršit će se na sljedeći način:

1. Poreski obveznici registrovani za akcizu tj. upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na duhanske prerađevine domaće proizvodnje (Fabrika duhana Sarajevo i Fabrika duhana Banja Luka), dužni su razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, uplatiti na grupu računa iz Odjeljka II tačka 3. – Plaćanje obaveza po osnovu PDV-a, akciza na domaće proizvode i poreza na promet na akcizne proizvode domaće proizvodnje (treća grupa uplatnih računa) Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO (”Službeni glasnik BiH”, broj: 99/07, 51/09):

Vrsta prihoda: 715412

Budžetska organizacija: 0000000

2. Poreski obveznici, koji nisu registrovani za akcizu tj. nisu upisani u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza kao obveznici akcize na domaće proizvode, razliku između obračunate i već uplaćene akcize, iskazanu na popisnoj listi, dužni su uplatiti na grupu računa izOdjeljka II tačka 2.– Plaćanje obaveza pri uvozu i izvozu, koje se ne plaćaju na osnovu carinske prijave, kao i ostalih prihoda i taksi i jednokratnih uplata (druga grupa uplatnih računa) Pravilnika o uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje UIO (”Službeni glasnik BiH”, broj: 99/07, 51/09):

UPLATNI RAČUN ZA OSTALE PRIHODE

Vrsta prihoda: 715412

Budžetska organizacija nadležnog regionalnog centra UIO, ovisno o sjedištu obveznika

Banja Luka 0094005
Sarajevo 0010900
Mostar 0010700
Tuzla 0010300

Poreski obveznici uvoznici duhanskih prerađevina,  koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2015.godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2014.godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uslovom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši:

  1. u periodu 01.01 -20.01.2015.godine dostave kopiju Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2015.godine u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze. Također, uvoznik dostavlja carinskom organu i dokaz o izvršenoj uplati razlike akcize, ukoliko je ista izvršena do momenta carinjenja. Ako je uplata izvršena poslije carinjenja, uvoznik je dužan najkasnije do 20.01.2015.godine carinskom organu dostaviti dokaz o uplati razlike akcize. Dokaz o uplati se dostavlja u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze.
  1. nakon 20.01.2015.godine dostave kopiju Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2015.godine i kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi u dva primjerka, od kojih nadležni carinski organ jedan zadržava za svoje potrebe, a drugi dostavlja Sektoru za poreze.

IZVOR: www.uino.gov.ba