Radionica: Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje jednodnevnu interaktivnu radionicu pod nazivom:

Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima

Sarajevo, 04.09.2019. godine, Hotel Holiday

 

Cilj radionice je doprinijeti kreiranju jednog modela uspostave FUK-a, baziranog na zakonskoj i podzakonskoj  osnovi na svim nivoima vlasti u BiH. Obaveza svih nivoa vlasti je da, u okviru svoje nadležnosti,  uspostave zdravo finansijsko upravljanje u svojim institucijama, organizacijama i preduzećima.

Bez obzira što je postignut značajan napredak u funkcionisanju internih kontrola, isti još uvijek nije uspostavljen u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.  Od stupanja na snagu Zakona o finansijskom  upravljanju i  kontroli postoji niz problema u njenovoj primjeni, a posebno kad se radi o modelu uspostavljanja  FUK-a i to kod većine korisnika budžetskih  javnih sredstava.

Radionica je namijenjena koordinatorima za FUK, upravljačkoj stukturi, računovođama, internim i eksternim revizorima, analitičarima i svima ostalima koji su na direktan ili indirektan način uključeni u poslovne procese u jednoj instutuciji, organizaciji ili preduzeću.

S obzirom da je broj mjesta na radionici ograničen, obavezna je online prijava.

Prijava za radionicu

 

SADRŽAJ RADIONICE

 • Obaveza imenovanja koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu u FBiH;
 • Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) ili sistem internih kontrola kao osnova uvođenja korporativnog upravljanja u javnom sektoru;
 • Donošenje internih propisa;
 • Plan uspostave finansijskog upravljanja i kontrole u javnim preduzećima i institucijama u FBiH (praktični primjer);
 • Obaveze popisa poslovnih procesa sa aktivnostima, utvrđivanjem i procjenom rizika i prijedlogom strukture strategije rizika za javni sektor;
 • Uspostavljanje FUK-a sa zakonskom podlogom, praktičnim primjerima i izjavom o fiskalnoj odgovornosti;
 • Praktični primjeri popisa svih poslovnih procesa, kao šifrarnik procesa u sistemu FUK-a na primjeru jedne lokalne samouprave, opštine/općine;
 • Provođenje FUK-a u skladu sa standardima interne kontrole koji su podijeljeni u pet međusobno povezanih komponenti COSO modela;
 • Informacije i komunikacije (IV komponenta COSO modela) podržavaju funkcionisanje četiri ostale komponente interne kontrole;
 • Izrada Godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema FUK-a (GI FUK) kao i obaveza dostave istog;
 • Praćenje i nadzor funkcionisanja sistema financijskog upravljanja i kontrola kroz provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti sa praktičnim primjerima;
 • Upravljačka odgovornost i smjernice za jačanje upravljačke odgovornosti za upravljanje i kontrole;
 • Nezavisna funkcionalna interna revizija kao peta komponenta praćenja i nadzora sistema FUK-a;
 • Tri linije odbrane u efikasnom upravljanju i kontroli rizika – trenutna praksa u BiH.

U izdanju je i nova knjiga u knjižari Konsultantske kuće FEB, pod nazivom „Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima“. Izdanje je štampano na preko 500 stranica

 

INFORMACIJE 

PREDAVAČ:

 • Nedim Čustović, zamjenik direktora Centralne harmonizacijske jedinice Ministarstva finansija i trezora BiH

NAKNADA:

 • Za učesnike sa knjigom  „Uspostava finansijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru i preduzećima sa praktičnim primjerima“       300,00 KM
 • Za učesnike bez materijala          270,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Učešće u radionici
 • Radni materijal
 • Pribor za pisanje
 • Osvježenje i zakuska na pauzi

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samoj radionici

POČETAK RADA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

 

Prijava za radionicu