PRAVILNIK O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OPĆE ODREDBE

Na osnovu člana 6. stav (2) tačka 6), a u vezi sa članom 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/08), te Pravilnika o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 82/13), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA INTERNE

REVIZIJE U JAVNOM SEKTORU U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim Pravilnikom, na osnovu člana 11. Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 47/08, u daljem tekstu: Zakon), uređuju se posebni uslovi za postavljenje državnih službenika koji rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

Član 2.

(Primjena pravilnika)

Odredbe ovog Pravilnika primjenjivat će se na korisnike javnih sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, općina, gradova i vanbudžetskih fondova, kako je definisano članom 1. stav (2) Zakona.

 

USLOVI POSTAVLJENJA

Član 3.

(Opći uslovi)

Opći uslovi za postavljenje državnih službenika koji rade na uspostavljanju sistema i vršenju funkcije interne revizije u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine, shodno članu 11. stav (1) Zakona, propisani su Zakonom o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06 i 04/12).

 

Član 4.

(Posebni uslovi za postavljenje rukovodilaca jedinice interne revizije)

(1) Posebni uslovi za postavljenje rukovodilaca jedinice interne revizije su:

a) VSS – VII stepen stručne spreme ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

b) minimalno pet godina radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a) ovog stava, od čega minimalno tri godine na nekim od sljedećih poslova:

– poslovima revizije ili

– poslovima interne revizije ili

– poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

– poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

– finansijsko-računovodstvenim poslovima.

c) certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od Centralne harmonizacijske jedinice Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: CHJ FMF),

d) poznavanje rada na računaru,

e) poznavanje engleskog jezika i

f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

(2) Obaveza ispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana odnosi se i na šefove odsjeka u CHJ FMF.

 

Član 5.

(Posebni uslovi za postavljenje internih revizora)

(1) Posebni uslovi za postavljenje internih revizora su:

a) VSS – VII stepen stručne spreme odgovarajućeg smjera, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja,

b) minimalno tri godine radnog staža u struci nakon stjecanja diplome iz tačke a) ovog stava, od čega minimalno dvije godine na nekim od sljedećih poslova:

– poslovima revizije ili

– poslovima interne revizije ili

– poslovima budžetiranja u javnom sektoru ili

– poslovima u vezi sa trezorskim poslovanjem ili

– finansijsko-računovodstvenim poslovima ili

– poslovima javnih nabavki ili

– poslovima informatičke struke

c) certifikat ovlaštenog internog revizora u javnom sektoru verificiran od CHJ FMF,

d) poznavanje rada na računaru,

e) poznavanje engleskog jezika i

f) da nije u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

(2) Obaveza ispunjavanja uslova iz stava (1) ovog člana odnosi se i na zaposlene u CHJ FMF koji rade na poslovima razvoja sistema interne revizije.

 

Član 6.

(Dokazi za ispunjavanje općih i posebnih uslova)

(1) Pored dokaza za ispunjavanje općih uslova, propisanih Zakonom o državnoj službi Federacije Bosne i Hercegovine i posebnih uslova, propisanih odredbama ovog Pravilnika, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze:

a) Za ispunjavanje uslova iz člana 4. stav (1) tačka c) i člana 5. stav (1) tačka c) kandidati su dužni dostaviti certifikat ovlaštenog internog revizora izdat od strane strukovnog udruženja i verificiran od strane CHJ FMF.

b) Za ispunjavanje uslova iz člana 4. stav (1) tačka f) i člana 5. stav (1) tačka f) kandidati su dužni dostaviti ovjerenu izjavu da nisu u sukobu interesa u smislu odredbi člana 12. Zakona.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.

(Rok i način za usklađivanje sa propisanim uslovima)

(1) Osobe koje obavljaju poslove u vezi sa vršenjem funkcije i uspostavljanjem sistema interne revizije, koje su u momentu stupanja na snagu ovog Pravilnika zaposlene u nekoj od organizacija iz člana 1. stav (2) Zakona, obavezne su ispuniti uslove iz čl. 4, 5. i 6. ovog Pravilnika najkasnije do 31.12. 2014. godine, a prema proceduri koju propiše CHJ FMF.

(2) Na zahtjev osoba iz stava (1) ovog člana, koje posjeduju certifikat ovlaštenog internog revizora, izdat od strane strukovnog udruženja, a u cilju osiguranja kontinuiteta u vršenju funkcije interne revizije u periodu od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pa do 31.12. 2014. godine, CHJ FMF je obavezna izdati mišljenje o prihvatljivosti njihovog certifikata u smislu kvalifikovanosti za obavljanje poslova iz oblasti interne revizije u navedenom periodu.

(3) Za osobe kojima CHJ FMF izda pozitivno mišljenje o prihvatljivosti njihovog certifikata, raspoređivanje na odgovarajuće poslove i zadatke u organizacijama iz člana 1. stav (2) Zakona, vršit će se u skladu sa propisima kojima je uređena ova oblast.

 

Član 8.

(Usklađivanje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji)

Organizacije iz člana 2. ovog Pravilnika, potrebno je da najkasnije u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika, sa istim usklade pravilnike o unutrašnjoj organizaciji uz prethodno pribavljeno mišljenje CHJ FMF iz člana 6. stav (2) tačka 7) Zakona.

 

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 85/13 od 30.10.2013. godine