Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH

U „Službenim novinama FBiH, broj 44/15“ od 10.06.2015. godine, objavljen je Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izdvajamo tačku 4. Pravilnika, odnosno izmjenu uplatnog računa javnih prihoda Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje – Bosansko-podrinjski Kanton. Naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-030-00049601-88”, zamjenjuje se brojem “132-010-20152829-17”.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. dana 11.06.2015.godine. U nastavku teksta dajemo Pravilnik u cjelosti:

Na osnovu čl. 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09 i 35/14), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK 

O IZMJENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14, 65/14, 105/14 i 20/15), u poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, podtačka 19.1.3 Prihodi od iznajmljivanja, u tabelarnom pregledu, iza rednog broja 5. dodaje se novi redni broj 6. koji glasi:

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

6.

Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta

721227

 2. Iza podtačke 19.1.3. dodaje se nova podtačka 19.1.3.a. koja glasi:

“19.1.3.a. Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta uplaćuju se u skladu sa članom 37a. stav 3. Zakona o lovstvu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 4/06, 8/10 i 81/14), na tri odvojena platna naloga, u korist Budžeta kantona u iznosu od 60%, u korist Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u iznosu od 20% i u Budžet općine na čijem području se ostvaruje prihod u iznosu od 20%.”

 3. U poglavlju IV. NAKNADE I TAKSE, u tački 19. Ostali neporezni prihodi, iza podtačke 19.1.7. Tekući transferi dodaje se nova podtačka 19.1.7.a. koja glasi:”19.1.7.a. Kapitalni transferi”

Red. br.

NAZIV PRIHODA

VRSTA PRIHODA

1.

Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada

741111

2.

Primljeni kapitalni transferi od međunarodnih organizacija

741121

3.

Primljeni kapitalni transferi od Države

742111

4.

Primljeni kapitalni transferi od Federacije

742112

5.

Primljeni kapitalni transferi od Republike Srpske

742113

6.

Primljeni kapitalni transferi od kantona

742114

7.

Primljeni kapitalni transferi od gradova

742115

8.

Primljeni kapitalni transferi od općina

742116

9.

Kapitalni transferi od nevladinih izvora

742211

10.

Kapitalni transferi od preduzeća

742212

11.

Kapitalni transferi od pojedinaca

742213

 4. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2. Kantonalni zavodi za zdravstveno osiguranje, pod 2.5. Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: “Raiffeisen Bank d.d. BiH”, zamjenjuje se nazivom: “NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla” i broj računa: “161-030-00049601-88”, zamjenjuje se brojem “132-010-20152829-17”.

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavlјivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.