PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

FEDERALNO MINISTARSTVO

FINANSIJA/FINANCIJA

 

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH”, br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O

POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (”Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13 i 71/13), dodaje se tekst i sadržaj uputstva za popunjavanje i podnošenje pojedinačnog mjesečnog izvještaja koji je sastavni dio obrasca PMIP-1024”, koji glasi:

“Uputstvo za popunjavanje i podnošenje obrasca” Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti (obrazac PMIP-1024)

Obrazac “Pojedinačni mjesečni izvještaj o isplaćenim plaćama, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na dohodak od nesamostalne djelatnosti” (u daljem tekstu – obrazac PMIP-1024) koristi se za izvještavanje Porezne uprave Federacije BiH o izvršenim pojedinačnim uplatama, doplatama i/ili ispravkama podataka iskazanih u obrascu “Mjesečnom izvještaju o isplaćenim plaćama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, plaćenim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak” (u daljem tekstu – obrazac MIP-1023).

Podaci iskazani u obrascu PMIP-1024 za jednog zaposlenika i jedan porezni period (mjesec/godina) predstavljaju sastavni dio podataka iskazanih u obrascu MIP-1023 koji se odnosi na isti porezni period (mjesec/godina).

Obrazac PMIP-1024 podnosi se, iznimno, u pojedinim, specifičnim slučajevima:

– dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023

– izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

– brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

– prijava uplate samo doprinosa

– prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023

Obrazac PMIP-1024 dostavlja se nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH istog, a najkasnije narednog dana od dana izvršene isplate plaće, uplate doprinosa i poreza na dohodak, odnosno od dana otkrivanja grešaka iskazanih u ranije dostavljenom obrascu MIP-1023 ili kada nastupe određene okolnosti zbog kojih treba prijaviti određene podatke na obrascu PMIP-1024.

Porezni period

Oznaka perioda u zaglavlju obrasca PMIP-1024 označava za koji mjesec i godinu se odnose podaci o plaći, doprinosima i akontaciji poreza na dohodak iskazan u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta plaća isplaćena i doprinosi i porez na dohodak uplaćeni.

 

Popunjavanje dijela 1 – Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku

Popunjavanje prva tri polja u dijelu 1. Obrasca PMIP – 1024 vrši se na isti način kao i kod obrasca MIP – 1023.

Dio 1 – Polje 4) Operacija

Popunjavanje dijela 1. – polje 4) “Operacija”, vrši se na način da se izabere i oznakom “X” označi samo jedna od ponuđenih vrijednosti sa obrasca PMIP – 1024:

– Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023

– Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

– Brisanje podataka za već predato izvještaje MIP-1023 o zaposleniku

– Prijava uplata doprinosa

– Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023

 

Dio 1 – Polje 5) Vrsta uplate doprinosa

Operacija “Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023”

Operacija “Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023” označava se, u iznimnim slučajevima, prilikom naknadnog obračuna i uplate plaće, doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za pojedinačnog zaposlenika, za koga nisu obračunati i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak u vrijeme kad su obračunati i uplaćeni za ostale zaposlenike, za isti porezni period.

Naprimjer, navedena operacija se označava u slijedećim slučajevima:

– kada bivši zaposlenik tuži poslodavca zbog neosnovanog otkaza ugovora o radu, te je isti dužan da, po presudi suda, isplati sve zaostale plaće, doprinose i porez na dohodak;

– kada ovlaštene osobe Porezne uprave Federacije BiH, prilikom kontrole, utvrde nezakonit način angažovanja zaposlenika (najčešći slučajevi – nezakonito sklapanje ugovora o djelu, umjesto ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima), te na isplaćene iznose obračunaju doprinose i porez na dohodak na način propisan za nesamostalnu djelatnost;

– kada poslodavac, greškom, nije izvršio isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak za nekog svog zaposlenika, u vrijeme kada je isplatio plaću i dužne doprinose ostalim zaposlenicima.

Napomena:

– U slučajevima iz alineje 2. poslodavac, koji je, protivno propisima o porezu na dohodak, za zaposlenike koji obavljaju nesamostalnu djelatnost obračunavao i uplaćivao doprinose i porez na dohodak na način propisan za povremene samostalne djelatnosti (angažovanje po ugovoru o djelu umjesto po ugovoru o radu), shodno propisima o povratu, u obavezi je da uplati porezne obaveze u kompletnom iznosu, a za ranije, pogrešno uplaćene iznose doprinosa i poreza na dohodak može podnijeti zahtjev za povrat.

 

– Operacija “Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku”

Putem obrasca PMIP – 1024 Poreznoj upravi se mogu naknadno dostaviti izmijenjeni i/ili dopunjeni podaci o isplaćenim prihodima, obračunatim i uplaćenim doprinosima i porezu na prihode od nesamostalne djelatnosti za pojedine zaposlenike, koji se odnose na period za koji je poslodavac Poreznoj upravi već dostavio obrazac MIP – 1023, za isti porezni period.

Ukoliko se poslodavcu ukaže potreba za ispravkom odnosno izmjenom podataka o uplaćenim doprinosima i poreza za više zaposlenika, potrebno je sačiniti i predati Poreznoj upravi više obrazaca PMIP – 1024, tj. za svakog zaposlenika posebno.

Poslodavac će označiti operaciju “Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku”, u slučajevima naknadnog otkrivanja grešaka u bilo kom dijelu 2 već predatih obrazaca MIP-1023:

– neunošenja ili nepravilnog unošenja u obrazac MIP- 1023 raznih naknada ili koristi od nesamostalne djelatnosti;

– naknadnog obračuna i isplate dijela plaće i uplate odnosnih doprinosa i poreza na dohodak za odgovarajući porezni period za koji su već isplaćene plaće i uplaćeni doprinosi i porez na dohodak;

– kada poslodavac, po osnovi tužbe zaposlenika i presude suda, naknadno isplati dio zaostalih plaća i uplati odnosni iznos doprinosa i poreza na dohodak, za koje je već predat obrazac MIP-1023;

– Izmjena finansijskih i nefinansijskih podataka u dijelu 2 obrasca MIP-1023 koji je ranije predat i poslan fondovima. Pod nefinansijskim podacima u dijelu 2 podrazumijevaju se polja: 6,7, 21, 22 i 23 obrasca MIP-1023. Nije dozvoljena izmjena polja 3) JMB u dijelu 2. obrasca MIP-1023 ovom operacijom.

Polja u obrascu PMIP-1024 popuniće se na način da se unesu tačni podaci za odnosni period, kao da prethodni podaci nisu ni dostavljeni Poreznoj upravi Federacije BiH.

Za slučaj razlike na više, poslodavac će prethodne podatke sabrati sa novim, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti ukupni iznos.

Za slučaj razlike na manje, poslodavac će prethodne podatke oduzeti od novih, te na obrascu PMIP-1024 dostaviti razliku ta dva iznosa.

Podaci uneseni u PMIP-1024 zamijeniće već dostavljene podatke na obrascu MIP-1023 od istog poslodavaca, za određenog zaposlenika i odgovarajući porezni period.

 

Operacija: “Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o  zaposleniku”

Operacija “Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP- 1023 o zaposleniku” označava se, u iznimnim slučajevima, kao naprimjer kada je poslodavac svojom greškom ili greškom osobe koja predaje obrasce prijavio zaposlenika koji nije u radnom odnosu kod tog poslodavca, za isti porezni period.

Poslodavac će označiti operaciju “Brisanje podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku”, prilikom naknadnog otkrivanja grešaka u dijelu 2 već predatih obrazaca MIP-1023:

– kada je pogrešno popunjeno polje 3) JMB za odnosnog zaposlenika, a podaci sa MIP-1023 obrasca su već poslani fondovima;

– kada je poslodavac, greškom, izvršio isplatu plaće, doprinosa i poreza na dohodak za nekog zaposlenika koji nije u radnom odnosu kod ovoga poslodavca;

– u slučaju kada je samostalni poduzetnik – vlasnik obrta, greškom, iskazan na obrascu MIP-1023, a trebao je predati obrazac Specifikacije uz uplatu doprinosa poduzetnika (obrazac 2002);

– obrasci predati za pogrešan porezni period u kojem nije bilo zaposlenika u radnom odnosu.

Napomena:

– Poslodavac će naknadno podnijeti PMIP-1024 za zaposlenika koji je greškom izostavljen na već podnesenom obrascu MIP-1023 i to sa oznakom operacije “Dodavanje novog zaposlenika za već predate izvještaje MIP-1023”, prema uputstvu za ovu operaciju.

 

– Operacija: “Prijava uplate doprinosa” i dio 1- polje 5) “Vrsta uplate doprinosa”

Operacija “Prijava uplate doprinosa” označava se samo u specifičnim slučajevima uplate samo doprinosa kada plaća nije isplaćena ili kada je plaća isplaćena u nekom ranijem periodu.

Kada je polju 4) “Operacija” obrasca PMIP-1024 označena operacija “Prijava uplate doprinosa”, potrebno je popuniti i polje 5) “Vrsta uplate doprinosa”.

Polje 5) ne može se popunjavati u slučajevima kada je u polju 4) odabrana neka druga operacija.

Ako je ispunjen ovaj preduslov, onda se odabire jedna od vrijednosti iz slijedećeg šifrarnika:

1. obračun i uplata doprinosa po posebnim odlukama organa bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini;

2. obračun i uplata doprinosa po osnovu sudskih presuda;

3. obračun i uplata doprinosa na osnovu zapisnika inspektora Porezne uprave, izdatog rješenja i naloga za plaćanje obaveza;

4. obračun i uplata doprinosa na osnovu sporazuma koji je poslodavac potpisao sa Poreznom upravom ili sa nekim od nadležnih vanbudžetskih fondova;

Šifra doprinosa 1) Ova šifra upisuje se u polje 5) u specifičnim slučajevima kada neki organ vlasti u Bosni i Hercegovini, zbog javnog interesa, izdvaja određeni iznos sredstava, namjenski, za plaćanje dužnih doprinosa za društva u državnom vlasništvu.

Šifra doprinosa 2) Obračun i uplata doprinosa po osnovu sudskih presuda, koristi se kada poslodavac, po osnovi tužbe svih zaposlenika i presude suda, naknadno uplati samo doprinose (bez isplate plaće).

Napomene:

– U slučajevima neisplaćivanja plaće za određeni period, kada poslodavac po osnovi tužbe svih zaposlenika i presude suda, naknadno isplati zaostale plaće i uplati obavezne doprinose i porez na dohodak u punom iznosu, u obavezi je da popuni i podnese Poreznoj upravi obrazac MIP-1023;

– U slučajevima kada poslodavac po osnovi presude suda, naknadno isplati dio plaća iz ranijeg perioda i uplati odnosni dio doprinosa i poreza na dohodak,označiće operaciju “Izmjena podataka za već predate izvještaje MIP-1023 o zaposleniku“.

Šifra doprinosa 3) “Obračun i uplata doprinosa na osnovu zapisnika inspektora Porezne uprave, izdatog rješenja ili na osnovu naloga za plaćanje obaveza” unosi se u polje 5) u slučajevima:

– Kada poslodavac plaća samo doprinose po osnovi akata Porezne uprave kojim su utvrđene obaveze po osnovi doprinosa.

Napomene:

– Kada poslodavac u navedenom slučaju, naknadno isplati plaću i uplati porez na dohodak, sve navedene iznose će iskazivati u obrascima OLP-1021 i GIP- 1022. Poslodavac neće naknadno podnositi MIP-1023 Poreznoj upravi Federacije BiH.

– Ukoliko poslodavac istovremeno isplati plaće, doprinose i porez na dohodak u kompletnom iznosu za porezni period za koji su ovlaštena lica utvrdila obaveze po osnovi doprinosa, podnijeće obrazac MIP- 1023 umjesto pojedinačnih obrazaca PMIP-1024 za sve zaposlenike.

Šifra doprinosa 4) “Obračun i uplata doprinosa na osnovu sporazuma koje je poslodavac potpisao sa Poreznom upravom ili sa nekim od nadležnih vanbudžetskih fondova”

U slučaju plaćanja samo doprinosa po navedenim sporazumima, poslodavac je u obavezi da svaku ratu obračunatih i uplaćenih doprinosa razvrsta po zaposlenicima, te da preda obrazac PMIP-1024 za svakog pojedinačnog zaposlenika.

Napomene:

– Kada poslodavac u navedenom slučaju, naknadno isplati plaću i uplati porez na dohodak, sve navedene iznose će iskazivati u obrascima OLP-1021 i GIP-1022. Poslodavac neće naknadno podnositi MIP-1023 Poreznoj upravi Federacije BiH.

– Ukoliko poslodavac, držeći se rokova po sporazumima, uplaćuje, zajedno sa doprinosima kompletne plaće za sve zaposlenike po pojedinim poreznim periodima, zajedno sa porezom na dohodak, u tom slučaju će za svaki porezni period predati obrazac MIP-1023, umjesto pojedinačnih obrazaca PMIP-1024 za sve zaposlenike.

Za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP – 1024, popunjavanje polja 2) ” Vrsta isplate” u dijelu 2. istog obrasca, nije relevantno.

Operacija “Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023”

Operaciju Prijava zaposlenika prije predavanja kompletnog izvještaja MIP-1023”, poslodavac će označiti u slijedećim specifičnim slučajevima:

– prilikom odlaska zaposlenika u penziju,

– u slučajevima teških bolesti pojedinih zaposlenika,

– prilikom prestanka radnog odnosa zaposlenika, kada poslodavac obračunava i isplaćuje plaće i uplaćuje doprinose za bivšeg zaposlenika koji se mora prijaviti na biro za zapošljavanje i

– u drugim, iznimnim, opravdanim slučajevima koji se mogu javiti u praksi kada poslodavac nije u mogućnosti da uplati doprinose i za sve ostale zaposlenike, te vrši pojedinačne uplate obaveza za samo neke zaposlenike.

U navedenim slučajevima ne postoji mogućnost uplate samo jedne vrste doprinosa, već je poslodavac u obavezi da isplati plaću i uplati sve doprinose za pojedinačne zaposlenika.

Iste podatke poslodavac će biti dužan uključiti i u mjesečni izvještaj (obrazac MIP-1023), koji će biti naknadno dostavljen Poreznoj upravi kada budu izvršene isplate plaće, uplate doprinosa i poreza na dohodak za sve zaposlenike tog poslodavca za određeni porezni period.

Popunjavanje dijela 2. i 3. obrasca PMIP – 1024

Popunjavanje dijela 2. i dijela 3. obrasca PMIP – 1024 ostaje nepromijenjeno u skladu sa članom 11. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak, s tim da se dio 3. – “Doprinosi na teret poslodavca” odnosi na samog zaposlenika navedenog u dijelu 2. obrasca PMIP – 1024.

Iznimno kada se popuni polje 5), za navedene šifre vrste uplate doprinosa iz dijela 1. Obrasca PMIP – 1024, popunjavanje polja 2) ” Vrsta isplate” u dijelu 2. istog obrasca, nije relevantno.

Specifično je popunjavanje pojedinih polja u dijelu 2. kada se popuni polje 4) Prijava samo doprinosa iz dijela 1., s obzirom da nema isplate plaće:

– U polje 8) u dijelu 2. unosi se obračunata bruto plaća, ali se polja koja se odnose na porez na dohodak (polja: 17), 18), 19) i 20)) ne popunjavaju jer plaća nije isplaćena”.

 

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj 90/13 od 15.11.2013. godine.