Postupanje kod promjene cijena duhanskih prerađevina

duhannnnStupanjem na snagu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, koji je u primjeni od 01.08.2014. godine, pojavile su se određene  nejasnoće  koje se tiču prava i obaveza poreskih obveznika  i drugih lica koja se  bave prometom duhanskih prerađevina.

Članom 7. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH izmjenjen je član 45. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim je regulisana materija popisa zaliha, obračun i uplata akcize na duhan i duhanske prerađevine.

Postupanje poreskih obveznika i drugih lica koje vrše promet duhanskih prerađevina prilikom bilo koje promjene cijene duhanskih prerađevina regulisano je  odredbama  člana 45. stav (3)  Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj:49/09 i 49/14).

Iz navedene odredbe Zakona proizilazi da su  sva lica (registrovana kao obveznici akcize ili ne) koja se bave prometom  cigareta, cigara, cigarilosa i duhana za pušenje dužna  na dan početka primjene nove maloprodajne cijene da izvrše popis zaliha ovih duhanskih prerađevina. Popisane zalihe ovih duhanskih prerađevina po novim maloprodajnim cijenama sva lica prijavljuju UIO dostavljanjem  popisnih listi u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa.

Za razliku od ovog prijavljivanja stanja zaliha duhanskih prerađevina na dan primjene nove cijene samo prijavljivanje nove maloprodajne cijene  po kojoj će se vršiti prodaja vrše proizvođači ili uvoznici duhanskih prerađevina  najmanje 30 dana prije primjene nove maloprodajne cijene, a u skladu sa odredbama člana 18 stav (2) Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu priprodnu rakiju, kafu i vino („Službeni glasnik BiH“, broj:50/09).

 Iz navedene zakonske odredbe proizilazi da su poreski obveznici i  sva druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina  dužna  izvršiti popis u trenutku svakog  povećanja  maloprodajne cijene za  duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u trenutku primjene povećanja maloprodajne cijene i za koje se vrši promjena cijene, bez obzira kad se prijavi povećanje cijene, sačiniti popisne liste i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa, te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista. Navedena  zakonska odredba takođe obavezuje  sva lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina (cigareta, cigara, cigarilosa i  duhana za pušenje) za koje se vrši promjena cijene da nakon izvršenog popisa duhanske prerađevine moraju  prodavati po novim cijenama, tako da se ne može desiti da se iste duhanske prerađevine, u različitim objektima prodaju po različitim cijenama.

U tom smislu, a imajući u vidu da lica koja vrše prodaju duhanskih prerađevina a nisu poreski obveznici u smislu Zakona o akcizama, imaju isto obavezu povećanja cijene duhanskih prerađevina proizvođač, odnosno uvoznik koji vrši povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena i trenutku od kojeg se primjenjuje promjena cijene. Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize nakon izvršenog popisa prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.

Napominjemo da u skladu sa odredbama člana 45. stav (4)  Zakona o akcizama u BiH pri promjeni cijena cigareta u toku 2014.godine pri obračunu razlike akcize za uplatu  vrši se utvrđivanje samo razlike proporcionalne akcize (po stopi od 42 %) dok se utvrđivanje razlike specifične akcize ne vrši obzirom da je ista određena u iznosu koji se primjenjuje za cijelu 2014. godinu.

IZVOR: www.uino.gov.ba