Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti FBiH za 2015. godinu

Na osnovu člana 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 142. sjednici održanoj 04.12.2014. godine, donosi

 

ODLUKU 

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU

I. 

U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u Fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2015. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

II. 

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13, 63/13, 93/13, 103/13, 11/14, 19/14, 46/14, 60/14 i 64/14), po važećim stopama, te se usmjeravaju u sljedećem omjeru, i to:- 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona od ukupno obračunatog iznosa,- 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

III. 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11).

IV. 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine.

 IZVOR:  “Službene novine FBiH”, broj 101/14  od 12.12.2014 godine.