Obavezna primjena pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom

otpadFederalno ministarstvo okoliša i turizma je krajem 2011. godine donijelo Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, koji obavezuje sve privredne subjekte koji se u svom poslovanju bave stavljanjem ambalaže ili proizvoda u ambalaži na tržište da se uključe u sistem, kako bi se u Federaciji BiH uspostavio i razvijao sistem odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada.

Obveznici po ovom Pravilniku su proizvođači, uvoznici, punioci, distributeri i krajnji snadbjevači koji svoje obaveze mogu prenijeti na ovlaštenog operatera sistema. U slučaju neprenošenja obaveza na operatera sistema, uplaćuju znatno veće naknade u Fond za zaštitu okoliša FBiH.

Pravilnik je na snazi od januara 2012. godine od kada teku obaveze. Značajan dio privrednih subjekata je uključen u sistem, ali veliki broj njih je još uvijek na čekanju, iako sa takvim stavom samo akumuliraju svoje obaveze, koje se ne mogu izbjeći.

Kako bi se napravila diferencijacija između onih koji od samog početka primjenjuju Pravilnik od onih koji izbjegavaju njegovu primjenu, Ministarstvo okoliša i turizma je uputilo dopis na sve trgovinske lance u Federaciji BiH koji po Pravilniku imaju specifičnu ulogu, obzirom da prodaju proizvode u ambalaži od velikog broja proizvođača, uvoznika, distributera i krajnjih snabdjevača. Pomenutim dopisom  se nalaže da svi trgovinski lanci sa područja FBiH u najkraćem roku dostave dokaz da su izmirili svoje obaveze za 2012. i 2013. godinu preko Ekopaka, ovlaštenog operatera sistema upravljanja ambalažnim otpadom ili preko Fonda za zaštitu okoliša FBiH, tj. da su u sistem uključili proizvode vlastite robne marke i proizvode koje direktno uvoze. Za ostale proizvode  koje prodaju su u obavezi da od proizvođača, uvoznika ili distributera  obezbijede dokaz da su svoju ambalažu uključili u sistem. U protivnom trgovinski lanci su odgovorni da sami te proizvode uključe u sistem  i da za iste plate naknadu.

 

Izvor:  www. eKapija.ba