Izmjena Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama

porez_akcizaU “Službenom glasniku BiH”, broj 74/14 od 12.09.2014. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini. Izmjene se odnose na obračunavanje akcize na duhanske prerađevine i pivo, kao i na popis zaliha duhanskih prerađevina. U istom “Službenom glasniku BiH”, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o akciznim markicama za duhanske prerađevine, alkoholna pića, voćnu prirodnu rakiju, kahvu i vino, koji možete preuzeti OVDJE.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, isti dajemo u cijelosti u nastavku. Neslužbeno prečišćeni tekst Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini možete preuzeti OVDJE.

.

Na osnovu člana 14. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08,49/09 i 32/12), člana 15. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05), člana 11., 18. stav (4) i 43. Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/09, 49/14 i 60/14), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 151. sjednici održanoj dana 05.09.2014. godine donio je

 PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegivni (“Službeni glasnik BiH”, broj: 50/09, 80/11 i 48/12), član 7. mijenja se i glasi:

„Član 7.

(Duhanske prerađevine)

Duhanskim prerađevinama, u smislu odredbe člana 6. Zakona, smatraju se:

a)      Cigarete koje sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifnih oznaka 2402 20 10 00 i 2402 20 90 00 CT BiH,

b)      Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2402 10 00 00 CT BiH,

c)      Duhan za pušenje koji se svrstava u okviru tarifne oznake 2403 19 10 00 i duhan za pušenje iz tarifne oznake 2403 19 90 00 CT BiH pod uslovom da je priređen za maloprodaju, uključujući i  duhan za vodenu lulu koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 11 00 00 CT BiH

d)     Ostali proizvodi pod uslovima da sadrže duhan i da su priređeni za maloprodaju, a svrstavaju se u okviru tarifne oznake 2403 99 90 00 CT BiH,

e)      Homogenizirani ili rekonstituisani duhan koji se svrstava u tarifnu oznaku 2403 91  00 00 CTBiH pod uvjetom da je priređen za maloprodaju.”

Član 2.

 U članu 14. stav (2) i stav (4) Pravilnika iza riječi „pravnog lica,“ stavlja se zarez i dodaju  se riječi „fizičkog lica“.

Član 3.

Član 19. mijenja se i glasi:

“Član 19.

(Obračunavanje akcize na duhanske prerađevine)

 (1)     Obaveza   obračunavanja   akcize   na   duhanske   prerađevine   nastaje   podnošenjem zahtjeva   za   štampanje   akciznih   markica   za   duhanske   prerađevine.   Prilikom podnošenja   zahtjeva   za   štampanje   obveznik   je   dužan   dostaviti   kalkulaciju maloprodajne cijene.

(2)     Obračunavanje  akcize  na  cigarete,  u  smislu  odredbi  člana  21a. stav (1) tačka a) Zakona, se vrši  tako što se  maloprodajna cijena cigareta u koju je uključen  i PDV  množi sa stopom od 42%.

(3)     Na proizvode iz stava (2) ovog člana obračunava se i specifična akciza na način da se iznos propisane specifične akcize množi sa brojem komada cigareta u pakovanju i dijeli sa 1000.

(4)     Obračunavanje   akcize   na   cigare i cigarilose   vrši   se   na   način   da   se maloprodajna cijena istih u koju je uključen i PDV množi sa stopom akcize od 42%.

(5)     Obračunavanje   akcize   na duhan za pušenje utvrđuje se u iznosu od najmanje 80% minimalne akcize na cigarete iz člana 21b. Zakona o akcizama i istu utvrđuje Upravni odbor UIO.

(6)     Ako je ukupna obračunata akciza na cigarete, koja je obračunata na način propisan u članu 21a. stav (1) tačka a) i b) Zakona, manja od minimalne akcize koju je propisao Upravni odbor UIO, obračunava se iznos minimalne akcize.”

 Član 4.

 Iza člana 22. dodaje se novi član 22a. koji glasi:

 “Član 22a.

(Obračunavanje akcize na pivo)

(1)     Pravo obračuna akcize u iznosu od 0,20 KM/l,  ima proizvođač piva koji je u svojim evidencijama iskazao prosječnu godišnju proizvodnju na nivou prethodne tri kalendarske godine, manju od 400.000 hl.

(2)   Izuzetno od stava (1) ovog člana,  proizvođač piva za kojeg nisu protekle tri godine od početka proizvodnje piva, prosječnu proizvodnju na godišnjem nivou  utvrđuje na osnovu broja kalendarskih godina u kojima je vršio proizvodnju.

(3)   Ukoliko se kontrolom iskazanih podataka  utvrdi da proizvođač iz stava (1) ovog člana nije imao pravo na manju stopu akcize, isti je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva oporezovanu akcizom za koju je korištena niža stopa, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.”

Član 5.

 U članu 23. dodaje se novi st. (4), (5), (6) i (7) koji glase:

 “(4) Uvoznik piva ostvaruje pravo na primjenu niže stope akcize propisane članom 18. stav (2) i (3) Zakona o akcizama u BiH u iznosu od 0,20 KM/l pod uslovom da u carinskom postupku priloži izjavu proizvođača ovjerenu od strane nadležnog poreznog organa ili drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, ili drugi dokument izdat od strane nadležnog poreznog organa, odnosno drugog organa nadležnog za obračun i naplatu akcize zemlje izvoznika, o proizvedenim količinama piva u hektolitrima u prethodne tri kalendarske godine.

(5) Na osnovu podataka navedenih u dokumentu iz stava (4) ovog člana, carinska ispostava kod koje je prvi put podnijet original tog dokumenta, cijeni ispunjenost uslova za primjenu niže stope akcize. Carinska ispostava prihvaćeni dokument evidentira u posebnu evidenciju i prihvatanje ovjerava na dokumentu uz označenje i kalendarske godine za koju važi, nakon čega isti zadržava uz carinsku prijavu uz koju je prvi put priložen, a njegovu ovjerenu kopiju uručuje uvozniku, koju uvoznik prilaže na uvid u svim sljedećim uvozima piva od tog proizvođača.

(6) Ukoliko se naknadnom kontrolom utvrdi netačnost podataka u izjavi proizvođača iz stava (4) ovog člana po osnovu kojeg je ostvareno pravo  na manju stopu akcize, uvoznik je dužan platiti razliku akcize od 0,05 KM/l na količinu piva uvezenog uz plaćanje manje stope akcize za kojeg su dati netačni podaci.

(7) U slučaju iz stava (6), kontrolni organ UIO provodi postupak obračuna razlike akcize kod svih uvoznika za nabavke od istog proizvođača, uz obračun i pripadajuće zakonske zatezne kamate.”

 Član 6.

Član 67. mijenja se i glasi:

“Član 67.

(Popis zaliha duhanskih prerađevina)

 (1)  Izuzetno od člana 66. stav (2) ovog pravilnika, porezni obveznici i druga lica koja se  bave  prometom  duhanskih  prerađevina,  dostavljaju  popisne  liste  koje  sadržavaju sljedeće podatke:

a)        za cigarete:

1)        vrsta duhanske prerađevine;

2)        količina;

3)        stara maloprodajna cijena;

4)        stara maloprodajna vrijednost { 2) x 3) };

5)        iznos specifične akcize propisane ranije važećim propisima;

6)        iznos proporcionalne akcize { 4) x 42% };

7)        ukupna akciza obračunata prema ranije važećim propisima { 5)+6) };

8)        nova maloprodajna cijena;

9)        nova maloprodajna vrijednost { 2)x 8) };

10)    specifična akciza po važećem propisu;

11)    proporcionalna akciza { 9) x 42%};

12)    ukupni iznos akcize { 10) + 11) };

13)    razlika akcize za uplatu { 12)- 7) }.

b)        za cigare i cigarilose:

1)     vrsta cigara i cigarilosa;

2)     količina;

3)     stara maloprodajna cijena;

4)     stara maloprodajna vrijednost { 2) x 3) };

5)     iznos proporcionalne akcize { 4) x 42% };

6)     nova maloprodajna cijena;

7)     nova maloprodajna vrijednost { 2) x 6) };

8)     proporcionalna akciza { 7) x 42%};

9)     razlika akcize za uplatu { 8) – 5)}.

c)        za duhan za pušenje:

1)   vrsta duhana za pušenje;

2)   količina;

3)   veličina pakovanja izražena u gramima;

4)   količina u kilogramima {2)x3)/1000}

5)   stara maloprodajna cijena;

6)   iznos akcize propisane ranije važećim propisima;

7)   nova maloprodajna cijena;

8)   iznos akcize po važećem propisu;

9)   razlika akcize za uplatu {8) – 6)}

(2) Količina iz stava (1) tačka a) alineja 2) ovog člana upisuje se kao broj pakovanja cigareta  od 20 komada.

(3)  Za pakovanja različita iz stava (2) ovog člana, količina se utvrđuje srazmjerno broju komada u pakovanju.

(4) Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom duhanskih prerađevina dužna su izvršiti popis prilikom svakog  povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene za sve duhanske prerađevine koje se nalaze kod istih na stanju u  trenutku povećanja visine akcize i/ili povećanja maloprodajne cijene, sačiniti popisne liste kako je regulisano stavom (1) ovog člana i iste dostaviti UIO u roku od sedam dana od dana izvršenog popisa,te izvršiti obračun razlike akcize na utvrđene zalihe i istu platiti u roku od 10 dana od dana dostave popisnih lista.

(5)   Proizvođač, odnosno uvoznik koji vrše povećanje maloprodajne cijene duhanskih prerađevina dužan je svakog kupca koji vrši daljni promet istih obavjestiti o promjeni cijena.

(6)   Duhanske prerađevine za koje je plaćena razlika akcize prodavat će se po novim maloprodajnim cijenama koje moraju biti istaknute na vidnom mjestu maloprodajnog objekta.”                                                   

Član 7.

 ( Stupanje na snagu)

 Ovaj  Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku  BiH”.

IZVOR: “Službeni glasnik BiH”, broj 74/14 od 12.09.2014. godine