IZMJENA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana 7. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08 i 22/09), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE

JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH

FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/13, 53/13 i 63/13), u poglavlju VII. NAČIN UPLAĆIVANJA PRIHODA BUDŽETA I FONDOVA, u podtački 22.1., pod rednim brojem 14. Općina, pod c), alineja 1. mijenja se i glasi:

” – prihod Budžeta Federacije upisuje se šifra općine sjedišta Federalnog ministarstva finansija – Federalnog ministarstva financija, za uplate na račun javnih prihoda Budžeta Federacije;”

2. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu III. JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 77. Tomislavgrad, naziv banke: “HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar” zamjenjuje se nazivom:

“Raiffeisen Bank d.d. BiH” i broj računa: “306-005-00001471-65” zamjenjuje se brojem: “161-020-00706200-75”.

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE, u podtački 25.1. Računi javnih prihoda, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI, pod A) Zavodi za zdravstveno osiguranje, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 2.10. Kanton 10, naziv banke: “HYPO ALPE ADRIA BANK d.d. Mostar” zamjenjuje se nazivom: “INTESA SANPAOLO BANKA D.D. BiH” i broj računa: “306-009-00009077-40” zamjenjuje se brojem: “154-921-20048246-10”.

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 93/13 od 22.11.2013. godine