Časopis Novembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

        1. Mr Sanela Agačević, dipl.oec

       Neusklađenost Zakona o porezu na dobit i novih MSFI

Primjena MRS i MSFI generalno imaju direktan uticaj na kvalitet finansijskih izvještaja, dok porezni propisi mogu uticati dvojako – na visinu porezne obaveze i na odabir primjene računovodstvenih standarda i računovodstvenih politika. Informacije koje se prezentiraju u finansijskim izvještajima treba da budu prilagođene specifičnim potrebama korisnika. Njihovi interesi za finansijsko stanje i uspješnost preduzeća se razlikuju kao i priroda ekonomskih odluka koje oni donose. Sadašnji i potencijalni ulagači su možda i najvažniji korisnici finansijskih izvještaja. Njih zanimaju informacije na osnovu kojih će donijeti odluku da li uložiti, prodati ili zadržati svoj kapital u preduzeću (udio, dionice). Finansijski izvještaji treba da im pruže podatke na osnovu kojih će oni procijeniti rizik svog ulaganja, prinos koji mogu očekivati, što sve povratno djeluje na tržišnu cijenu preduzeća (dionica, udjela). Svakako da finansijski izvještaji nisu jedini izvori koje će ulagači koristiti kod donošenja takvih odluka, ali su sigurno jedan od važnijih.

        2. Mr sc. Samir Sunulahpašić

       Porezni i računovodstveni aspekt otpisa obaveza

Finansijski izvještaji predstavljaju   prikaz poslovanja društva, čija je svrha davanje istinitog  finansijskog položaja te rezultata njegovog poslovanja i novčanog toka za određeno razdoblje, u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MRS i MSFI). Zastarjele obaveze prema dobavljačima trebalo bi otpisati u korist prihoda, kako bi finansijski izvještaji predstavljali realni i objektivnu sliku društva. Također i obaveze koje  se povjerioci  sporazumno odriču  bi trebalo otpisati i oprihodovati. Određene obaveze se ne moraju nužno otpisati u korist prihoda nego ih je moguće pretvoriti u rezerve, koje su sastavni dio kapitala društva. Računovodstveno postupanje sa obavezama regulisano je Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

     3. Mr oec Elman Nadžaković

       Povlačenje i otuđenje nekretnina, postrojenja i opreme kroz primjere

Dugotrajna materijalna imovina, kao uostalom i sva ostala imovina, ima korisni vijek trajanja, a nakon određenog vremena od nematerijalne i materijalne imovine ne očekuju se buduće ekonomske koristi pa se ta imovina otuđuje ili povlači iz upotrebe. Predmete nekretnina, postrojenja i opreme treba isključiti iz bilansa po njihovom otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim otuđenjem ne očekuju buduće ekonomske koristi, Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina, pa tako i nekretnine, postrojenja i oprema nisu namijenjeni prodaji, nego su nabavljeni da bi se koristili u poslovnom procesu. Međutim u određenim prilikama nekretnine, postrojenja i oprema mogu se i prodati.

    4. Doc.dr.sc.  Semina Škandro

    Revizija nekretnina, postrojenja i opreme

Stalna sredstva u materijalnom obliku; nekretnine, postrojenja i oprema predstavljaju sredstva koja se u poslovanju koriste duži niz godina i nisu nabavljena radi prodaje, već za obavljanje djelatnosti privrednog društva. Jedna od najznačajnijih stavki u bilansu stanja većine privrednih društava su stalna sredstva. Testiranje računa nekretnina, postrojenja i opreme vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor u prvoj fazi revizije nekretnina, postrojenja i opreme ispituje adekvatnost interne kontrole, te na osnovu dobijenih rezultata formira testove kojima ispituje računovodstveno obuhvatanje poslovnih događaja vezanih za nekretnine, postrojenja i opremu. Provjeravaju se poslovni događaji evidentiranja nabavke materijalnih stalnih sredstava, evidentiranja, vrednovanja, procjene, obračuna amortizacije, revalorizacije, rashodovanja, prodaje. Svako pogrešno izvještavanje o stalnim sredstvima utiče na kvalitet informacija prezentiranih u finansijskim izvještajima.

     5. Jasmin Omeragić

   „Lik i djelo“ profesionalnog računovođe (prigodni članak uz 10. Novembar – Međunarodni dan računovođa)

Računovodstvo, kao poslovna funkcija, jeste i zakonska obaveza, no ono je i veoma bitna potreba, i to u mjeri adekvatnoj sposobnosti menadžmenta bilo koje firme da razumije ulogu računovodstvene funkcije i potrebu za računovodstvenim informacijama, tako da u svakom slučaju i za svaku firmu računovodstvo ostaje zakonska obaveza onoliko koliko je to propisima – naređeno. Naravno da se fokus ne može ograničiti samo na firme kao subjekte privređivanja, jer računovodstvo nije samo potreba firmi i drugih pravnih lica već i obrta, pa i svakog domaćinstva i pojedinca, jer svako od nas se svakodnevno koristi računovodstvenom evidencijom u nekom obliku, bilo da je riječ o novčanim prilivima i odlivima putem tekućeg računa ili u kešu. Dakle, ni sama upotreba računovodstvene informacije nije ograničena samo na poslovni svijet, već je to slučaj i ispod i iznad toga nivoa. Stoga, baš svi upravo koriste računovodstvene informacije kao bazu za nadgradnju i kontrolu svojih sredstava i mjerenje svoga finansijskog uspjeha.

    6. Nedim Čustović

   Uspostava tri linije odbrane u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv pranja novca i terorističkih aktivnosti (I dio)

Uspostavljanjem modela tri linije odbrane u BiH  je najefikasniji način da se kroz uvođenje  direktiva Evropske komisije, najboljih praksi i standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma u EU i u svijetu, preventivno djeluje da „prljavi novac” iz drugih zemalja ne dođe u BiH, konkretno u (naš) finansijski sistem. Finansiranje terorizma i pranje novca mogu imati dugotrajne i snažne socijalne i ekonomske posljedice, posebno za države u razvoju i na države s nedovoljno snažnim finansijskim upravljanjima i sistemima, kao što je BiH. Da bi se spriječile negativne posljedice veoma je bitna uloga revizora, revizorskih društava, računovođa i poreznih savjetnika. Nadnacionalna procjena rizika pokazala je da je unutarnje tržište EU-a još uvijek osjetljivo na rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Teroristi se za prebacivanje sredstava koriste nizom metoda, a kriminalci primjenjuju složenije šeme i iskorištavaju nove prilike za pranje novca koje im omogućuju pojave novih usluga i proizvoda. Sprečavanje zloupotrebe finansijskog sistema od presudne je važnosti kako bi se teroristima i kriminalcima ograničila sposobnost za djelovanje i kako bi se organiziranom kriminalu uskratila ekonomska korist, što i jest glavni cilj njegova nezakonitog djelovanja. Kako bi politike za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma bile djelotvorne, potrebno ih je prilagoditi razvoju finansijskih usluga, razvoju prijetnji i rizicima u nastajanju.

     7. Dr.sc. Jozo Piljić

    Zaduženost kao prepreka održivom razvoju BiH

Pri razmatranju problema zaduženosti u Bosni i Hercegovini zanemaruje se struktura i uzroci zaduženosti. Ekonomska politika u Bosni i Hercegovini pod snažnim je liberalnim odnosno neoklasičnim (neoliberalnim) utjecajem. Istovremeno, to je globalizacijski utjecaj i utjecaj najvažnijih svjetskih financijskih organizacija, koji se protezao i na većinu tzv. tranzicijskih zemalja. U Bosni i Hercegovini nema dovoljne snage i volje za promjenu takve ekonomske politike, premda postoje kritike domaće i iz inozemstva (MMF) da se gospodarstvo i politika trebaju pripremiti za tzv. meko prizemljenje (soft lending), ako se ne promijeni takva ekonomska politika. Ekonomska politika, dug kao ekonomsku temu kod nas razmatra tek sporadično. Obično je rasprava o dugu inicirana političkim motivima, a manje ekonomskim, s time da se rasprave najčešće potiču u okviru predizbornih političkih rasprava. Problem je u tome što potom konkretna ekonomska politika uglavnom zaboravi ili zanemari prijašnje rasprave, programe i politička obećanja, a zaduživanje je konstantno. Ekonomska znanost i struka, s druge strane, ukazuju na neodrživost takve ekonomske politike koja u svojim temeljima ima zaduživanje i prodaju državne imovine (privatizacija). Međutim, ima i onih koji objašnjavaju i opravdavaju ekonomsku politiku tvrdeći da problem prezaduženosti nastaje tek onda kada se ne bi mogao servisirati vanjski dug.

     8. Mr Safija Žilić, dipl. ecc

    Izvještavanje na tržištu vrijednosnih papira prema važećoj pravnoj regulativi

Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH je na osnovu  Zakona o tržištu vrijednosnih papira i ovlaštenja propisanih Zakonom o Komisiji za vrijednosne papire  donijela  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira kojim je ranije važeći  Pravilnik o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira  prestao da se primjenjuje. Razlog za donošenje ovog Pravilnika, kojim  je ranije važeći stavljen van snage jeste potreba za daljim unaprjeđenjem   i poboljšanjem načina objavljivanja informacija i izvještavanja za sve učesnike na tržištu vrijednosnih papira. Kao bitno za primjenu predmetnog Pravilnika, treba svakako podsjetiti i na činjenicu da je u 2015. godini donesen  novi Zakon o privrednim društvima kojim su dionička društva  klasificirana, s obzirom na visinu kapitala i broj dioničara, na otvorena i zatvorena.  Otvorena dionička društva su društva čije su dionice emitovane putem javne ponude i koja ispunjavaju jedan od slijedećih kriterija: da se radi o bankama ili društvima za osiguranje, ili  da imaju osnovni kapital najmanje u iznosu od 4.000.000,00 KM i najmanje 40 dioničara. Za dionička društva koja ne potpadaju pod otvorena, Komisija je ovim Pravilnikom također, propisala  sadržaj i način  objavljivanje izvještaja. Za unapređenje korporativnog upravljanja u cilju bolje zaštite ulagača, jačanja nadzora nad preduzećima i povjerenja u tržišta kapitalom potrebno je dalje raditi na poboljšanju izvještavanja kako o finansijskim podacima, tako i o nefinansijskim informacijama.

     9. Emsud Muhadžić

    Zloupotrebe na tržištu vrijednosnih papira

Uređeno tržište vrijednosnih papira zasniva se na povjerenju svih njegovih učesnika: ulagatelja, investicijskih društava, emitenata. Iz tog razloga od iznimne je važnosti spriječiti svaki oblik zloupotrebe na tržištu, što je detaljno regulirano Zakonom o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17). Sprečavanje zloupotreba tržišta podrazumijeva zabranu i sprečavanje korištenja, otkrivanja i preporučivanja povlaštenih informacija te zabranu i sprečavanje manipulacije tržištem. Povlaštena informacija predstavlja privilegiranu, povjerljivu, odnosno svaku informaciju ili događaj koja osobi koja s njom raspolaže daje prednost u odnosu na druge učesnike u prometu vrijednosnih papira i koja može imati uticaj na emitenta vrijednosnih papira ili na tržište na kojem se prometuje vrijednosnim papirima i cijenu emitiranih vrijednosnih papira, a koja još nije javno objavljena. Koliko je značajna zabrana zloupotrebe tržišta proizlazi i iz činjenice da su zloupotreba povlaštenih informacija i zloupotreba tržišta vrijednosnih papira Zakonom o tržištu vrijednosnih papira propisani kao prekršaji i krivična djela.

    10. Bernard Iljazović

   Direktiva o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu

Direktivama EU u području autorskog i srodnih prava doprinosi se funkcioniranju unutarnjeg tržišta, osigurava visoka razina zaštite nositelja prava, olakšava reguliranje tih prava, te se u konačnici stvara zakonski okvir u kojemu se mogu iskorištavati djela i drugi predmeti zaštite. Tako usklađenim pravnim okvirom doprinosi se pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, te se potiču inovacije, kreativnost, ulaganja i proizvodnja novog sadržaja, između ostaloga i u digitalnom okruženju, a s ciljem kako bi se pravovremeno izbjegla rascjepkanost unutarnjeg tržišta na razini EU. Prijedlogom Direktive o autorskim pravima ne uvode se nova prava nego se samo osigurava efikasnija provedba postojećih prava. Svrha Direktive je pomoći svim stvarateljima da ostvare bolji pregovarački položaj kada je riječ o načinu na koji se njihova djela koriste u sklopu internetskih platformi. U svakom slučaju veća razina zaštite pružiti će se manjim subjektima, jer veliki subjekti ionako raspolažu velikim financijskim sredstvima, te tako učinkovitije štite svoja prava. Nakon implementacije predmetne Direktive u nacionalna zakonodavstva država članica tek će se moći vidjeti prvi efekti novih zakonskih mjera u tom području.

    11. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

   Mrežno planiranje i ostale metode i tehnike prilikom upravljanja investicijskim  projektima

Upravljanje investicijskim projektima predstavlja važan segment, kako bi neka kompanija ili organizacija uspješno u datom određenom roku  realizirala projektni zadatak. Mrežno planiranje je metoda koja se koristi za grafičko prikazivanje, odvijanje pojedinih aktivnosti i njihove međusobne povezanosti preko mrežnog dijagrama, na osnovu čega se dobije struktura realizacije određenog projekta. Tehnika mrežnog planiranja nadgrađuje klasične metode planiranja, upotpunjuje ih, daje logičku međuzavisnost procesa i projekta, te na bazi saznanja i dostignuća matematičkih metoda optimizacije omogućuje efikasnije vođenje procesa. Savremeno poslovanje se sve više posmatra kao jedinstveni poduhvat koji se realizuje zbog ostvarivanja postavljenog cilja. Projekat je posao koji ima jasno postavljen cilj koji treba da se realizira u tačno određenom terminu uz korištenje raspoloživih resursa. Da bi se projekat realizirao u što efikasnijim uslovima, potrebno je sa njim upravljati. Upravljanje projektima podrazumijeva primjenjivanje vještina, sredstava i tehnika da se planira, nagleda  i kontroliše projekat u svrhu postizanja definisanjih ciljeva. Upravljanje projektima treba da obuhvati sve poslove od zamisli do finalne realizacije. Poznavanje metoda i tehnika za upravljanje  projektima predstavlja važnu ulogu svakom investitoru.

    12. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

   Ekonomski aspekti primjene prava u Evropskoj uniji

Kada se govori o ekonomskim aspektima primjene prava u Evropskoj uniji, Evropska komisija kontinuirano objavljuje dokument, koji se odnosi na pitanja uređenja za trajnu poresku politiku za održivi Unijski privredni rast i trajnu fiskalnu održivost. Dakle, govori se o novoj Komunikaciji vezanoj za pravo Evropske unije. Evropska Komisija je najavila novi pristup politici u pogledu povreda. Komisija će kao prioritet rješavati probleme u kojima mjere izvršenja mogu dovesti do velike promjene i pružiti stvarnu dodatnu vrijednost pojedincima i preduzećima. U raspodjeli odgovornosti između evropskih institucija, Evropska komisija ima općenitu odgovornost za pokretanje zakonodavnog postupka. Vijeće i Evropski parlament odlučuju o prijedlozima Komisije. Države članice odgovorne su za pravovremenu i ispravnu primjenu, provedbu i izvršenje prava Unije u nacionalnom pravnom poretku.

    13. Džana Kadribegović

    Obrazovanje, osposobljavanje  i usavršavanje  za   rad na osnovu Zakona o radu

 Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad je kontinuiran proces koji treba da doprinese, kako poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika, a u konačnici i ukupnom  tehničko-tehnološkom razvoju svakog društva. Obaveza radnika je da se, u skladu sa svojim sposobnostima, kao i potrebama rada, obrazuje, osposobljava i usavršava, a poslodavcu da to radniku omogući kada se radi o  promjenama ili uvođenju novog načina ili organiziranja rada. Međutim, zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti tako da se u praksi ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, trebaju posebno definirati kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

     14. Savjetodavni servis

    15. Saopštenja za primjenu propisa