Časopis Septembar 2015

casopis915

S A D R Ž A J

1. Autor: Mira Bradara,dipl. oec

Naziv članka: Novosti u unutarnjem platnom prometu

 • Donošenje novog Zаkоna o unutarnjem platnom prometu („Službene novine Federacije BiH“, broj 48/15) ima za cilj unaprjeđenje pоstојеćeg sustava plаtnоg prоmеtа sukladno mеđunаrоdnim stаndаrdimа i pоzitivnоm prаksоm iz оkružеnjа što će rezultirati јаčаnjem finаnciјske discipline i većom zаštitom povjeritelja. Uspostavljanjem instituta glavnog računa unаpriјеditi će se pоstupаk prisilne nаplаtе i uspоstаviti mеhаnizаm kојi ćе, u situаciјi nеplаćаnjа оbvеzа dužnikа, osigurati blоkаdu svih srеdstаvа nа rаčunimа dužnika kоd оvlаštеnih оrgаnizаciја, dо kоnаčnоg izmirеnjа dugа…

2. Autor: Fuad Balta, dipl. oec                       

Naziv članka: Naknade, porezi i takse kod posebnih igara na sreću

 • U odnosu na dosadašnja rješenja, novim Zakonom o igrama na sreću, pored propisanih uslova i načina priređivanja posebnih igara na sreću, koje moraju da ispune priređivači igara na sreću u kladionicama, kasinima i na automatima u posebnim klubovima, znatno su povećane visine naknada i osiguranja isplate dobitaka igračima. Naime, od organizatora navedenih posebnih igara na sreću očekuju se znatno veći prilivi novčanih sredstava od kojih će najviše koristi imati budžet Federacije BiH, ali i mnoge organizacije humanitarnog i socijalnog karaktera. Budući  da je riječ o vrlo profitabilnoj djelatnosti, radi ostvarenja svih finansijskih efekata i drugih ciljeva koji se raspodjelom javnih prihoda od navedenih naknada žele postići, posebna pažnja će se posvetiti kontroli poslovanja priređivača igara u kasinima i na automatima…

3. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Vođenje evidencija o zaposlenim osobama sa invaliditetom (Obrazac EP)

 • Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom na 15 sjednici, dana 17.06.2015. godine propisao je Uputstvo i obrazac za vođenje evidencija o poslodavcima, plaćama i iznosu posebnog doprinosa te zaposlenim osobama sa invaliditetom (Obrazac EP). Ovo Uputstvo nisu u obavezi primjenjivati strana diplomatska i konzularna predstavništva, privredna društva za zapošljavanje lica sa invaliditetom, zaštitne radionice, radni centri, ustanove za profesionalnu rehabilitaciju i organizacije lica sa invaliditetom…

4. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Suzbijanje kružnih prijevarau cilju zaštite proračuna

 • Kružne (lančane) prijevare predstavljaju jedan od najvećih poreznih problema s kojim se suočavaju zemlje članice Europske unije (EU). Procjenjuje se da je izravna šteta koju godišnje prouzroče kružne prijevare oko 100 milijardi eura. Karakteristike kružnih prijevara su da se odvijaju iznimno brzo, da ih je vrlo teško uočiti te da i kod njihovog eventualnog procesuiranja dolazi do brojnih problema. Najveći problem je što se u vrlo malom broju slučajeva novac može vratiti u proračun. Posljednjih godina počinitelji kružnih prijevara sve se više okreću trgovanju nematerijalnom imovinom, što dodatno otežava njihovo sprječavanje.Bosna i Hercegovina (BiH), nema iskustva u borbi protiv kružnih prijevara, zbog čega je vrlo ranjiva. Dodatnu poteškoću predstavlja što BiH nije u dovoljnoj mjeri percipirala takvu opasnost, pa se organizacijski nedovoljno pripremila na taj problem.

5. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Oporezivanje duhana u EU u periodu 2005-2014. – evolucija i proces konvergencije

 • Iz analize  trendova u oporezivanju u EU u periodu 2005-2014. može se izvesti zaključak da se proces konvergencije akcizne politike unutar EU postiže simultanim sprovođenjem dva procesa: kontinuiranog povećanja akciznog opterećenja cigareta i kontinuiranom promjenom strukture akciznog opterećenja u korist specifične akcize.  Oba procesa dovode do ubrzanog približavanja akciznog opterećenja cigareta i eliminacije jeftinijih brendova proizvedenih od duhana lošijeg kvaliteta…

 6. Autor: Mr. sc. Haris Kovačević

Naziv članka: Procjena vrijednosti finansijskih institucija (II dio)

 • Osnovni principi procjene vrijednosti kompanija se mogu primijeniti i za finansijske kompanije. Međutim postoji nekoliko aspekata vezanih za finansijke institucije koji utiču na način procjene vrijednosti finansijskih institucija. Prvi je dug koji je teško definisati kod finansijskih institucija, a on direktno utiče na izračun troška kapitala. Drugi su kapitalni izdaci i obrtni kapital koji su neophodni za procjenu novčanih tokova, a teško ih je izračunati kod finansijskih institucija. Kod komparacije pokazatelja veoma je bitno obratiti pažnju na razlike u ostalim varijablama koje utiču na procjenu a posebno na rizik kompanije, potencijalni rast, novčane tokove, kvalitetu kredita i sl…

 7. Autor: Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Sistem osiguranja kvalitete i javnog nadzora revizije u skladu sa EU direktivom

 • Na nivou Evropske unije zakonska revizija se nastojala harmonizovati Direktivom Europske unije koja je donesena 2006. godine (2006/43/EC). Ovom Direktivom uređene su obaveze ovlaštenih revizora i revizorskih društava pri provođenju zakonske revizije te su uvedeni zahtjevi za javnim nadzorom revizijske profesije. Finansijska kriza ukazala je na mnoge nedostatke u provođenju zakonskih revizija na području Europske unije. Uočeno je da je pitanje nezavisnosti ključno u osiguravanju kvalitete revizije. Zbog toga su u novu Direktivu uključeni mnogi dodatni zahtjevi kojima se nastoji osigurati nezavisnost revizora i revizorskih društava prilikom obavljanja zakonskih revizija.

8. Autor: Safija Žilić, dipl. oec         

Naziv članka: Računovodstvena direktiva  (2013/34/EU)  u kontekstu malih i srednjih preduzeća u EU

 • Direktiva (2013/34/EU),Europskog parlamenta i Vijeća Europe, iz oblasti računovodstva i finansijskog izvještavanja, objavljena je 2013. godine, a kao  rok za usklađivanje nacionalnih propisa  s ovom Direktivom  određen je 20.7.2015. godine.Navedenom Direktivom zamijenjene su IV (78/660/EEZ) i VII(83/349 EEZ), Računovodstvena direktiva Europskog vijeća. Strategija EU, kod donošenja Direktive, jeste staviti interes malih i srednjih subjekata u prvi plan i minimizirati zahtjeve koji se stavljaju pred njih…

9. Autor: Emeritus prof. dr. Jozo Sović

Naziv članka: Monetarna stabilnost i razvoj ekonomije – Prednosti i manjkavosti postojanja Valutnog odbora, kao sinonima monetarne institucije države

 • Oficijelni ciljevi ekonomske i financijske politike EU dobro osmišljeni i plemeniti, usmjereni su na kontinuirani rast poslovne aktivnosti, visok nivo zaposlenosti, stabilne cijene, zdrave javne financije…, dakle na sve one aspekte, koji su bitni za dinamiziranje ekonomsko-socijalne sfere. Definirani su i okvirni monetarni uvjeti, stvorena mogućnost trajnog financiranja platne bilance, jačanje ekonomske i socijalne integracije.Instrumenti implementacije naznačenih ciljeva su: transparentno unutarnje tržište, poštena ekonomska i monetarna unija, i mudra koordinacija ekonomske, financijske i monetarne politike. Sve to  potvrđuje tezu da je monetarna stabilnost-sinergija razvoja ekonomije i pretpostavka izgradnje društva blagostanja.  Budućnost BH ekonomije je u Europskoj uniji, bez obzira kad će se dogoditi i formalno priključivanje.

10. Autor: Doc. dr. Nezir Huseinspahić

Naziv članka: Strateško planiranje u vanbudžetskim fondovima zdravstvenog osiguranja

 • Vanbudžetskim fondovima u sektoru obaveznog osiguranja u smislu zakona smatraju se: penzijskoinvalidski fond, zdravstveni fond, fond za zapošljavanje kao i drugi fondovi uspostavljeni zakonom.Za moderne funkcije vanbudžetskih fondova strateško planiranje je apsolutno nužno kao način uspješnog poslovanja ovih pravnih lica koja se finansiraju iz namjenskih poreza odnosno doprinosa i drugih neporeznih prihoda. Dakle, ne treba postavljati pitanje da li nam je potrebno strategijsko planiranje za vođenje i razvoj vanbudžetskih fondova, već kako ga najbolje primijeniti. Da zaključimo, operativni dio strateškog plana treba zaposlenim da obezbjedi okruženje u kome se mogu isticati rezultatima, što podrazumijeva odgovarajuću selekciju, edukaciju, i razvoj kompetencija za budućnost, popravljanje isprekidanih procesa te osiguranje efikasne  komunikacije i koordinacije na svim nivoima menadžmenta.

11. Autor: Alan Vajda, mag. Iur

Naziv članka: Doneseni programi sufinanciranja zapošljavanja i samozapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje Bosne i Hercegovine za 2015. godinu – I dio

 • Temeljem Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategije jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalni zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine je u sklopu svojih ovlasti izradio Program sufinanciranja zapošljavanja i sufinanciranja isticanja prvog radnog iskustva u 2015. godini za čiju su realizaciju predviđena bespovratna financijska sredstva. Stoga je Federalni zavod za zapošljavanje Bosne i Hercegovine objavio Javni poziv za sudjelovanje u navedenom Programu koji je otvoren do utroška sredstava, s time da ako se do 31. prosinca 2015. godine ne utroše predviđena bespovratna financijska sredstva po pojedinim mjerama u određenim kantonima ista se mogu prerasporediti na mjere u kojima ima više podnesenih zahtjeva od raspoloživih sredstava predviđenih navedenim Programom.

12. Autor:  Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka: Motivacija i tehnike motivacije zaposlenih

 • Ljudski kapital danas dobija sve više na značaju kao ključni resurs svakog preduzeća, bilo da govorimo o malim preduzetničkim radnjama ili velikim kompanijama, koji direktno doprinosi konkurentskoj prednosti na tržištu.Osnovni zadatak menadžera i vlasnika biznisa je da motivišu zaposlene na način da usmjere svoju energiju, znanja, vještine i sposobnosti da bi se ostvarili ciljevi organizacije. Iskusni preduzetnici znaju da proces motivacije je kontinuirani proces koji se nikada ne završava i jednom uspostavljen ima dugoročan efekat.

13. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Usvojen novi Zakon o radu

 • Reformskom agendom  2015-2018. i Programom rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu utvrđeni su prioriteti u provođenju ekonomskih reformi, a između ostalog reformi u oblasti tržišta rada. U ovim dokumentima je ocijenjeno da važeći zakoni o radu u značajnoj mjeri ne odražavaju društvene i ekonomske odnose u Bosni i Hercegovini, te da su u nekim odredbama nejasni i nedovoljno fleksibilni. Konstatirano je, također, da su kolektivni pregovori i socijalni dijalog, nedovoljno razvijeni, te da su često opterećeni nerealnim zahtjevima socijalnih partnera. Naime, reforma radnog zakonodavstva započela je još davne 1999. godine donošenjem Zakona o radu, a njegove  izmjene i dopune  uslijedile su  2000. i 2003.godine. Kako se radilo  o dugom periodu primjene ovog zakona, a imajući u vidu dinamične promjene društvenih i ekonomskih prilika, bilo je neophodno pristupiti promjenama radnog zakonodavstva.

 14. Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje

 •  U „Službenom glasniku BiH“, broj 21/15 od 10.03.2015. godine, objavljeno je Uputstvo o uslovima i postupku davanja mišljenja Uprave za indirektno oporezivanje. Ovim uputstvom propisani su uslovi i postupak za davanje mišljenja u vezi sa bitnim pitanjima koja se odnose na porez na dodanu vrijednost, akcizu i putarinu, rokovi za davanje mišljenja i visina troškova koji se plaćaju za davanje mišljenja.

 15.  Savjetodavni servis

16. Saopštenje za primjenu propisa