Časopis Mart 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Jasenko Hadžiahmetović       

Porez na dobit za 2018. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH

Poslovna jedinica pravnog lica iz Federacije BiH koja djelatnost obavlja na području RS i/ili BD, obveznik je poreza na dobit koju ostvari isključivo na području RS/BD.Stoga je i poslovna jedinica dužna da Poreskoj upravi RS/BD podnese godišnju prijavu poreza na dobit za 2018. godinu najkasnije do 31.03.2019. godine, te u istom roku platiti obračunati porez na dobit. Godišnja prijava poreza na dobit se sastavlja na osnovu istoimenih zakona o porezu na dobit RS i BD, koji su po svojoj strukturi i sadržaju ranije bili dosta slični. Međutim, nakon donošenja novog Zakona o porezu na dobit u RS (uključujući i izmjene koje su u primjeni od 1.1.2017. godine), razlike su se značajno produbile. Iz tog razloga se povećao broj poreznih pozicija koje su u RS i BD tretirane na potpuno drugačiji način. Iz izloženog slijedi da porezna osnovica uvijek odstupa od računovodstvene dobiti. Ta odstupanja će biti tim veća što su veće razlike u poreznom tretmanu prihoda i rashoda u odnosu na tretman tih kategorija u smislu računovodstvenih propisa. Stoga je efektivno porezno opterećenje u praksi uvijek više od zakonske stope od 10%.  Koliko je to više, uglavnom najviše zavisi od visine porezno NEpriznatih rashoda u svakom konkretnom slučaju, kod svakog konkretnog obveznika.

2. Doc.dr.sc.Semina Škandro

Savremene metode obračuna troškova  – primjer ABC model

Menadžmentu svakog pravnog subjekta, bez obzira o kojoj djelatnosti se radi, od velikog značaja su troškovi i način njihovog upravljanja, a posebno način njihovog alociranja na nosioce troškova. Tradicionalni sistem obračuna troškova ne može dati kvalitetne informacije o kretanjima troškova, ne može precizno i jasno definisati kod kojih poslovnih aktivnosti su nastali, te zbog tog razloga preduzeće ne iskorištava raspoložive resurse na produktivan i efikasan načina. Primjena savremenog sistema obračuna troškova na bazi aktivnosti preduzećima bi donijela značajnu uštedu u troškovima i omogućilo pribavljanje kvalitetnih informacija za donošenje optimalnih poslovnih odluka u cilju poboljšanja poslovanja. Savremeni sistem obračuna troškova baziran je na aktivnostima, omogućava bolje razumijevanje ponašanja opštih troškova, daje mehanizam za upravljanje tim istim troškovima, te pruža pouzdane informacije za analizu profitabilnosti.

3. Dr.sc. Jozo Piljić

Izvještavanje po segmentima

Unutarnja organizacija suvremenih poduzeća je dosta složena, bilo da se radi o različitosti proizvodnih programa, bilo da se radi o teritorijalnom principu, o čemu su najbolja ilustracija multinacionalne kompanije. U takvim uvjetima postoje različitosti i u tehničko tehnološkom smislu, ali i u postojanju različitog ambijenta, prije svega zakonskih propisa, različitog nivoa razvijenosti i sl. Osim toga, često i sama veličina poduzeća ne omogućava mjerenje i iskazivanje financijskog položaja i rezultata poslovanja poduzeća kao cjeline. S druge strane specijalizacija manjih organizacijskih cjelina rezultira i boljim poslovnim rezultatima. Otuda se nameće potreba da se rezultati mjere na nivou nižih organizacijskih jedinica koji se za potrebe financijskog izvještavanja, ali i u računovodstvenoj teoriji nazivaju segmentima. Izvještavanje po segmentima propisano je Međunarodnim standardom financijskog izvještavanja (MSFI) 8 – Poslovni segmenti. Subjekt je dužan objaviti informacije koje korisnicima njegovih financijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i financijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te gospodarsko okruženje u kojem posluje.

4. Safija Žilić

Pojam, sadržaj i značaj procesa sekuritizacije

Sekuritizacija je finansijska transakcija koja se ostvaruje prenosom imovine (tzv. sekuritizirane imovine) sa inicijatora (vlasnika) imovine na nositelja sekuritizacije, ili prenosom kreditnog rizika (rizika mogućeg neplaćanja), radi emitovanja vrijednosnih papira ili ugovaranja finansijskih izvedenica. Sekuritizacija je tehnika finansiranja nastala kao rezultat porasta konkurencije, internacionalizacije bankarskog poslovanja, deregulacije, globalizacije i sličnih trendova u savremenom finansijskom sistemu. Sekuritizacija je oblik desintermedijacije gdje institucije mogu bez posredovanja komercijalnih banaka pristupiti sredstvima na finansijskom tržištu. Sekuritizacija, kao i drugi oblici finansijskih inovacija, ima svoje prednosti kao i nedostatke. Postoje uslovi pod kojim sekuritizacija može biti korisna za finansijski sistem i obratno. Sekuritizacija, kao koncept, ne može se unaprijed proglasiti ni dobrom, ni lošom.

5. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Poreska reforma u Evropskoj uniji

Kada se govori o poreskoj reformi u Evropskoj uniji, Evropska komisija kontinuirano objavljuje dokument, koji se odnosi na pitanja poreskih reformi u državama članicama, te determiniše sve izazove poreske politike za privredni rast i fiskalnu održivost. Dakle, kada govorimo o poreskoj reformi, Evropska komisija detaljno raščlanjuje poreske osnovice, kao važan faktor poboljšanja poreskih sistema, uključivši oporezivanje nekretnina, poticaje finansiranja zaduživanjem u oporezivanju dobiti, porezne rashode u direktnom oporezivanju i osnovicu poreza na dodatnu vrijednost. Mnoge države članice povećale su poreze na potrošnju, uglavnom povećanjem smanjene poreske stope ili širom primjenom standardne stope, iako su provedene brojne reforme suprotno rečenome trendu. U vrlo malenom broju država članica mijenjani su porezi na imovinu, a sve su, u pravilu, uvele mjere za borbu protiv poreskih prijevara i utaja te poboljšanje poreske discipline.

6. Goran Peštović

Ugovor o djelu– pravni aspekt i porezni tretman

Ugovor o djelu je često korištena forma ugovornog odnosa u situaciji kada naručilac posla ima potrebu za određenim fizičkim ili intelektualnim radom koji ne spada u segment djelatnosti za koje je registrovan. Kao obavezno pravni ugovor, ugovor o djelu regulisan je Zakonom o obligacionim odnosima. Njime se izvođač obavezuje obaviti određeni posao, kao što je izrada ili popravak neke stvari, izvršenje kakva fizičkog ili umnog rada i sl., a naručilac se obavezuje za to platiti mu određenu naknadu. S druge strane, prava i obaveze iz radnog odnosa uređeni su Zakonom o radu. U radnom odnosu poslodavac je obavezan radniku dati posao te mu za obavljeni rad isplatiti plaću, a radnik je obavezan prema uputama poslodavca datim u skladu s prirodom i vrstom rada, lično obavljati preuzeti posao.

7. Nedim Čustović

Nadzor funkcionisanja sistema finansijskog upravljanja i kontrola kroz provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Izjava o fiskalnoj odgovornosti  mora se posmatrati kao jedan od instrumenta nadzora trošenja budžetskih sredstava, provjera ispravnosti, namjenske, zakonske i svrsishodne upotrebe budžetskih sredstava radi efikasnoga funkcionisanja sistema financijskog upravljanja i kontrole utroška sredstava utvrđenih u budžetu odnosno financijskom planu. Svrha ovog zakonodavnog okvira je ojačati fiskalnu odgovornost rukovodioca korisnika budžetskih sredstava, što je tek djelomično uspjelo propisivanjem zakonskih odredba na osnovu kojih rukovodilac korisnika budžetskih sredstava pri povredi pravila podliježe prekršajnim odredbama što propisuju novčane kazne za neprovođenje propisa. Odgovornost je djelomično umanjena, radi nepostojanja političke i krivične odgovornost kakva bi, da postoji, imala cilj dodatno povećati važnost same Izjave. Potrebne su što skorije izmjene i dopune zakonodavnog okvira fiskalne odgovornosti, što se može jednostavno uraditi na način da obveznici primjene zakonodavnog okvira finansijskog upravljanja i kontrola budu i obveznici  podnošenja izjave o fiskalnoj odgovornosti. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti treba konstantno razvijati i usklađivati sa krajnjim ciljem njenog pretvaranja u ključni dokument kojim će se pratiti primjena i uspostava sistema finansijskog upravljanja i kontrola, te  utvrđenih fiskalnih pravila.

8. Elman Nadžaković

Budžetska politika – temeljni faktor javnih finansija

Budžet je izuzetno značajan politički akt zemlje, odnosno svake državne političko teritorijalne zajednice za čije su ostvarenje zainteresovani svi politički subjekti. Struktura prihoda otkriva ko snosi teret formiranja prihoda, a struktura rashoda predstavlja ekonomske, socijalne i druge ciljeve, odnosno politiku vlasti. U savremenom društvu, država sve više interveniše u privredi i socijalnoj politici, dok dokument budžeta donosi politička većina i predstavlja zakon koji izvršna vlast ne smije, odnosno ne bi smjela da mijenja bez parlamenta ili da troši drugačije od plana. Integrirana u ciklična kretanja privrede, Budžetska politika ima za cilj stabilizaciju privrede, a ponašanje prihoda i rashoda u cjelokupnom budžetskom ciklusu pokazuje njegovu ekonomsku funkciju, pa se postavlja pitanje: Da li Budžetska politika, kao „dio makroekonomske politike“ u Bosni i Hercegovini ima ekonomsku ili socijalnu funkciju?

9. Adnan Balvanović

Korporativno upravljanje posmatrano kroz un train de vie stvarnopravnog uređenja realnih tereta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Stvarnopravno uređenje realnih tereta na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine predstavlja jedan od ključnih elemenata uspostavljanja imovinskih odnosa, kada je u pitanju stvaranje i izgradnja stakeholderskog okvira za korporativno upravljanje. Na taj se način znatno unapređuje samo korporativno upravljanje, ali i povezanost sa ostalim eksternim korporativnim konstituentima određene kompanije u pitanju. Također, realne terete bi bilo neophodno ugraditi i u pojedina interna akta kompanije, kojima se regulišu procedure rada vezane za imovinske odnose (uspostavljanje, donošenje poslovnih odluka vezanih za realne terete i sl.). Edukacija iz oblasti stvarnopravnog uređenja realnih tereta u Federaciji Bosne i Hercegovine, onako kako je to određeno citiranim odredbama Zakona o stvarnim pravima Federacije BiH je još jedan od uvjeta koje je neophodno osigurati kako bi se što adekvatnije prihvatila ova materija, pogotovo kada su u pitanju ključni interni korporativni konstituenti (na prvom mjestu radnici, zaposleni na regulisanji imovinskih odnosa, ali i menadžment kompanije). Time se direktno utiče na poboljšanje okvira rada kompanija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i dodatno razvija stakeholderski oblik korporativnog upravljanja kompanijama u ovom bh entitetu.

10. Jasmin Omeragić

Uloga računovodstva u procesu poslovnog odlučivanja

„Zdravu“ firmu karakterizira dobar finansijski položaj, rentabilno poslovanje i adekvatna zarađivačka sposobnost. No, u praksi je vrlo mali broj takvih poslovnih subjekata, pogotovo ako uzmemo u obzir i činjenicu da svaka firma tokom svoga poslovanja neminovno prolazi kroz različite razvojne faze, većina firmi bezuslovno se suočava i sa teškim, izazvanim raznim krizama, periodima. Tu se posebno ističe značaj računovodstva, koje putem internog finansijskog izvještavanja može i treba da bude informaciona podrška u odlučivanju u svim fazama razvoja jedne firme. Računovođe u svaka doba, a posebno u kriznim poslovnim situacijama, moraju ukazivati menadžmentu i vlasnicima kapitala koliki je to zapravo informacioni domet upravljačkog računovodstva i koliko je važna uloga računovođe. Za menadžera, koji želi biti uspješan, računovodstveno-finansijska analiza bi morala biti glavni alat za donošenje poslovnih odluka, jer kvalitetne poslovne odluke polučit će uspješno poslovanje, smanjiti troškove finansiranja, olakšati procjenu isplativosti ulaganja, što sve skupa ima značajan uticaj na profitabilnost i likvidnost firme, to jest osigurat će odvijanje poslovnih procesa, uspješnost i sigurnosti poslovanja firme i njen razvoj. Računovodstveno i finansijsko izvještavanje, i računovođa kao glavni nosilac tih poslova, u svakoj firmi ključni su faktori za dobro poslovno odlučivanje i trebalo bi da budu permanentno podržavani i adekvatno vrednovani od strane menadžmenta i vlasnika kapitala.

11. Irma Muhović

Nezakonit otkaz ugovora o radu kao osnov za pokretanje parnice

Nezakonit otkaz ugovora o radu je samo jedna u nizu povreda prava iz Zakona o radu koja radniku daje pravo da zaštitu i ostvarenje svojih prava zahtijeva pred sudom. Ranijim zakonskim rješenjem postojala je obaveza radnika da se prije pokretanja parničnog postupka za zaštitu svojih prava najprije obrati poslodavcu. Međutim, posljednje izmjene Zakona o radu idu u prilog radniku imajući u vidu da je predviđeno da  radnik, u slučaju nezakonitog otkaza ugovora o radu, može podnijeti tužbu pred stvarno i mjesno nadležnim sudom bez da se prethodno obrati poslodavcu.

12. Džana Kadribegović

Propisi kojima se uređuje  odgovornost radnika i   državnih   službenika

Prema Zakonu o radu, kao općem propisu, radni odnos zasniva se stupanjem radnika na rad, na osnovu zaključenog ugovora o radu  između poslodavca i radnika. Ugovor o radu postaje pravno valjan na osnovu sporazuma stranaka o bitnim elementima tog ugovora. Zaključivanjem  ovog ugovora, za ugovorne strane nastaju određena prava i obaveze iz čega proizilazi, što naravno podrazumijeva  i međusobnu odgovornost za kvalitetno i efikasno izvršavanje tih prava i obaveza. Odgovornost aktera u radnom odnosu je jedan od najvažnijih instituta koji  treba, prije svega, da ima preventivnu ulogu u cilju sprječavanja negativnog ponašanja kao i nastanak eventualne štete za jednu od strana u ugovornom odnosu.

 Savjetodavni servis

 Saopštenja za primjenu propisa