Časopis Mart 2017

 

S A D R Ž A J

1. Nermin Hafi zagić, dipl. oec
Izmjename i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

2. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Porez na dobit za 2016. godinu poslovnih jedinica pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH

3. Fuad Balta, dipl. oec
Mogućnosti oporezivanja kod statusnih promjena oblika društva

4. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Značaj primjene Računovodstvenih standarda za MSP za stejkholdere

5. Dr. sc. Jozo Piljić
Konsolidirani fi nancijski izvještaji

6. Edvin Granić, dipl. oec
Jačanje fi skalne odgovornosti kroz donošenje Pravilnika o proceduri za izradu izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet

7. Nedim Čustović, dipl. oec
Uspostavljanje FUK-a sa zakonskom podlogom, prakti čnim primjerima i izjavom o fiskalnoj odgovornosti – II dio

8. Mr. sc. Hasida Gušić
Novine u fi nansiranju i fi nansijskom izvještavanju političkih stranaka u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka

9. Safi ja Žilić, dipl. oec
Evropska monetarna unija (EMU)

10. Jasmin Omeragić, dipl. oec
MRS – teška, ali nezaobilazna tema računovodstvene prakse

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Kolekti vni ugovori prema Zakonu o radu

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Promijenjena radna sposobnost osiguranika u penzijskom i invalidskom osiguranju

13. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa