Časopis Mart 2016

 

S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Utvrđivanje poreza na dobit za 2015. godinu za poslovne jedinice pravnih lica iz FBiH koje posluju u RS i BDBiH

2. Denis Zukić, dipl. oec
PDV tretman usluga – obračun PDV-a, popunjavanje PDV i DPDV prijave…

3. Nermin Hafi zagić, dipl. oec
Primjena poreza po odbitku na prihode ostvarene u inostranstvu

4. Safi ja Žilić, dipl. oec
Reforma penzijskog sistema

5. Mr. oec Erdin Hasanbegović
Javni dug Bosne i Hercegovine

6. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Porezni sistem BiH u odnosu na zemlje EU i zemlje okruženja

7. Dr. sc. Jozo Piljić
Globalna konkurentnost i konkurentna pozicija BiH

8. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Elektronički novac

9. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Može li dobar računovođa biti i – dobar menadžer?

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Karijera i profesionalna orijentacija – važnost i pravila u razvoju karijere

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Glavne karakteristi ke općeg kolekti vnog ugovora za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Povrede na radu i profesionalne bolesti sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa