Časopis Maj 2016

 

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec
Obaveze poslodavaca u vezi sa prijavljivanjem, uplatom doprinosa i radno-pravnim statusom zaposlenika u Federaciji BiH

2. Nermin Hafi zagić, dipl. oec
Izbjegavanje nepotrebnog troška putem pravilne primjene poreza po odbitku u postupku zaključivanja i realizacije ugovora sa nerezidentom (inodobavljačem)

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Posebna shema za dužnike u sustavu PDV-a u BiH

4. Dr. sc. Dinka Antić
Pravila oporezivanja usluga povezanih sa nekretninama

5. Safi ja Žilić, dipl. oec
Vrednovanje investi cija

6. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Kriza u okvirima fi skalnih pravila Evropske unije

7. Dr. sc. Amir Karalić
Politi ke upravljanja javnim dugom

8. Mr. sc. Kenan Spahić
Zdravstveno osiguranje u periodu od prestanka radnog odnosa do sticanja statusa penzionera

9. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Bol boluje zdravstvo godinama

10. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Lobiranje

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Odmori i odsustva u novom Zakonu o radu

12. Franko Vajda
Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

13. Saopštenja za primjenu propisa