Časopis Juni 2016

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec
Udruženja i fondacije kao neprofitne organizacije na tržištu

2. Dr. sc. Jozo Piljić
Evazija poreza na dodanu vrijednost

3. Dr. sc. Dinka Antić
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza u BiH: krajnja potrošnja vs alternativna rješenja

4. Nedim Čustović, dipl. oec
FUiK ili sistem internih kontrola kao osnova uvođenja korporati vnog upravljanja u javnom sektoru

5. Safi ja Žilić, dipl. oec
Propisi Evropske unije kojima je uređeno poslovanje UCITS fondova

6. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Budžetski defi cit – od teorije do stvarnosti

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović Dženeta Lušija
Sprječavanje kriminalnih radnji u računovodstvu s ciljem unapređenja poslovnog ambijenta u BiH

8. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Značaj računovodstva i kontrolinga u obezbjeđivanju zakonitosti poslovanja s posebnim osvrtom na trgovinu i ugosti teljstvo

9. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Inflacija

10. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

11. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Invalidi sa promijenjenom radnom sposobnošću sa aspekta penzijskog i invalidskog osiguranja

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Kako pregovaramo – faze i tehnike pregovaranja

13. Savjetodavni servis

14. Iz Porezne uprave FBiH

15. Saopštenja za primjenu propisa