Časopis Juli-Avgust 2016

 

S A D R Ž A J

1. Sanela Agačević, dipl. oec
Provedba Opšteg kolektivnog ugovora

2. Fuad Balta, dipl. oec
Naknade troškova službenog putovanja

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Računovodstveni i porezni tretman lizinga

4. Sanela Agačević, dipl. oec
Troškovi rezervisanja po Novom Zakonu o porezu na dobit

5. Slavica Vujić, dipl. oec
Novi Zakon o računovodstvu i revizijiđ u Brčko distriktu BiH

6. Fuad Balta, dipl. oec
Odgoda plaćanja poreznih obaveza

7. Dr. sc. Dinka Antić
Porezne reforme: katalizator promjene poreznih struktura

8. Nedim Čustović, dipl. oec
Sistem (PIFC-a) Javne interne finansijske kontrole u BiH je važan segment reformske agende

9. Mr. sc. Fahrudin Hasanović
Uloga interne revizije u otklanjaju prevara u Bosni i Hercegovini

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Krediti ranje pravnih osoba

11. Elvis Bebaković, dipl. oec
Parti cipati vno budžeti ranje u jedinicama lokalne samouprave Federacije Bosne i Hercegovine

12. Dr Dragan S. Jović
Bosna i Hercegovina i Breksit

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Značaj pravilnika o radu u kontekstu Zakona o radu

14. Mr. sc. Kenan Spahić
Nepravilnosti vezane za koefi cijente za valorizaciju plaća kod utvrđivanja penzijskog osnova za osiguranike koji pravo na penziju ostvaruju u 2016. godini

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik
Kraći osvrt na međunarodni aspekt socijalnih prava

16. Upute
– Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politi ku
– Federalno ministarstvo fi nansija/ fi nancija
– Finansijsko-informati čka agencija FIA

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa