Časopis Januar 2017

S A D R Ž A J

1. Dr. sc. Jozo Piljić
Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti razdoblja prema MRS -1

2. Elma Peštović, dipl. oec
Inventurni viškovi i manjkovi utvrđenigodišnjim popisom

3. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Porezni tretman amorti zacije prema novim propisima o porezu na dobit

4. Nermin Hafi zagić, dipl. oec
Porez (na dobit) po odbitku prema novim propisima Federacije BiH

5. Slavica Vujić, dipl. oec
Komentar Zakona o porezu na dobit Brčko distrikta BiH

6. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Ima li poreznih poti caja u poreznom sistemu Bosne i Hercegovine

7. Dr. sc. Dinka Antić
Koncept dobrog upravljanja porezima EU i treće zemlje

8. Nedim Čustović, dipl. oec
„Rizik i upravljanje rizikom“ primjenom Zakona o fi nansijskom poslovanju i Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli – eksplicitna obaveza za organizacije i preduzeća u FBiH

9. Mr. Selma Rekić, dipl. oec
Finansijski instrumenti – mjerenje i priznavanje

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Uslovi za uspostavljanje deviznog tržišta

11. Alan Vajda, mag. iur.
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za 2017. godinu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Ugovor o radu i pitanje odgovornosti na osnovu Zakona o radu

13. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Analiza poslova i radnih zadataka

14. Saopštenja za primjenu propisa