Časopis Januar 2016

S A D R Ž A J

1. Sanela Agačević, dipl. oec
Nova trgovačka knjiga

2. Denis Zukić, dipl. oec
Izmjena Zakona o doprinosima

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Način funkcionisanja reformisanog postupka prinudne naplate preko svih računa dužnika otvorenih u BiH

4. Mr. Edin Glogić dipl. oec Almir Spahić bacc. oec
Događaji nakon izvještajnog perioda MRS 10

5. Dr. sc. Jozo Piljić
Tehnološki prijedlozi sustavnih izmjena PDV-a

6. Mr. Erdin Hasanbegović
Kamatne stope kao faktor funkcionisanja finansijskih tržišta

7. Prof. dr. sc. Katarina Žager Doc. dr. sc. Sanja Sever Mališ Dr. sc. Nikolina Dečman
Smjernice i kodeksi kao determinanta djelovanja računovodstvene i revizijske profesije

8. Safi ja Žilić, dipl. oec
Uloga revizije u sistemu korporati vnog upravljanja

9. Đinita Fočo, dipl. pravnik
Javne nabavke kao dio redovnih poslovnih aktivnosti

10. Alan Vajda, mag. iur
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Zašti ta žene i materinstva prema novom Zakonu o radu

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Penzijsko i invalidsko osiguranje

13. Safeta Lukačević, diplomirani psiholog
Psihologija uspjeha

14. Iz Federalnog ministarstva finansija

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa