Časopis januar 2015

casopis1-15

 

S A D R Ž A J

1. Autor: Fuad Balta, dipl. oec

Naziv članka: Naziv teksta Porezna registracija

 • Da bi bila provedena porezna registracija, prethodno je potrebno izvršiti osnovnu registraciju pravnih lica i drugih subjekata koji žele da se bave odgovarajućom djelatnošću. Tokom 2013, godine došlo je do izmjena i dopuna Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 75/13), a u protekloj godini izvršene su odgovarajuće promjene u Zakonu o registraciji poslovnih subjekata („Službene novine FBiH“, broj: 27/05, 68/05 i 43/09 i 64/14) i  konačno razjašnjene dileme kako se registriraju podružnice stranih pravnih lica, ali su u ovoj kompleksnoj oblasti ostale još neke dvojbe pri: razlikovanju podružnica od poslovnih mjesta, dodjeli identifikacijskih brojeva, odnosno podbrojeva, te prijavljivanju  zaposlenika kod navedenih  pravnih lica, odnosno njihovih podružnica.

2. Autor: Dr. sc. Dinka Antić

Naziv članka: Analiza implikacija izmjene rokova podnošenja PDV prijava

 • Najnovije inicijative u vezi sa produžavanjem roka podnošenja PDV prijava u Bosni i Hercegovini imaju za cilj relaksiranje financijske pozicije obveznika. S obzirom na ogroman značaj prihoda od PDV-a za državu i visinu troškova obveznika u vezi sa poštivanjem propisa iz područja PDV-a potrebno je analizu implikacija predložene inicijative na obveznike i budžete države usmjeriti u dva pravca: na specifičnosti sistema PDV-a i raspodjele prihoda od PDV-a u BiH i na iskustva članica EU sa dugom tradicijom oporezivanja PDV-om.

3. Autor: Denis Zukić, dipl. oec

Naziv članka: Oporezivanja isporuka izvršenih EUFOR-u, Štabu NATO-a i isporuka koje se finansiraju iz IPA fonda

 • Nerijetko računovođe i ostali finansijski djelatnici donose zaključke da su sve isporuke dobara i usluga, koje se izvrše diplomatskim i međunarodnim organizacijama, oslobođene obračuna PDV-a. Ovakvi zaključci u potpunosti nisu ispravni. Naime, oslobađanje obračuna PDV-a za isporuke izvršene diplomatskim i međunarodnim organizacijama, odnosi se isključivo na isporuke koje se vrše EUFOR-u, Štabu NATO i isporukama koje se finansiraju po osnovu IPA fonda. U nastavku teksta dat ćemo praktičan prikaz načina popunjavanja PDV i DPDV prijave po osnovu isporuka diplomatskim i međunarodnim organizacijama, ukazati na činjenicu kad (ne)postoji obaveza obračuna PDV-a, koju dokumentaciju je potrebno posjedovati kako bi se obveznik „oslobodio“ obračuna PDV-a, te odgovoriti na niz pitanja koji se odnose na ovakav vid isporuka.

4. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka: Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka

 • Rezultat poslovanja utvrđuje se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI) i računovodstvenim politikama, a obvezujuće postupanje s ostvarenim rezultatom poslovanja – dobiti i gubitkom – propisano je Zakonom o gospodarskim društvima. Zakonom o gospodarskim društvima propisano je tko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) financijski izvještaj, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja. Također, treba voditi računa da je Zakonom o porezu na dobit , propisano da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznoj bilanci. Zato svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit. Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima.

5. Mr. oec Mirna Pajević

Naziv članka: Viškovi i manjkovi – porezni i računovodstveni tretman

 • Rezultat popisa su, nerijetko, popisne razlike koje treba pravilno tretirati kako računovodstveno, tako i porezno. Ukoliko se inventarisanjem utvrde stanja bilansnih pozicija koja su drugačija od onih iskazanih u knjigovodstvu, onda se knjigovodstvena stanja moraju svesti na stvarna knjiženjem utvrđenih razlika. Utvrđene razlike predstavljaju viškove ili manjkove, koji u osnovi predstavljaju prihode ili rashode perioda kada su nastali i tako se i knjiže. Razlozi za nastale viškove ili manjkove mogu biti različiti, od grešaka u knjiženju do slabe kontrole prilikom prijema zaliha sirovina i materijala, zbog čega dolazi do prijema manjih ili većih količina nego što stoji u pratećoj evidenciji i dokumentaciji.

6. Autor: Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Analiza finansijskih izvještaja malih i srednjih preduzeća

 • Financijsko izvještavanje nije samo sebi cilj. Financijski izvještaji služe da širokom krugu korisnika obezbijede informacije o financijskom položaju, rezultatima i promjenama u finansijskom položaju pravnog lica, koje su korisnicima informacija potrebne u donošenju ekonomskih odluka. Cilj i svrha analize financijskih izvještaja jeste da sumira ključne odnose, performanse i karakteristike koje govore o financijskom stanju i karakteristikama društva, na način da takva analiza daje podatke o profitabilnosti, efikasnosti upravljanja imovinom, solventnosti i investicijskom potencijalu.

7. Autor: Mr Edin Glogić dipl. oec.

Naziv članka: Novi kontni okvir RS i njegova primjena kod PJ privrednih subjekata iz Federacije BiH registrovanih u Republici Srpskoj

 • U Bosni i Hercegovini privredni ambijent karakteriše jedinstveno tržište, što znači da pravna lica sa sjedištem u jednom entitetu mogu obavljati djelatnost u ostatku Bosne i Hercegovine bez većih administrativnih prepreka. Kada govorimo o privrednim društvima sa sjedištem u FBiH, a koja imaju registrovane poslovne jedinice na teritoriji Republike Srpske tada je moguće uočiti koliko je zakonodavni sistem u BiH (državni i entitetski nivo) komplikovan i vrlo često zakoni znaju biti u koliziji jedan s drugim. U navedenom slučaju privredno društvo sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine dužno je u svom poslovanju da se pridržava zakonskih propisa koji važe na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i važećih Zakonskih propisa koji su doneseni na državnom nivou. Prema propisima koji su na snazi u Republici Srpskoj, a koji uređuju tržište, prodaja bilo čega podrazumijeva odobrenje organa lokalne samouprave, što samim time dovodi i do obaveze uspostavljanja i vođenja odgovarajućih evidencija. Kao prva i osnovna grupa evidencija koje su poslovne jedinice Društava iz Federaciji registrovanih u Republici Srpskoj obavezne uspostaviti i voditi su: računovodstvene evidencije i poreske evidencije. S obzirom da je tema ovog rada vezana za izmjene kontnog okvira zadržat ćemo se na računovodstvenim evidencijama.

8. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka: Investicijski fondovi sa naglaskom na one  koji ulažu u nekretnine

 • Investicijski fondovi predstavljaju važan segment finansijskog tržišta. Njihov je osnovni zadatak prikupljanje novčanih sredstava od ulagača kako bi se taj novac uložio u vrijednosne papire ili neku drugu imovinu koja će fondu, a time i njegovim vlasnicima, osigurati prinos. Evropska fondovska industrija raspolaže sa 4,7 trilijuna EUR-a imovine koju je uložilo europsko stanovništvo, a u nekim zemljama članicama oko 20% odraslog stanovništva vlasnici su udjela u nekom od investicijskih fondova.

9. Autor: Prof. dr. sc. Boris Tušek

Naziv članka: Aktualna pitanja djelovanja interne revizije kao instrumenta korporativnog upravljanja

 • Značaj i uloga interne revizije, od začetaka njezina razvoja do danas, u stalnom su usponu. Od početne orijentiranosti formalnom i sadržajnom ispitivanju urednosti i pouzdanosti računovodstvenih evidencija, informacija i kontrola, do ispitivanja postojanja i operativne učinkovitosti sustava internih kontrola te preko nove paradigme fokusiranja na izražavanje uvjerenja o adekvatnosti upravljanja rizicima, u današnjim uvjetima interna revizija postaje nezamjenjiv interni nadzorni mehanizam korporativnog upravljanja. Sve to rezultira novim ambijentom u kojem interni revizori moraju bitno promijeniti pristup. U svom poslu, iz starog pasivnog pristupa revidiranja u novi proaktivni pristup revidiranju orijentiran korisnicima.

10. Autor: Alan Vajda, mag. iur.

Naziv članka: Donesena Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu

 • Navedenim stručnim radom autor daje prikaz postupka donošenja Odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu koja se temelji na odredbama Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 111/12.). Nastavno na navedeno, Vijeće ministara Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 27. studenog 2014. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranih državljana u Bosni i Hercegovini za 2015. godinu, koja je objavljena u „Službenom glasniku  Bosne i Hercegovine“, br. 98/14., time da se primjenjuje počevši od 1. siječnja 2015. godine.

11. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Osnovne karakteristike socijalnog dijaloga u Federaciji Bosne i Hercegovine

 • Međunarodna organizacija rada (MOR) je specijalizirana agencija Ujedinjenih naroda čiji osnovni zadatak je promoviranje  socijalne pravde, odnosno ljudskih i radničkih prava. Ipak, osnovna uloga  MOR – a je utvrđivanje minimalnih  standarda rada donošenjem  konvencija i preporuka. Valja naglasiti da je MOR  jedinstven po svojoj tripartitnoj strukturi u kojoj radnici i poslodavci učestvuju u radu njenih upravnih organa, kao ravnopravni partneri vladama. Uključivanjem poslodavaca i radnika u tripartitne pregovore, postiže se i pravednija raspodjela tereta  odgovornosti, posebno  u vremenima krize i strukturalnih promjena.

12. Savjetodavni servis

13. Saopštenja za primjenu propisa