Časopis Februar 2017

 

 

S A D R Ž A J

1. Federalno ministarstvo finansija/financija
Objašnjenje o izradi i predaji fi nansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2016. godine

2. Mr. oec Denis Zukić
Porezni bilans

3. Mr. oec Arnela Kaknjo Inela Karić, dipl. oec
Računovodstveni tretman revalorizacije i amorti zacije dugoročne imovine posmatran s aspekta poreznih Zakona u službi kvalitetnog finansijskog izvještavanja

4. Fuad Balta, dipl. oec
Oporezivanje poljoprivredne djelatnosti u Federaciji BiH

5. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec
Računovodstvena regulati va fi nansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Analiza troškova: temeljna pretpostavka planiranja i kontrole troškova

7. Nedim Čustović, dipl. oec
Uspostavljanje FUK-a sa zakonskom podlogom, prakti čnim primjerima i izjavom o fiskalnoj odgovornosti

8. Safi ja Žilić, dipl. oec
Platni bilans

9. Prof. dr. sci. Almir Alihodžić
Determinisanje ročnosti kredita i depozita banaka u Federaciji BiH

10. Dr. sc. Amir Karalić
Dug u funkciji ekonomskog razvoja

11. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Trgovanje, kupci i trgovci

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Utvrđen Nacrt Zakona o štrajku

13. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Staž osiguranja sa uvećanim trajanjem kao vrsta penzijskog staža

14. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa