Časopis Februar 2016

S A D R Ž A J

1. Federalnog ministarstva finansija/financija
Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I – XII 2015. godine

2. Dr. sc. Jozo Piljić
Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana poduzeća za 2015. godinu

3. Fuad Balta, dipl. oec
Oporezivanje nepokretne i pokretne imovine

4. Dr. sc. Dinka Antić
Opseg oporezivanja usluga povezanih sa nekretninama u EU

5. Denis Zukić, dipl. oec
Plaćanje članarine Vanjskotrgovinskoj komori u 2016.

6. Safi ja Žilić, dipl. oec
Računovodstvo u kulturi

7. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Šta bi još profesionalni računovođa trebao znati

8. Elvis Bebaković, dipl. oec
Koraci ka većoj transparentnost u procesu budžetiranja

9. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Budžetska politika Bosne i Hercegovine

10. Bogoljub Raff aelli, dipl. iur.
Poslovni anđeli

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Lojalnosst kupca – kako zadobiti i održati lojalnog kupca

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Regulisanje radnog vremena u Zakonu o radu

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa