Časopis Decembar 2018

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Mr Milica Vidović

Podnošenje izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu preko e-Portala UINO

Početkom 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je u svrhu elektronskog pružanja usluga poreskim obveznicima, pustila u upotrebu posebnu aplikaciju, e-Portal za poreske obveznike, sa ciljem da se poreskim obveznicima olakša  izvršavanje redovnih poreskih obaveza na jednostavan i siguran način putem Interneta. Osnovne elektronske usluge, koje su poreski obveznici do sad mogli koristiti su se odnosile na podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava za domaću akcizu, izmjena podataka o računovođi, pregled i izvoz poreske kartice u Excel, pregled opštih informacija o poreskom obvezniku, kreiranje i štampanje naloga za plaćanje kao i pregled iznosa duga (obaveza u stvarnom vremenu) koji se vodi na grupi računa iz člana 6. Pravilnika, uplaćivanju indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi, koje naplaćuje UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18). U novembru 2018. godine Uprava za indirektno oporezivanje je proširila set elektronskih usluga za poreske obveznike te je u skladu sa odredbama Uputstva o podnošenju izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu elektronskim putem, koje je objavljeno u „Službenom glasniku BiH“, broj: 82/17 od 20.11.2018. godine, obveznicima pružena mogućnost da i ovu obavezu izvršavaju elektronskim putem. Uputstvom o podnošenju izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu elektronskim putem propisan je postupak podnošenja Izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu elektronskim putem, određeno je ko može podnijeti Izvještaj o posebnoj shemi u građevinarstvu elektronskim putem, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza i Uprave za indirektno oporezivanje u vezi sa podnošenjem Izvještaja o posebnoj shemi u građevinarstvu elektronskim putem.

Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2019. godine

Porezni obveznici koji se bave prometom cigareta i/ili duhana za pušenje dužni su popisati količine akciznih markica za cigarete i duhan za pušenje preuzetih do 31.12.2018. godine, a koje nisu iskorištene za obilježavanje cigareta i duhana za pušenje do 31.12.2018. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UINO do 07.01.2019. godine. Također, porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su na zatečene zalihe utvrđene u popisnim listama obračunati akcizu u skladu s Odlukom Upravnog odbora i do 17.01.2019. godine uplatiti razliku između obračunate i već uplaćene akcize, na Jedinstveni račun UINO.

Mr. Samir Sunulahpašić;  Prof. dr Božo Vukoja

„Istanjena kapitalizacija“kao instrument za izbjegavanje poreske obaveze

Prema Zakonu o porezu na dobit i Pravilniku Zakona o porezu na dobit FBiH „istanjena kapitalizacija“ se može javiti u slučaju kada u ukupnom kapitalu društva postoji veliko učešće pozajmljenih sredstava, tako da društvo priznavanjem rashoda od kamata može da značajno umanji svoju oporezivu dobit. Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dobit FBiH je propisano da se kod duga prema povjeriocu koje se javlja kao povezano pravno lice, kamata na pozajmljena sredstva čiji iznos prelazi nivo četverostruke vrijednosti sopstvenog kapitala društva, ne priznaju kao rashod u poreskom bilansu, pri čemu se prema pravilima o transfernim cijenama na kamate-utvrđuje visina rashoda koji se po osnovu tih kamata priznaju kao porezno dopustivi rashod. Na praktičnom primjeru prikazano je kada se pojavljuje „Istanjena kapitalizacija“ kao i popunjavanje obrasca i rubrika predviđenih u poreznom bilansu.  Također su data neka tumačenja i kritički osvrti na neke odredbe članova Zakona o porezu na dobit  i Pravilnika o primjeni zakona o porezu na dobit kao i neke preporuke zakonskoj poreskoj regulativi u vezi pojmova povezana lica i istanjena kapitalizacija.

Jasenko Hadžiahmetović

Tretman pojedinih bankarskih usluga u kontekstu propisa o PDV-u i fiskalizaciji

Na zahtjev Udruženja banaka BiH, Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) je, dana 26.06.2018. godine, u pisanoj formi dostavila stručno mišljenje o primjeni člana 25. Zakona o PDV-u, te člana 2a. i člana 35. Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, u pogledu PDV-tretmana sljedećih finansijsko-bankarskih usluga: usluge prodaje mjenica klijentima na šalterima banke, zatim usluge izdavanja potvrda o likvidnosti (i sličnih potvrda) klijentima, te custody usluga (vezano za skrbničke poslove sa hartijama od vrijednosti).  Iz svega navedenog može se zaključiti da bh banke moraju voditi računa da sve finansijske usluge, navedene u članu 25. stav 4. državnog Zakona o PDV-u, nisu oslobođene od plaćanja PDV-a. U kontekstu teme ovog članka, neće se raditi o oporezivom prometu mjenica ako su kumulativno ispunjeni svi prethodno navedeni uslovi, dok usluge izdavanja potvrda o solventnosti i svih drugih sličnih potvrda koje banke izdaju svojim klijentima (ipak) nisu oslobođene od plaćanja PDV-a, kao ni kastodi poslovi, odnosno skrbnički poslovi sa hartijama od vrijednosti, koje pružaju ovlaštena lica u skladu sa propisima o hartijama od vrijednosti.

Fuad Balta

Zaključivanje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika

Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu, posebno obrtničku i srodnu djelatnost, dužni su da nakon  završetka poreznog perioda, tj. sa 31.12.2018. godine, zaključe propisane porezne knjige u kojima su iskazani finansijski pokazatelji poslovanja. Pošto dohodak samostalne djelatnosti predstavlja razliku između poslovnih prihoda i rashoda koji su nastali u kalendarskoj godini, s tim u vezi potrebno je po principu blagajne iskazati stvarno nastale prihode i rashode od poslovanja u poreznim knjigama i drugim odgovarajućim obrascima, propisanim u Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak („Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11 i 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18 – u nastavku teksta: Pravilnik), kako bi se ustanovilo da li se radi o pozitivnom ili negativnom poslovnom rezultatu.

Doc.dr.sc.  Semina Škandro

Testiranje ciklusa transakcija zaliha

Testiranje ciklusa zaliha vrši se radi provjere da li su revizorski ciljevi u vezi sa poslovnim događajima ostvareni, tj. da li su ostvareni: postojanje, potpunost, vlasništvo, vrednovanje, razgraničenje, prezentiranje i objelodanjivanje. Revizor u prvoj fazi revizije ciklusa zaliha ispituje adekvatnost interne kontrole, te na osnovu dobijenih rezultata formira testove kojima ispituje računovodstveno obuhvatanje poslovnih događaja vezanih uz zalihe. Provjeravaju se poslovni događaji evidentiranje nabavke zaliha, skladištenje zaliha, izdavanja u proizvodnju, poslovne događaje vezane za troškove zaliha, te transformaciju u gotove proizvode, skladištenje gotovih proizvoda. Nakon provedenih svih testova, rezimiranja utvrđenih grešaka i odstupanja, revizor daje svoje mišljenje o objektivnosti i istinitosti informacija o zalihama prikazanim u aktivni bilansa stanja preduzeća.

Mr. oec. Elman Nadžaković

Strategije upravljanja likvidnošću banke

Brojni su izazovi u poslovanju sa kojima se preduzeća susreću, a posebno se to odnosi na upravljanje dnevnom ili dugoročnom likvidnošću. Ovi izazovi mogu potiči kompanije na različite optimizacije strukture likvidnosti, a sve u cilju pripreme za neizvjesnost budućnosti. Dakle, treba prvo odrediti prioritet i ključne ciljeve likvidnosti u odnosu na organizacionu strukturu, pa tek onda odlučiti za jednu od strategija upravljanja likvidnošću. Odlučivanje o prihvatanju odgovarajuće strategije upravljanja likvidnošću je složen proces. Pronalaženje pravog rješenja zasnovanog na ciljevima i zahtjevima tržišta podrazumijeva stručnu podršku i smjernice koje pomažu u predviđanju i prevazilasku neizvjesnih vremena koja se mogu očekivati u budućnosti

Emsud Muhadžić

Komisija za vrijednosne papire – status i ovlaštenja na tržištu vrijednosnih papira

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) je prema Zakonu o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17) definirana kao samostalna, specijalizirana institucija Federacije Bosne i Hercegovine sa svojstvom pravne osobe, koja za svoj rad odgovara Parlamentu Federacije BiH, kome podnosi godišnji izvještaj o radu. Nadležnosti Komisije određene su u više zakona, a sublimirano mogu se svesti na upravno rješavanje, nadzor i donošenje propisa. Jedan od najznačajnijih zakona, sa aspekta ovlaštenja Komisije na tržištu vrijednosnih papira, je Zakon o tržištu vrijednosnih papira. Njegov značaj je u tome što pokriva cjelokupno tržište vrijednosnih papira, od emisije i trgovanja vrijednosnim papirima do učesnika na tržištu vrijednosnih papira.

Dr. sc. Jozo Piljić

Poslovno izvještavanje

Tradicionalni model financijskog izvještavanja u uvjetima nove ekonomije ne može da u potpunosti odgovori na informacijske zahtjeve korisnika, a prije svega menadžera, investitora i kreditora. Kao osnovne postavke poslovnog izvještavanja izdvajaju se: nefinancijske performanse, unaprjeđenje objavljivanja, prikazivanje planskih informacija, prikazivanje interno generiranih nematerijalnih ulaganja, povećanje mogućnosti praćenja promjena i unaprjeđenje revizije. Klasični financijski pokazatelji ne mogu pouzdano poslužiti u mjerenju  ostvarenja strateških ciljeva poduzeća, koji još nemaju utjecaja na tekuće financijske rezultate. Klasični financijski pokazatelji mogu pokazivati dobre kratkoročne rezultate aktivnosti poduzeća koje na dugi rok mogu biti jako štetne po poduzeće. Konstruirani su mnogi modeli mjerenja performansi poslovanja. Jedna od novih metoda je bilanca postignuća (Balanced Scorecard – BSC), koja jasno definira strateške ciljeve, a na temelju kojih se utvrđuju pokazatelji  za ostvarivanje postavljenih strateških dugoročnih ciljeva. Ključne komponente jesu jasno definirana strateška područja i ciljevi poslovanja te planirana mjerila uspješnosti koja se sastoje od financijskih i nefinancijskih pokazatelja. U procesu primjene strategije jedan od kritičnih činilaca je organiziranje sustava prikupljanja i obrade podataka koja pomaže vrednovanju performansi poslovanja i definira potrebne korekcije strategije prema promijenjenim uvjetima poslovanja.

Safija Žilić

Praksa u provođenju stečajnih postupaka u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je krajem oktobra 2017. godine utvrdila nacrt novog zakona o stečajnom postupku, koji je prema obrazloženju trebao „otkočiti“ postojeću blokadu stečajnih postupaka na terenuTEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA s obzirom na Odluku Ustavnog suda FBiH.Prijedlogom Zakona detaljnije je propisan način rada stečajnih upravnika, a otklonjene su i  određene nedoumice koje su se pojavljivale primjenom postojećeg Zakona, te su za sve radnje tokom stečajnog postupka preciziran  i određeni krajnji rok za završetak stečajnog postupka, koji prema prijedlogu može trajati  dvije godine. Ograničen je broj stečajnih predmeta koje može voditi isti steačajni upravitelj, na dva, što nije slučaj prema važećem Zakonu. Način unovčavanja nekretnina uređen je preciznije, što  je trebalo uticati na bržu prodaju nekretnina, a zbog činjenice  što trenutno  stečajni postupci traju jako dugo, baš iz razloga komplikovanog postupka prodaje nekretnina i čestih sporova iz ovog osnova. Novim zakonom izričito je propisano da su ti sporovi hitne prirode, te stečajni upravnik ima mogućnost kod nadležnih sudova tražiti prioritetno rješavanje takvih sporova i na taj način se stečajni postupak ubrzava. Samim tim smanjuju se troškovi postupka, što u konačnici rezultira povoljnijem namirenju svih povjerilaca.

Adnan Balvanović

magistar prava i magistar menadžmenta (korporativno upravljanje)

Konkurentnost, efikasnost, održivost i stabilnost poslovanja kompanija na tržištu Evropske unije – dio okvira za savremeno stakeholdersko korporativno upravljanje

Kompanije koje posluju na Unutrašnjem tržištu Evropske unije, zbog same prirode ovog tržišta, ali i zbog visokog stepena izraženosti jačine tržišnog pritiska koji kao takav postoji, moraju imati ugrađene elemente konkurentnosti, efikasnosti, održivosti i stabilnosti u svome poslovanju. Ovi elementi trebaju biti i dijelom stakeholderskog savremenog okvira korporativnog upravljanja kompanijama na tržištu Unije. Ukoliko posmatramo ove elemente u vezi sa ekonomskim i socijalnim elementima evropskih integracionih procesa, možemo vidjeti da su oni dijelom i tzv. acquis communautairea, ali i da predstavljaju jedan od ključnih faktora promocije i zaštite fundamentalnih sloboda Evropske unije (slobodan protok robe, usluga, kapitala, ljudi i sl.).

Nedim Čustović

Precizno utvrđen „revizorski univerzum“ osnovni je uslov za efikasno provođenje procesa pojedinačnih revizija (prvi dio)

Prvi problemi sa kojima se interni revizori najčešće susreću u svom radu jesu pitanja šta se sve može revidirati, šta sve treba da obuhvati jedan projekat, koliko revizija moramo uraditi u toku godine, kojim oblastima dati prioritet, koliko revizija mora napraviti  jedan revizor, koliko revizora treba da ima jedinica interne revizije itd. Sve su to jednostavna pitanja ali ako se na iste adekvatno i precizno ne odgovori, rad interne revizije može lako otići u neželjenom smjeru, tačnije da se interna revizija bavi marginalnim i manje značajnim poslovima, te da nije u stanju ispuniti svoju misiju. Iz tog razloga na samom početku potrebno je napraviti popis  poslovnih procesa, organizacionih jedinica ili aktivnosti u jednoj instituciji, organizaciji, preduzeću gdje se sve može vršiti revizija, odnosno, napraviti popis projekata šta bi sve moglo da se kontroliše. U stručnoj literaturi to se naziva  „revizorski univerzum“. Koriste se dva  modela kreiranja  univerzuma revizije i to: organizacioni  i procesni pristup. Prvi – organizacioni pristup, koji se koristi na osnovu organizacione  šeme u instituciji, organizaciji i preduzeću, po svim sektorima, službama i odjeljenjima se napravi popis projekata koje bi  revizori mogli  da urade. Drugi  metod se zasniva na procesima koji se odvijaju u instituciji, organizaciji i preduzeću  pa svaki direktor Odjela interne revizije  procjenjuje  šta je bolje za konkretno preduzeće u kojem je angažiran. Međutim interni revizori u javnome sektoru uključujući i javna preduzeća, prije svega trebaju se oslanjati na uspostavljene sisteme finansijskog upravljanja i kontrole-FUK-a, odnosno (sisteme internih kontrola). Da bi interni revizori u javnome sektoru radili efikasno, planski, stručno, profesionalno u skladu sa zakonima, međunarodnim standardima, utvrđenim metodologijama poslovi interne revizije moraju se prije svega osloniti na uspostavljene sisteme finansijskog upravljanja i kontrole-FUK-a, odnosno (sisteme internih kontrola). Zašto je to važno istaći, zato jer pravilno uspostavljeni sistemi finansijskog upravljanja, (sistemi internih kontrola) su prije svega internoj reviziji “markirali” pravac djelovanja, odnosno usmjerili interne revizore da “prate” i nadziru realizaciju postavljenih ciljeva institucije, koju institucija provodi kroz utvrđenu misiju i viziju, projekte, procese, a sve na bazi dobro i precizno procijenjenih rizika, tačnije koristeći COSO model internih kontrola, ustanovljen na bazi pet međusobno povezanih komponenti.

Jasmin Omeragić

Računovođa, „dobar“ po mjeri poslodavca

Dobar računovođa, već unatrag i deceniju – dvije, u praksi je prestao biti popularno zvani – knjigovođa. Jer, računovođa sve češće upravlja finansijskim i materijalnim sredstvima firme, odnosno rukovodi novčanim tokovima. Posao obavlja u skladu sa poslovnom politikom firme, sastavlja periodične planove priliva i odliva novčanih sredstava, kao i izvještaje o dinamici izvršenja planova. Isto tako, vrši i analizu računovodstvenih iskaza i finansijskih izvještaja, vrlo često dnevno, sedmično, a obavezno mjesečno, tromjesečno, polugodišnje i/ili godišnje. Na osnovu analize izvještaja planira plasiranje novčanih sredstava u narednom periodu. Uz to, podrazumijeva se da je izrada bilo kakvoga finansijskog plana vezana za prihode i rashode na osnovu kojih se zapravo i sastavlja izvještaj na kraju perioda, što neizostavno uključuje i planove vezane za javne prihode, kao i otplatu kratkoročnih i dugoročnih kreditnih obaveza – posao računovođe. Istina, mnogi poslodavci znaju (al’ ne priznaju) da je računovodstvo osnova poslovnog uspjeha, a dobar i kvalitetan računovođa da je najbolji poslovni prijatelj. To je sigurna osoba koja će obaviti vođenja poslovnih knjiga, poreznih evidencija i ostalih evidencija uz dosljednu primjenu standarda finansijskog izvještavanja, Međunarodnih računovodstvenih standarda i usvojenih računovodstvenih politika.

Mr. sc. Kenan Spahić

Ustavni sud BiH vanbračnim partnerima omogućio ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Imajući u vidu navedeni stav najviše sudske instance u Bosni i Hercegovini, bitno je naglasiti kako niti novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/18), koji je u međuvremenu stupio na snagu, nije u pogledu ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, izjednačio vanbračnog sa bračnim partnerom. Naime, članom 68. navedenog zakona je propisano da pravo na porodičnu penziju imaju članovi porodice umrlog osiguranika koji je na dan smrti ispunjavao uslove za starosnu ili invalidsku penziju i članovi porodice umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije. Dok je članom 69. istog zakona propisan ko se smatra članom porodice umrlog osiguranika, bez da je izričito naveden vanbračni supružnik. Pri tome treba imati na umu kako je zakonodavac prilikom donošenja novog zakona imao na umu potrebu izjednačavanja prava, ali radi relativne „neuređenosti“ i praktičnih problema sa evidentiranjem i utvrđivanjem postojanja vanbračne zajednice, a sa obzirom na to da mnogi propisi, svaki za svoje potrebe, propisuju uži ili širi krug lica koja se smatraju članovima porodice, zakonodavac je ovim članom, u cilju izbjegavanja bilo kakve dileme, propisao krug lica koji mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju, a što će se u narednom periodu, u skladu sa predmetnom odlukom Ustavnog suda BiH, svakako morati proširiti i na vanbračnog partnera!

Džana Kadribegović   

Šta sadrže izmjene i dopune Zakona o radu

Nakon proteka određenog perioda, nakon usvajanja Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16), ukazala se potreba za poboljšanjem nekih rješenja i njihove praktične primjene. Da bi se važeći  Zakon o radu što bolje implementirao u poslovni ambijent Federacije BiH i omogućio što pravičniju i efikasniju zaštitu prava radnika, te olakšao i ubrzao proces kolektivnog pregovaranja i onemogućio eventualne zloupotrebe, bilo je potrebno konkretnije definirati, izmijeniti i dopuniti neke njegove odredbe. Također, u konsultacijama i razgovorima sa poslodavcima, sindikatima i institucijama zaduženim za njegovu primjenu i kontrolu, nametnula se potreba da se jasnije i preciznije reguliraju pojedini instituti Zakona o radu.

Safeta Lukačević

Preduzetništvo i važnost biznis plana

Preduzetništvo je dinamičan proces vizije, promjene i stvaranja. To zahtijeva energiju i strast prema stvaranju i provođenju novih ideja i kreativnih rješenja. Preduzetništvo kao ideja, staro je koliko i ljudsko društvo i nije isključivo ekonomski fenomen. Vezuje se za sve aspekte ljudskog ponašanja i djelovanja, gdje je potrebna kreativnost, inovacija, rađanje novih ideja, rješavanje problema na nov način, a sve u cilju zadovoljenja čovjekovih potreba. Postoje različita razmišljanja kada su se, na koji način i u kojem obliku počeli upotrebljavati termini preduzetnik i preduzetništvo. Preduzetništvo kao nezaobilazan segment razvoja i napretka svake moderne regije otvara nova radna mjesta i pokretačka je snaga privrede, a razvijanjem preduzetništva snažno  potpomažemo društveni razvoj. Za uspješnog preduzetnika od presudne je važnosti poznavanje zakonodavne regulative i administrativnih uslova, širokog spektra poslovnih disciplina te usvajanje praktičnog preduzetničkog iskustva.

Saopštenja za primjenu propisa