Časopis April 2017

 

S A D R Ž A J

1. Dr. sc. Jozo Piljić
Likvidacijski postupak – računovodstveni i porezni tretman

2. Mr Sanela Agačević, dipl. oec
Računovodstveni i porezni tretman poticaja u poljoprivredi

3. Goran Šćepanović, dipl. pravnik
Instrukcija o postupku oslobađanja od plaćanja uvoznih dažbina i PDV-a pri uvozu i oslobađanja od plaćanja PDV-a pri nabavci dobara i usluga u BiH u okviru projekata koji se fi nansiraju iz IPA fonda

4. Dr. sc. Dinka Antić
Registracija za PDV: Politi ka i implikacije na mala poduzeća

5. Nermin Hafi zagić, dipl. oec
Autorske naknade i neke specifičnosti sa aspekta poreza po odbitku

6. Fuad Balta, dipl. oec
Zakonitost fi nansijskog poslovanja

7. Mr oec Elman Nadžaković
Vrednovanje marke i izdvajanje iz ostale nematerijalne imovine

8. Emina Mešić, dipl. oec
Eksterna revizija u društvima za osiguranje od 2017. godine

9. Mr sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Vladine fi nansije Bosne i Hercegovine

10. Nedim Čustović, dipl. oec
Obaveza imenovanja koordinatora za finansijsko upravljanje i kontrolu korisnika javnih sredstava

11. Safi ja Žilić, dipl. oec
Carine i carinski sistem određene države

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Manipulacija savremenim komunikacijama u svrhu mobinga

13. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Zašti ta radnika u Zakonu o radu

14. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Fizička onesposobljenost osiguranika sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa