Časopis April 2016

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec
Prijavljivanje poreza po odbitku

2. Mr. oec Denis Zukić
Kreditni poslovi

3. Dr. Asim Šaković
Novine u Zakonu o trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

4. Dr. sc. Jozo Piljić
BALANCED SCORECARD – nova metoda praćenja uspješnosti poslovanja

5. Safi ja Žilić, dipl. oec
Akti vnosti na sprečavanju pranja novca

6. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Stvara li „dobra“ prilika i -„lošeg“ računovođu

7. Mr. oec Erdin Hasanbegović
Porez na dodanu vrijednost (PDV) i njegov uticaj na likvidnost kompanija u BiH

8. Adnan Balvanović
Korporati vno upravljanje i zemljišni dug u Federaciji BiH

9. Franko Vajda
Promjena uvjeta rada i boravka stranaca nakon pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Internet marketi ng – prednosti i strategije

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Penzijski staž i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Federaciji BiH

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa