OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 21.11.2023.GODINE: IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POREZU NA DOHODAK, PRAKTIČAN PRIKAZ NABAVKE ELEKTRONSKOG POTPISA (OBAVEZA OD 01.01.2024.), OBAVEZE I PRAVA PROISTEKLA IZ OTKAZA UGOVORA O RADU, RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA, RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • PRAKTIČAN PRIKAZ NABAVKE ELEKTRONSKOG POTPISA UINO (OBAVEZA OD 01.01.2024.)
 • OBAVEZE I PRAVA PROISTEKLA IZ OTKAZA UGOVORA O RADU
 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NEKRETNINA
 • RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE 

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 21.11.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.11. do 26.11.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.11. do 26.11.2023. godine.

Webinar se boduje od strane SRRFBiH kao 7 bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 • Isplata naknade za prevoz na posa i sa posla
 • Isplata pomoći zaposlenicima na ime teške invalidnosti i bolesti
 • Isplata pomoći troškova sahrane
 • Pravo na paušalno oporezivanje
 • Uvećanje ličnog odbitka
PRAKTIČAN PRIKAZ NABAVKE ELEKTRONSKOG POTPISA UINO (OBAVEZA OD 01.01.2024.)

Svi obveznici PDV-a obavezni su od 01.01.2024. godine svoje PDV prijave podnositi uz upotrebu elektronskog potpisa

 • Praktičan prikaz koraka za popunjavanje i potpisivanje Ugovora između PDV obveznika i UINO o korištenju informacionog sistema za elektronsko poslovanje
 • Praktičan prikaz prijave fizičkog lica koje će uz upotrebu elektronskog potpisa podnositi PDV prijave za PDV obveznika
 • Šta je to KEP (Kvalifikovani elektronski potpis)?
 • Na koji način fizičko lice može nabaviti i biti vlasnik elektronskog potpisa?
 • Praktičan prikaz procedure za nabavku elektronskog potpisa
 • Obaveza nabavke smart kartice i čitača kartice
 • Nastanak dodatnih troškova
 • Da li potpisnik PDV prijave mora biti zaposlenik PDV obveznika, zaposlenik računovodstvene agencije ili neko treće lice?
 • Specifičnosti elektronskog poslovanja za računovodstvene agencije
 • Odgovori na sporna pitanja:
  • Da li vlasnik elektronskog potpisa mora biti certificirani računovođa?
  • Da li jedna osoba može sa jednim elektronskim potpisom podnijeti PDV prijavu za više obveznika?
  • Da li direktor ili vlasnik društva može uz upotrebu elektronskog potpisa podnijeti PDV prijavu za svoje društvo?
  • Na koji način promijeniti ili odjaviti zastupnika za elektronsko poslovanje?
  • Da li postoji ograničenje u broju elektronski potpisanih PDV prijava od strane jednog fizičkog lica?
  • Da li računovodstvena agencija može dostaviti UINO potrebnu dokumentaciju za elektronsko poslovanje za svoje klijente ili je to obaveza klijenta?
OBAVEZE I PRAVA PROISTEKLA IZ OTKAZA UGOVORA O RADU
 • Na koji način sve Ugovor o radu može prestati?
 • Prestanak Ugovora o radu zbog ostvarivanja prava na penziju
 • Pravo na otpremninu prilikom odlaska u penziju, porezni efekt isplate otpremnine
 • Mogućnost nastavka radnog odnosa osobe koja je ostvarila pravo na penziju
 • Prestanak Ugovora o radu zaključenog na određeno vrijeme
 • Da li ugovor o radu može prestati za radnike na bolovanju, porodiljnom odsustvu i sl.?
 • Otkaz ugovora o radu zbog tehnološkog viška, teže povrede radne dužnosti, sporazumni raskid ugovora…
 • Pravo na otpremninu kod otkaza Ugovor i porezni tretman isplaćene otpremnine
 • Obavezni otkazni rok, mogućnost korištenje godišnjeg odmora ili bolovanja za vrijeme otkaznog roka
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmor radi prestanka Ugovora o radu, porezni tretman isplaćene naknade
 • Neopravdani razlozi za otkaz i prava radnika u slučaju nezakonitog otkaza
 • Omogućavanje iznošenja odbrane radnika i teret dokazivanja
 • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
 • Program zbrinjavanja viška radnika i obaveza konsultacije
 • Otkaz ugovora o radu radniku sa promijenjenom radnom sposobnosti
RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN NABAVKE, KORIŠTENJA I PRODAJE NEKRETNINA
 • Računovodstveni tretman nabavke/izgradnje, korištenja i prodaje nekretnina:
  • Vrednovanje nekretnina prema MRS 2. MRS 16, MRS 20, MRS 36, MRS 40, MSFI 5, MSFI 16…
  • Nabavna vrijednost nekretnina: fakturna cijena, zavisni troškovi, troškovi notara, troškovi poreza na promet i neodbitnog PDV-a…
  • Datum stavljanja nekretnina u upotrebu i obračun amortizacije
  • Vođenje nekretnina po metodi troška, metodi revalorizacije i metodi fer vrijednosti
  • Računovodstveni tretman evidentiranja procijenjene vrijednosti nekretnina (umanjenje ili povećanje)
  • Računovodstveni tretman naknadnog ulaganja u nekretnine (redovni trošak ili investicijsko održavanje)
  • Evidencija i korištenje revalorizacijski rezervi
  • Računovodstveno evidentiranje prodaje i prenosa nekretnina
  • Evidentiranje dobiti ili gubitka od prodaje nekretnina
  • Računovodstveni tretman zakupa nekretnina prema MSFI 16, promjene u zakupu i raskid zakupa
  • Računovodstveni tretman ulaganja u tuđa stalna sredstva
 • Porezni tretman nabavke, korištenja i prodaje nekretnina:
  • Plaćanje poreza na promet na prodaju nekretnina
  • Plaćanje poreza na imovinu na najam nekretnina
  • Porezno priznavanje troška amortizacije
  • Porezno priznavanje gubitka od prodaje nekretnina
  • PDV tretman nabavke i prodaje nekretnina
  • Porezni efekt prodaje ili najma nekretnina povezanom licu
  • Mogućnost isplate dividende u nekretninama
  • Porezni tretman ulaganja u tuđa stalna sredstva
RAČUNOVODSTVENE PREVARE I PREVARE U FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA
 • Definisanje prevare u finansijskim izvještajima
 • Zašto se javlja prevara u finansijskim izvještajima?
 • Profil prevara u finansijskim izvještajima
 • Mjere protiv prevara u praksi
 • Strategija sprečavanja, otkrivanja i ispravljanja prevara
 • Taksonomija i sheme računovodstvenih prevara
 • Uobičajene sheme prevara sa prihodima
 • Uloga internh i eksternih revizora u otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima
AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Produžen rok za otpis zatezne kamate na javne prihode
 • Izmjena Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.11. do 26.11.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.11. do 26.11.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se boduje od strane SRRFBiH kao 7 bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14