Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

U ”Službenom glasniku BiH” broj 13/24 od 19.02.2024. godine, objavljen je Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Ovim zakonom propisuju se:
a) mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na osnovu procjene rizika;
b) obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka koji su dužni postupati po ovom zakonu;
c) nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzimaju radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika;
d) zadaci i nadležnosti Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu (FOO);
e) ovlaštenja službenika FOO-a prilikom postupanja po odredbama ovog zakona;
f) međuinstitucionalna saradnja nadležnih organa Bosne i Hercegovine , Federacije BiH, Republike Srpske, Brčko Distrikta BiH i ostalih nivoa državne organizacije u BiH u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
g) međunarodna saradnja u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti;
h) zadaci, nadležnosti i postupci drugih organa i pravnih lica s javnim ovlaštenjima u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti u BiH;
i) ostali poslovi značajni za razvoj sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.