Zakon o izmjenama Zakona o penzionom i invalidskom osiguranju

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 90/21 od 10.11.2021. godine je objavljen Zakon o izmjenama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Izmjene donosimo u nastavku:

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

Član 1.

U članu 44. u stavu (5) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj 13/18), (u daljnjem tekstu: Zakon), brojevi: “0,5”, “0,041666” i “0,001388”, zamjenjuju se brojevima: “1”, “0,083332” i “0,002777”.

Član 2.

Član 144. Zakona mijenja se i glasi: “Osiguraniku koji ima navršenih 40 godina penzijskog staža starosna granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju iz člana 40. Zakona snižava se za ukupni priznati posebni staž u dvostrukom trajanju a ne više od 58 godina života.”.

Član 3.

U članu 145. Zakona brišu se riječi: “i 144”.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.