Zakon o dopuni Zakona o turizmu u Kantonu Sarajevo

U “Službenim novinama Kantona Sarajevo”, broj 13/21 od 01.04.2021. godine objavljen je Zakon o dopuni Zakona o turizmu u Kantonu Sarajevo.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O TURIZMU

Član 1.
(Dopuna člana 82 b.)

U Zakonu o turizmu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 19/16, 31/17 i 34/17- Ispravka) u članu 82 b. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4), koji glase:

“(3) Članarina iz stava (2) ovog člana plaća se umanjena za 50% za kalendarsku 2021. godinu.

(4) Ministar će najkasnije u roku od deset dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pravilnikom iz člana 63. stav (3) Zakona utvrditi djelatnosti na koje se primjenjuje stav (3) ovog člana.”

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

Broj 01-02-14402/21
30. marta 2021. godine                                                                                                              Predsjedavajući
Sarajevo                                                                                                                                         Skupštine Kantona Sarajevo

                                                                                                                                                         Elvedin Okerić, s.r.

Izvod iz Zakona o turizmu sa navedenim promijenama možete preuzeti OVDJE.