ZAVRŠENE PRIJAVE: WEBINAR

S obzirom na veliki broj prijava na webinar koje su danas pristigle u toku trajanja istog, odlučili smo se da održimo dodatni webinar 18.6.2020. godine.  Prijave možete izvršiti putem sljedećeg linka

PRIJAVA NA WEBINAR

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UBLAŽAVANJ NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE (mišljenja i stavovi PUFBiH i FMF)
 • SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA
 • POSLOVANJE OBRTNIKA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE
 • GOTOVINSKO POSLOVANJE
 • POREZNI I PRAVNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA (bolovanje, porodiljsko…)

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

NOVI DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 18.06.2020. godine

Na seminaru će vam se pored predavača iz Konsultantske kuće FEB obratiti i predstavnici Porezne uprave FBiH.

PROGRAM WEBINARA

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE (mišljenja i stavovi PUFBiH i FMF)

 • Praktičan prikaz popunjavanja ZSD obrasca u specifičnim situacijama
 • Subvencija doprinosa za radnike sa nepunim radnim vremenom
 • Subvencija doprinosa za radnike koji rade kod dva poslodavca
 • Osnovica za obračun doprinosa za rad kod dva poslodavca
 • Subvencija doprinosa u slučaju kada je obračunati doprinos manji od 244 KM
 • Subvencija doprinosa za paušalce
 • Obustava obračuna zatezne kamate, period obustave?
 • Obustava plaćanja akontacije, period obustave?
 • Prekid prinudne naplate, na koga se odnosi?
 • Korištenje subvencije doprinosa skupa sa drugim poticajima
 • Prezentacija mišljenja FMF i PUFBiH

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA 

 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na suzbijanje negativnih ekonomski posljedica
 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na refundaciju plaća

POSLOVANJE OBRTNIKA PRIJE I NAKON STANJA NESREĆE

 • Mogućnost korištenja subvencija/refundacija/poticaja za obrtnike
 • Evidencija subvencija/refundacija/poticaja u poslovnim knjigama
 • Obračun doprinosa za vrijeme zabrane rada
 • Početak rada i obaveza poštivanja naredbi nadležnih organa

GOTOVINSKO POSLOVANJE

 • Poštivanje Uredbe o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem
 • Gotovinsko poslovanje za vrijeme pandemije, problemi u praksi
 • Gotovinsko poslovanje kod online prodaje
 • Ograničenja u poslovanju sa gotovim novcem
 • Mogućnost korištenja deviza u BiH
 • Propisi vezani za gotovinsko devizno poslovanje

POREZNI I PRAVNI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENICIMA (bolovanje, porodiljsko…)

 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Bolovanje za vrijeme izolacije (COVID 19)
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Prava na ostale naknade (nakanda za neiskorišteni godišnji odmor, naknada za vrijeme plaćenog/neplaćenog odsustva…)
 • Porezni tretman isplaćenih naknada

PITANJA I ODGOVORI

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com 18.6.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h – 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Irma Muhović
 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :