PRIJAVE ZA WEBINAR OTVORENE DO 31.12.2020. GODINE: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE, IZMJENE PRAVILNIKA O POREZU NA DOBIT I PRAVILNIKA O PODNOŠENJU POREZNIH PRIJAVA, E-KIF I E-KUF, INSPEKCIJSKI NADZOR, DRUGE ATUELNOSTI…

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT
 • IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O POSTUPKU PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA
 • e-KIF i e-KUF, PREZENTACIJA AKTUELNIH PITANJA
 • INSPEKCIJSKI NADZOR, ŠTA TO INSPEKTORI TRAŽE?
 • DRUGE AKTUELNOSTI

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: nakon prijave webinar možete gledati do 31.12.2020. godine

PROGRAM WEBINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT (predavači: Elma Peštović, Sanela Agačević i Denis Zukić)

 • Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Zahtjevi inspekcijskih organa u pogledu popisa imovine i obaveza
 • Kazne u slučaju nevršenja popisa u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Obaveza sačinjavanja IOS-a i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • Usaglašavanja stanja u trgovinskoj, ugostiteljskoj, proizvodnim i drugim djelatnostima
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Vrednovanje imovine na dan 31.12
 • Knjiženja na kontima 595 i 596 na 31.12.
 • Usklađivanje vrijednosti stalne i tekuće imovine
 • Obaveza vršenja ukalkulisavanja troškova
 • Razlika između rezervisanja i ukalkulisanih troškova
 • Konačni obračun amortizacije i primjena MRS 12
 • Porezni tretman amortizacije
 • Procjena ispunjenosti uslova za korištenje poreznih poticaja

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT I PRAVILNIKA O PODNOŠENJU POREZNIH PRIJAVA

 • Podnošenje poreznih prijava elektronskim putem
 • Podnošenje poreznog bilansa za podružnice
 • Podnošenje porezne prijave u ime poreznog obveznika
 • Dostavljanje poreznih prijava za dodatno utvrđene porezne obaveze
 • Obavijesne porezne prijave
 • Stupanje na snagu izmjena i dopuna

e-KIF i e-KUF, PREZENTACIJA AKTUELNIH PITANJA (predavač: Dženita Peštek)

 • Izvoz i uvoz dobara
 • Promet ino usluga po članu 15. Zakona
 • Potrošnja u vanposlovne svrhe
 • Evidentiranje isporuka krajnim korisnicima u maloprodaji
 • Evidentiranje ulaznih blagajničkih računa
 • Povrat PDV-a stranim državljanima
 • Porezni punomoćnik
 • Avansne uplate
 • Knjižna odobrenja
 • Datum fakture vs Datum prijema fakture
 • Postupanja kod izmjene evidencija i PDV prijava
 • Aplikativna rješenja za pojednostavljeni unos podataka

INSPEKCIJSKI NADZOR, ŠTA TO INSPEKTORI TRAŽE? (predavač: Sanela Agačević)

 • Obim kontrole Porezne uprave (direktni porezi)
  • Kontrola usklađivanja prihoda sa potraživanjima od kupaca
  • Kontrola usklađivanja fiskalizovanog prometa sa prihodima ili sa potraživanjima od kupaca
  • Nejasan tretman fiskalizacije internih faktura
  • Upotreba dobara i usluga za poslovne i vanposlovne svrhe
  • Upotreba dobara za potrebe zaposlenika
  • Rashod po osnovu date robe bez naknade
  • Angažman fizičkih lica (ugovor o djelu, ugovor o autorskom djelu,…)
  • Isplate naknada zaposlenicima; topli obrok, prevoz na posao i sa posla, regres, dnevnice i troškovi službenog puta,…
  • Blagajničko poslovanje
  • Preknjižavanje u evidenciji Porezne uprave
  • Kazne predviđene poreznim propisima i pravni lijek
 • Obim kontrole UINO (indirektni porezi)
  • Kontrola I usklađivanje prihoda sa zbirnom osnovicom za PDV
  • Kontrola I usklađivanje godišnje evidencije KUF-a i KIF-a PDV evidencije sa zbirnom PDV prijavom
  • Moguće neusaglašenosti podnešenih PDV prijava i podataka UINO (uvoz, izvoz, isporuke sa 0% PDV-a, …)
  • Odbitni PDV koji se odnosi na nekretnine i investicije u toku, kartično plaćanje, gotovinske račune, nabavke zaliha
  • Osnovica za PDV na manjak u maloprodaji i veleprodaji
  • Kazne predviđene propisima o indirektnom oporezivanju i pravni lijek
 • Rad i radni odnosi
  • Angažmani fizičkih lica
  • Angažmani zaposlenika
  • Vođenje evidencije rada, tzv. Šihtarice
  • Iskazivanje podataka na platnoj listi
  • Prekid radnog odnosa sa zaposlenikom, otpremnina, neiskorišteni godišnji odmor, …
  • Ostali problemi u inspekcijskom nadzoru

DRUGE AKTUELNOSTI (predavač: Elma Peštović)

 • Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda
 • Otpis zatezne kamate na javne prihode
 • Elektronski potpis i NCTS za 2021. godinu
 • Nove osnovice za obračun doprinosa za obrtnike
 • (Ne)obavezna zamjena fiskalnih uređaja
 • Zakon o računovodstvu
 • Zakon o registru
 • Corona Zakon 2

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati od dana prijave do 31.12.2020. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od dana prijave do 31.12.2020. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Dženita Peštek
 • Denis Zukić

NAKNADA (učešće na webinaru+online priručnik):

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :