Vlada FBiH prihvatila Dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2014-2016.

vladaVlada Federacije BiH (FBiH) danas je usvojila Nacrt zakona o izmjeni Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH, čime se stvaraju uslovi za propisivanje novog roka za verifikaciju potraživanja starih deviznih štediša najkasnije do 31. decembra 2015. godine.

Utvrđen je Nacrt zakona o zaštiti prijavilaca korupcije kojim se uređuje zaštićeno prijavljivanje korupcije, obim zaštite i postupci zaštite prijavitelja u slučaju štetnih mjera, obaveze subjekata na koje se odnosi Zakon, te druga pitanja od značaja za ovo pitanje.

Cilj Zakona je promovisanje i zaštita ljudskih prava i osnovnih sloboda u FBiH, pogotovo prava na slobodno izražavanje putem zaštite prijavilaca korupcije kada se prijavljivanje odnosi na izabrane i imenovane zvaničnike i zaposlene u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima vlasti u FBiH, zaposlene u poslovnim subjektima bez obzira na vlasničku strukturu, javnim ustanovama, udruženjima i fondacijama, te javnim korporacijama.

Ove odredbe su načelno preventivnog karaktera i njihovom primjenom se nastoji uspostaviti sveobuhvatan sistem zaštite osoba koje prijavljuju korupciju u svojim radnim sredinama.

Vlada FBiH utvrdila je i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona FBiH.

Osnovni razlozi su unapređenje kvaliteta zakonskog teksta u odnosu na sve raširenija društveno opasna ponašanja kao što su krivična djela učinjena iz mržnje, navođenje na prostituciju, trgovina ljudima, te izazivanje i učestvovaanje u neredima na sportskim takmičenjima.

Vlada FBiH prihvatila je Dokument okvirnog budžeta FBiH za period 2014-2016. godina, koji je izrađen u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH. Ovaj dokument predstavlja preliminarni nacrt budžeta Vlade FBiH za 2014. godinu i sadrži preliminarne projekcije budžeta za 2015. i 2016. godinu.

Polazište za izradu Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2014-2016. godina bile su makroekonomske projekcije i pretpostavke za naredni srednjoročni period, kao i prioriteti Vlade FBiH i ciljevi fiskalne politike, a imajući u vidu okvir raspoloživih sredstava.

Cilj ekonomske politike u narednom periodu biće očuvanje makroekonomske stabilnosti, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa i jačanje finansijskog sektora.

Pristup planiranju izražen u Dokumentu okvirnog budžeta FBiH u potpunosti je u skladu sa politikama opisanim u revidiranom Pismu namjere upućenom Međunarodnom monetarnom fondu /MMF/ u septembru 2012. godine.

U skladu sa ovim pismom su i osnovni ciljevi fiskalne politike za ovaj period pa se u ovom dokumentu izričito naglašava da je Vlada FBiH čvrsto opredijeljena za nastavak provođenja restriktivne politike javne potrošnje u periodu 2014.–2016. godina, čiji je osnovni cilj održavanje stabilnog fiskalnog sistema i kontrole javne potrošnje.

Ovakva politika je i osnovni preduslov za ispunjenje strukturalnih odrednica koje su u okviru sklapanja novog četvrtog stendbaj-aranžmana sa MMF-om, i predstavlja ključni korak ka stvaranju stabilnog fiskalnog sistema i finansijske stabilnosti.

Federalno Ministarstvo finansija je u vezi s tim pripremilo, a Vlada usvojila Prijedlog novog Zakona o budžetima u FBiH kojim se nastoji obezbijediti ograničenje rasta javne potrošnje na svim nivoima vlasti u FBiH, povećanje fiskalne odgovornosti rukovodilaca, poboljšanje kontrole zakonitog, namjenskog i pravovremenog utroška budžetskih sredstava, te unapređenje procesa upravljanja budžetom.