Usvojen Zakon o izmjenama Zakona o doprinosima

U skladu sa Izmjenama Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 34/18 od 4.5.2018.) u Zakonu o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16) u članu 20a. riječi: “24 mjeseca” zamjenjuju se riječima: “60 mjeseci”.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno 5.5.2018. godine.