Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2012. godini

Vlada Kantona

Na osnovu čl. 22. i 24. stav 1. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/03 – Prečišćeni tekst), a u vezi sa članom 12. Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13), Vlada Kantona Sarajevo, na 23. sjednici održanoj 28.05.2013. godine, donijela je

UREDBU

O VISINI KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN PROSJEČNE

NETO PLAĆE OSTVARENE U KANTONU SARAJEVO

U 2012. GODINI

 

Član 1.

(Osnovna odredba)

Ovom uredbom se utvrđuje visina koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2012. godini, koja služi kao osnov za utvrđivanje novčanih i drugih materijalnih davanja po Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 16/02, 8/03, 2/06, 21/06, 17/10, 26/12 i 15/13) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Visina prosječne neto plaće)

Prosječna neto plaća ostvarena u Kantonu Sarajevo u 2012. godini objavljena u Saopćenju o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 7/13) iznosi 1.012,69 KM (u daljnjem tekstu: prosječna neto plaća). 

Član 3.

(Visina koeficijenta)

Visina koeficijenta iz člana 1. ove uredbe iznosi 0,5925, a što je 59,25% od prosječne neto plaće.

Član 4.

(Osnov za obračun)

Osnov za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po članu 12. Zakona je prosječna neto plaća pomnožena sa koeficijentom iz člana 3. ove uredbe i iznosi 600,00 KM.

Član 5.

(Stupanje na snagu)

Stupanjem na snagu ove uredbe stavlja se van snage Uredba o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plaće ostvarene u Kantonu Sarajevo u 2011. godini (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 15/12).

Član 6.

(Završna odredba)

Ova uredba stu pa na snagu prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo”.

 

IZVOR: „Službene novine KS“, broj. 22/13 od 28. maja 2013. godine