Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

U ”Službenim novinama FBiH” broj 55/22 od 13.07.2022. godine, objavljena je Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indexa potrošačkih cijena. Ovom uredbom se uređuje pomoć stanovništvu putem novčanih isplata penzionerima, zatim jednokratne novčane pomoći korisnicima prava iz boračko-invalidske zaštite i licima sa invaliditetom i civilnim žrtvama rata, pomoć primaocima stalne novčane pomoći i druge materijalne pomoći i ostale jednokratne pomoći.

Za poslodavce izdvajamo član 19. Uredbe, prema kojoj poslodavac može izvršiti isplatu jednokratne pomoći radniku, u visini do 1.080 KM (hiljadu osamdeset i 00/100 konvertibilnih maraka). Predmetnu naknadu poslodavac može isplatiti na transakcijski račun radnika najkasnije do 31.12.2022. godine.  Ovako isplaćena naknada (pomoć) ne smatra se  plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, br. 26/16, 89/18 i 44/22).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, tj. od 14.07.2022. godine.

Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.