Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica

U “Službenom glasniku BiH” broj 77/19 od 22.11.2019. godine, objavljeno je Uputstvo o prebijanju dugovanja preko potraživanja koje uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.  Ovim Uputstvom propisuje se postupak prebijanja dugovanja preko potraživanja koje Uprava za indirektno oporezivanje priznaje u korist odgovornog lica.

Osnov za prebijanje sadržan je u članu 41. Zakona o postupku indirektnog oporezivanja (“Službeni glasnik BiH”, br. 89/05 i 100/13), u kojem se navodi:

Član 41

(Prebijanje)

(1) Iznosi dugovanja po osnovu indirektnih poreza mogu se potpuno ili djelimično ugasiti prebijanjem preko potraživanja koje je UIO priznala u korist istog odgovornog lica.

(2) Prebijanje se može odobriti po službenoj dužnosti kada su potraživanja UIO i potraživanja obveznika dospjela za naplatu ili po zahtjevu stranke

 

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, isto možete preuzeti putem sljedećeg linka UPUTSTVO