Šta nam donose nove izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode?

U “Službenim novinama FBiH” br. 34/18 od 4.5.2018. godine objavljene su Izmjene i dopune Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

Osnovna izmjena odnosi se na činjenicu da je dosadašnja odredba ”do 30.6.2017. godine” zamijenjena riječima ”na dan isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona”.  Predviđeno je da ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, pa kako je zakon obavljen 4.5.2018. godine, isti je stupio na snagu 5.5.2018. godine.

Praktično, to znači će podnositelju zahtjeva, koji je ispunio uslove za otpis propisanih zateznih kamata nastalih po osnovu dospjelih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2014. godine, a koji u cjelosti izmiri obaveze glavnog duga, najkasnije do dana isteka roka od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (dakle, 5.5.2019.godine.), biti otpisana u cjelokupnom iznosu obračunata, a neplaćena kamata.

Porezni obveznici koji su u cjelosti izmirili svoj glavni dug u periodu od 1.1.2017. godine do 30.6.2017. godine, i imaju pravomoćno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50 posto, preostala obračunata, a neplaćena kamata će biti također otpisana u cjelokupnom iznosu.

Porezna uprava će po službenoj dužnosti izdavati rješenje o otpisu kamata za ove porezne obveznike.