SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN, MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE…, KAPITALNI DOBICI/GUBICI, ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN
 • MANJKOVI, AMORTIZACIJA, REVALORIZACJA, UMANJENJE VRIJEDNOSTI, REZERVISANJE…
 • KAPITALNI DOBICI/GUBICI
 • ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 17.12.2018.  Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 18.12.2018. PC UNITIC
 • TUZLA, 19.12.2018. CineStar Tuzla (Bingo)
 • ZENICA, 20.12.2018. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 21.12.2018.  Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN

 • Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Popisne razlike i obaveze obračuna poreza na dohodak i PDV-a
 • Kalo, rastur, kvar, lom, manjak i rashod nastao u slučaju više sile kao porezno (ne)priznat rashod
 • Osnovica za obračun PDV-a na manjak
 • Osnovica za obračun neoporezivog kala, rastura, kvara i loma
 • Mogućnosti knjiženja manjkova i rashoda po osnovu popisa zaliha: porezni aspekt manjka (porez na dobit, PDV, porez na dohodak)
 • Kada je manjak korist radnika?
 • Višak po popisu: oporeziv ili ne?
 • Popis stalnih sredstava: u vlasništvu i sa pravom korištenja, stalna sredstva pod tuđom kontrolom, sredstva u izgradnji ili pripremi
 • Popis i računovodstveni tretman popisa potraživanja na dan bilansiranja: porezni aspekt otpisa potraživanja po osnovu kojih je ranijih godina ostvarena porezna olakšica (izvoz), potraživanja od povezanih pravnih i fizičkih lica – efekti transfernih cijena, potraživanja po osnovu dati h novčanih zajmova i dr.
 • Popis zaliha: vrednovanje zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda, značaj radnog naloga, raspored ostalih troškova koji ulaze u cijenu koštanja, popis nedovršenih usluga, vrednovanje zaliha trgovačke robe (kalo, rastur, lom i kvar s poreznog aspekta)
 • Popis obaveza: vrednovanje i (re)klasifikacija na dan bilansiranja
 • Obaveza sačinjavanja IOS-a i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • Tretman otpisa potraživanja po Zakonu o porezu na dobit
 • Promjena vrijednosti zaliha učinaka u proizvodnji
 • Knjiženja na konti ma 595 i 596 na 31.12.
 • Usaglašavanja stanja u trgovinskim, ugostiteljskim, proizvodnim i drugim djelatnostima

 OBRAČUN AMORTIZACIJE, REVALORIZACIJE I UMANJENJE VRIJEDNOSTI IMOVINE

 • Amortizacija sa računovodstvenog i aspekta primjene Zakona o porezu na dobit
 • Primjena stope amortizacije u smislu Zakona o porezu na dobit
 • Usklađivanje vrijednosti dugoročne imovine
 • Porezno nepriznat trošak amortizacije
 • Primjena stopa amortizacije koje su manje od porezno dopustivih
 • Primjena stopa amortizacije koje su veće od porezno dopustivih
 • Porezno nepriznat rashod po osnovu smanjenja vrijednosti dugoročne imovine
 • Stalna sredstva koja ne podliježu obračunu amortizacije
 • Revalorizacija, računovodstveni i porezni tretman
 • Kako knjižiti revalorizaciju?
 • Nepriznat trošak amortizacije na revalorizovanu imovinu vs kapitalni dobici po osnovu revalorizacije
 • Primjena MRS 12 u kontekstu obračuna amortizacije i usklađivanje vrijednosti imovine

 REZERVISANJE

 • Porezno (ne)priznata rezervisanja
 • Uslovi za priznavanje troška rezervisanja u poreznom bilansu
 • Kvantitativna ograničenja kod priznavanja troškova rezervisanja u poreznom bilansu
 • Šta sa „starim“ rezervisanjima?
 • Kako obračunati iznos rezervisanja?
 • Pouzdana procjena obaveze
 • Kako procjena visine rezervisanja izgleda u praksi?
 • Računovodstveni tretman rezervisanja
 • Rezervisanja u Pravilniku o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 • Rezervisanja: formiranje, promjena i raspuštanje
 • Nepredvidive obaveze i nepredvidiva sredstva

 RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN KAPITALNIH DOBITAKA I GUBITAKA

 • Primjena MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške
 • Otpis potraživanja i obaveza kao kapitalni dobitak ili gubitak
 • Otpis pozajmice kao kapitalni dobitak ili gubitak
 • Ispravka materijalno značajnih grešaka
 • Ispravka grešaka i PDV aspekt
 • Promjena računovodstvene politike
 • Efekti prve primjene MSFI 15 i kapitalna dobit, uticaj na poreznu obavezu
 • Obaveza korekcije porezne osnovice putem poreznog bilansa
 • Iskazivanje promjena na pozicijama kapitala u Bilansu uspjeha

 ZAKLJUČNA RAZMATRANJA MSFI-a 16 – Najmovi

 • Na koga se MSFI 16 odnosi?
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Obavezna amortizacija sredstava uzetih pod najam/zakup
 • Računovodstveno evidentiranje varijabilnog najma
 • Najam bez naknade
 • Praktičan prikaz računovodstvenog prelaza na novi Standard

DRUGE AKTUELNOSTI

 • Obaveza elektronskog podnošenja izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu
 • Pripreme za godišnje prijave – ažuriranje evidencija i ispravljanje grešaka
 • Osnovica za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike za 2019. godinu

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14