SEMINAR: Oporezivanje isplata fizičkim licima, Aktuelna pitanja iz oblasti PDV-a, Izmjene i dopune Zakona o radu, Prijedlozi Zakona o porezu na dohodak i doprinosima

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • OPOREZIVANJE ISPLATA FIZIČKIM LICIMA
 • AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-a
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU
 • PRIJEDLOZI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA          13.9.2018. Hotel Zenica
 • BIHAĆ            14.9.2018. Hotel Park
 • TUZLA           17.9.2018. Hotel Tuzla
 • SARAJEVO   18.9.2018. PC UNITIC
 • MOSTAR       19.9.2018. Hotel Mostar

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

OPOREZIVANJE ISPLATA FIZIČKIM LICIMA

 • Ugovor o djelu
 • Autorski honorar
 • Isplate članovima skupština, nadzornog i upravnog odbora
 • Isplata dnevnica i drugih troškova licima koji nemaju status zaposlenika
 • Razlika u oporezivanju kod isplata rezidentu i nerezidentu
 • Obavezna prijava nerezidentnih fizičkih lica, obrazac POR 504
 • Oporezivanje primanja koje fizička lica ostvaruju iz inostranstva
 • Poziv PU poreznim obveznicima koji ostvaruju prihode iz inostranstva
 • Novo mišljenje FMF u vezi sa oporezivanjem primanja iz inostranstva
 • Priznati rashodi koji se mogu odbiti od ostvarenih prihoda
 • Mogućnost oslobađanja od plaćanja poreza ostvarenog u inostranstvu
 • Popunjavanje Obrasca AMS-1035 i APR-1036
 • Oporezivanje poklona u novcu prema kantonalnim propisima
 • Novi stav FMF u vezi sa oporezivanjem kamata na date pozajmice

 AKTUELNA PITANJA IZ OBLASTI PDV-a

 • PDV tretman usluga (član 15. Zakona)
 • Prodaja ispod cijene koštanja
 • Prefakturisanje
 • Popunjavanje PDV prijave kod reeksporta
 • Obaveza obračuna PDV kod pružanja besplatnih usluga
 • Prodaja stalnih sredstava (vozila, oprema, nekretnine)
 • Naknadna promjena cijene (knjižno odobrenje ili knjižno terećenje) kod izvoza/uvoza robe
 • PDV tretman otkupa potraživanja
 • Pravo na odbitak ulaznog poreza za: reklamu, promotivni materijal, vizitke, ishranu radnika, teambuilding…
 • Odbitak ulaznog PDV-a na gotovinske račune
 • Obaveza ispravke odbitka ulaznog poreza kod prodaje sredstava i otpisa obaveze prema dobavljačima
 • Specifičnosti građevinske sheme
 • Solidarna odgovornost

ELEKTRONSKO PODNOŠENJE PDV PRIJAVE – obavezna primjena

 • Poziv UINO za obaveznu registraciju na elektronsko podnošenje PDV prijave
 • Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje
 • Primarni i sekundardni korisnici e-portala
 • Podnošenje prijave za registraciju na e-portal
 • Primjer podnošenja PDV prijave putem e-portala

 KRATKI OSVRT NA NOVI ZAKON O PDV-U

 • Oporezivanje prometa usluga
 • Prodaja nekretnina
 • Ukidanje posebne šeme u građevinarstvu
 • PDV tretman izvoza
 • Normativi kala, rastura, kvara i loma
 • Novi obrazac PDV prijave i drugi novi obrasci

 IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O RADU

 • Princip najpovoljnijeg prava
 • Procedure kod prijema radnika u radni odnos
 • Osnovni elementi plaće
 • Utvrđivanje radnog učinka
 • Utvrđivanje najniže plaće
 • Povoljnija prava za korištenje godišnjeg odmora
 • Zaštita prava radnika
 • Prava radnika izabranih i imenovanih na javne dužnosti ili profesionalne funkcije
 • Ostale izmjene Zakona o radu

PRIJEDLOZI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I DOPRINOSIMA

 • Obveznici i stope poreza na dohodak i doprinosa
 • Neoporeziva davanja: topli obrok, prevoz, dnevnice, otpremnina, stipendija…
 • Lični odbitak
 • Novi koeficijenti za obračun doprinosa kod samostalnih poduzetnika
 • Oporezivanje volontera, lica na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, privremeni i povremeni poslovi…
 • Ugovor o djelu i autorski honorar
 • (Ne) mogućnost korištenja priznatih rashoda
 • Direktori u i bez radnog odnosa
 • Status penzionera

 OSTALE AKTUELNOSTI

 • Izmjene i dopune Zakona o radu RS
 • Izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak RS
 • Obavijest FIA-e o produženju roka za predaju finansijskih izvještaja
 • Opemene FIA-e za nepodnošenje finansijskih izvještaja

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Jozo Piljić, Uprava za indirektno oporezivanje
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14

Pijava na seminar